Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133 zk. artikuluan ezartzen du udal araudia egin aurretik aldez aurreko galdeketa publikoa gauzatzeko betebeharra. Galdeketa honen helburua izatekoa den araudiaren eragina izango duten subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzea da ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, araudiaren onarpenaren beharraz eta egokitasunaz, bere helburuez eta egon litezkeen soluzio alternatiboez, arauzkoez eta ez arauzkoez.

Aldez aurreko galdeketa aldi honetan parte hartzeko, Leioako Udalak etorkizuneko araudien eragina izan lezaketen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen eskura hurrengo fitxa udal izapideen gidaliburuan: https://leioahurbil.leioa.net/fitxak/1.8

Gauzatzen diren galdeketa desberdinetan parte hartzeko epea 10 egun baliodunekoa izango da iragarki hau argitaratzen den unetik, atal honetan.

PREMIAZKO ETA HARRERA-ETXEBIZITZEN ARAUDIAREN ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA

Gizarte Ekintza Arloko arduradunaren txostenak, honen arrazoibiderako balio duena, honela dio hitzez hitz:

" Urriaren 6ko 185/2015 Dekretuak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak ezartzen du beharrezkoa dela etxeko indarkeria eta gizarte premia/larrialdi egoeretarako premiazko ostatuarekin lotutako bi udal baliabide sortzea.

Arlo honetatik beharrezkotzat jotzen dela aipatutako baliabideak  ezartzea, bat-batean agertu diren egoera desberdinek (natura hondamendiak, ezbeharrak, hondamen-deklarazioak…) edo/eta etxeko indarkeriak eragindako behin-behineko etxebizitza gabezia arintzeko.

Nahitaezkoa dela aipatutako baliabideei araudi bat ematea, beroriek eskuratzeko baldintzak, ordainketa partekatuaren sistema, eskubideak eta betebeharrak, zehapen-araubidea… arautuko dituena. Araudi honen helburua baliabide horiek eskuratzeko herritarrei berdintasuna bermatzea da, eta beste alde batetik, baliabideen funtzionamendu egokia ziurtatzea."

Udal Idazkariak emandako udal ordenantzak eta araudiak onartzeko prozedurari buruzko txostena aintzat hartuta eta agerian jarrita aipatutako baliabideak egiteko eta onartzeko araudi bat egiteko beharra, eta ikusita 2018ko  Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko kontsulta egiteko ezartzen da http://leioazabalik.leioa.net/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

ARAUTEGIA ESPEDIENTE WEB ORRIAN ARGITARATZE DATA EPE BUKAERA DATA
Premiazko eta harrera-etxebizitzen araudia 2018/AI/11/028 2018.02.02 2018.02.16

 

SOINU ATADIA ERAKUNDE AUTONOMOAREN ESTATUTUAK ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA

Leioako Udalak,  Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren bitartez, esleituta dituen Kontserbatorioko eta Udal Musika Eskolako zerbitzuetako kudeaketa zuzena egiten du, apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 85 bis artikuluan, besteak beste, ezarritakoa betez.

Aipatutako arautegi aplikagarriaren arabera, Leioako Udaleko Osoko Bilkurak eskumena du erakunde hori arautzen duten estatutuak onartzeko eta, beraz, aldatzeko ere bai, estatutuak izatea nahitaezkoa izanik eta horien gutxieneko edukia legez mugatua.

Udaleko Osoko bilkurak onartutako  haien azken aldaketa BAOren 178 zenbakian argitaratu zen 2004ko irailaren 14an. Ordutik indarrean sartu den arautegi desberdinak, hala nola, apirilaren 7ko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legeak eta urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legeak estatutuak aldatzeko beharra sortu dute,  aldaketa hau 2018. urteko Udalaren Plan Arauemailean jasotzen delarik.

Erakundeko lehendakariak agertu duenez, aipatutako araudia aldatzea beharrezkoa da eta aldaketa-proposamena behin betiko idatzi baino lehen, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko galdeketa publikoa egiten da, http://leioazabalik.leioa.net/consulta-previa webgunean argitaratuz eta Soinu Atadiaren organo desberdinei jakinaraziz. Galdeketaren xedea subjektuen eta arau berriak eragina izan lezakeen erakunde adierazgarrienen iritzia jasotzea da ekimenarekin konpontzeko asmoa dagoen arazoei buruz, ekimenaren beharraz eta egokitasunaz, araudiaren helburuez eta balizko irtenbide erregulatzaile eta ez-erregulatzaileez.

ARAUTEGIA ESPEDIENTE WEB ORRIAN ARGITARATZE DATA EPE BUKAERA DATA
Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren Estatutuak 2018/AI/11/018 2018.01.22 2018.02.06

 

ANIMALIAK EDUKITZEA ETA BABESTEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA ALDATZEKO ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA (ITXITA)

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legean jasotzen diren udal-eskumenak erabiliz, eremu publikoko bizikidetza harremanak ordenatu eta kudeatzeari buruz, zerbitzuen, ekipamenduen, azpiegituren eta titulartasun publikoko instalazioen erabilera ordenatu eta kudeatzeari buruz, eta etxeko animaliei eta arriskutsuak izan daitezkeenei buruz ordenatu eta kudeatzeko, beharrezkotzat jotzen da indarrean dagoen animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantza arautzailea aldatzea (2006ko ekainaren 14ko BAOren 113 zenbakian argitaratua), katuei buruzko arazoak konpontzeko, txakurren aisialdirako guneak, bide publikoan animalien kakak uztea eta indarrean dagoen sektoreko araudiarekiko egokitzapena tratatzeko.

Aipatutako ordenantzaren aldaketa-proposamena idazketa prozesuan egonik, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko galdeketa publikoa egiten da, geroko arauaren eragina jasan lezaketen subjektuen eta erakunde ordezkagarrienen iritzia biltzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, aldaketaren onarpenaren beharraz eta egokitasunaz, arauaren helburuez eta egon litezkeen soluzio alternatiboez, arauzkoez eta ez-arauzkoez.

ORDENANTZA WEB ORRIAN ARGITARATZE DATA EPE BUKAERA DATA
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantza. 2017.12.19 2018.01.04 (ITXITA)