Udala. Finantza- eta ondare-adierazleak

Finantza- eta ondare-adierazleak 2015
Berehalako likidezia: Funts likidoak / Kobratzeko zain dauden hartzekodunak:   
Adierazten du, une horretan erabilgarri dagoen likideziarekin, ordaintzeke dauden obligazioen zein ehuneko ordain daitekeen.
9,61%
e/l kaudimena: Funts likidoak + kobratzeke dauden eskubideak / kobratu ez duten hartzekodunak   
Adierazten du erakundeak zer gaitasun duen zorrak ordaintzeko aktibo zirulatzaileko elementurik likidoen bidez.
58,41%
Biztanle bakoitzeko zorra    
Zorra neurtzen du per capita errentaren arabera.
0,00 €
Aurrekontuko zorra    
15.09.30eko datan, ohiko aurrekontuaren gainean kalkulatuta.
0,00 €

 

Udala. Aurrekontu-adierazleak. Diru-sarrerak

Adierazlea Balioa
a) Diru-sarreren betearazpena: (Onartutako eskubide garbiak/ Behin betiko aurreikuspenak)   
Diru-sarreren aurrekontuko betearazpenak adierazten du diru-sarreren behin betiko aurreikuspenen zein ehunekotik ateratzen diren onartutako eskubide garbiak.
74,60%
b) Kobrantzak egitea: (Diru-bilketa garbia/ Onartutako eskubide garbiak)    
Kobrantzek adierazten dute, ohiko aurrekontuaren zordunpean, kobratu diren onartutako eskubide garbien ehunekoa egoki den aurrekontu-ekitaldian zehar.
72,89%
c) Autonomia: (Onartutako eskubide garbiak (*)/ Onartutako eskubide garbiak guztira)    
Guztira dauden onartutako eskubide garbien autonomia kalkulatzeko diru-laguntzak eta finantza-pasiboak (zero) kanpoan uzten dira.
99,92%
d) Autonomia Fiskala: Onartutako zerga eskubideak / Onartutako eskubide garbiak guztira    
Diru-sarreran 1. Kapitulutik 3.erako onartutako eskubideen ehunekoa kalkulatzen du onartutako eskubide garbi guztien arabera.
38,44%
e) Biztanle bakoitzeko diru-sarrera fiskalak: Onartutako zerga eskubide garbiak / biztanle kop.    
2015eko biztanleria Leioan: 30.710 biztanle.
422,31€
f) Kobratzeko batez besteko aldia: Kobratu gabe dauden eskubideak / Onartutako eskubide garbiak = 90 egun.  
2015eko ekitaldiko hirugarren hiruhilekora arteko onartutako zerga-sarreren kobrantzaldia.
 90 egun
g) Biztanle bakoitzeko superabita: Aurrekontu emaitza doitua / biztanle kop.: 401,13 euro   
15.09.30eko datan kalkulatua, 30.710 biztanleko populazioa aintzat harturik.
401,13€
h) Aurrekontuaren ekarpena diruzaintzako soberakinari: Aurrekontu emaitza doitua/ Diruzaintza soberakina gastu orokorretarako   
15.09.30eko datan kalkulatua
31,51%
i) Aurrekontu itxiei dagozkien kobrantzak egitea: kobrantzak/ eskubideen hasierako saldoa –baliogabetzeak-/+ zuzenketak   
15.09.30eko datan kalkulatua
33,97%

 

Udalak. Aurrekontu-adierazleak. Gastuak

Adierazlea Balioa
a) Gastuen betearazpena: Onartutako eskubide garbiak/ Behin betiko kredituak    
Behin betiko kredituek onartutako obligazio garbiak ematen dituzten ehunekoa da.
50,52%
b) Ordainketak egitea: Ordainketa Likidoak/ Onartutako eskubide garbiak   
Ohiko aurrekontua zordunduz, ekitaldiaren hirugarren hiruhilekora arte ordaindu diren onartutako eskubide garbien ehunekoa adierazten du.
99,19 €
c) Biztanle bakoitzeko gastua: Onartutako eskubide garbiak/ biztanle kop.    
15.09.30era arteko gastu betearazpena, 30.710 biztanleko populazioa aintzat harturik.   
749,49 €
d) Biztanle bakoitzeko inbertsioa: Onartutako eskubide garbiak (6. eta 7. Kapituluak)/ biztanle kop.= 42,25 euro   
Inbertsio Errealen kapituluetan eta kapital transferentziakoetan (VI eta VII) inbertitu den zenbatekoa adierazten du (15.09.30era arte); hau da, kapital eragiketak biztanle bakoitzeko (30.710 biztanleko Leioan)
42,25 €
e) Inbertsio ahalegina: Onartutako eskubide garbiak (6. eta 7. kapituluak)/ n Onartutako obligazio garbiak = %5,64     5,64 €
f) Ordaintzeko batez besteko aldia: Ordaindu gabe dauden obligazioak/ Onartutako obligazio garbiak   
Adierazten du, batez beste, zenbat egunetan ordaintzen dien erakundeak hartzekodunei onartutako obligazioak.    
Ordainketa bateratuko batez besteko aldia 15.09.30eko datan -8,35 egunekoa da, uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuak garatzen duen metodologiaren arabera kalkulatuta.
3 egun eta 3,26 egun (2 eta 6. kapituluetan)
g) Aurrekontu itxiei dagozkien ordainketak egitea: ordainketak/ obligazioen hasierako saldoa – baliogabetzeak    100%