06.- ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURTAEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA
08-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Lurraldeko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

2. artikulua

Ordenantza hay Udalerriaren eremu osoan aplikatuko da.

II. ZERGAGAIA

3. artikulua

Udalaren aldetik zerbitzu bat eskaintzeak edo jarduera bat burutzeak ertzen du zergagaia, dela eskatuaizan delako, dela partikularren egintza edo hutsegiteen ondorioz zeharka probokatu delako.

III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua

1.- Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak 33. Artikuluan aipatzen dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.

2.- Zergadunaren ordezkotzat hartuko dira:

a) Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura edo eragina dakarkieten zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

b) Suhiltzaile zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbituaren mantenimendua barne, arriskuaren entitate edo sozietate aseguratzaileak.

c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan, obren eraikitzaileak eta kontratistak.

5. artikulua.

Tasak ordaintzera behartuta daude:

a) partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.

b) partikularrek eskatu ez baina, horien egintza edo husegiteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbitzu edo jardueren kasuan, egintza edo husegite horiek leporagarri dituztenak.

6. artikulua.

Ordenanza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

7. artikulua.

Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.

V. OINARRI EZARGARRIA

8. artikulua.

Oinarri ezargarria zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitzak eratzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.

VI. KUOTA

9. artikulua.

1.- Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Ernskinean ezarritakoaren arabera.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

10. artikulua.

1.- Zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzen da tasa.

VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

11. artikulua.

Udalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arua partikularrei jarraituz.

IX. TASEN KUDEAKETA

12. artikulua.

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

X. AMAIERAKO XEDAPENA

Ordenantza honen aldaketa 2013ko azaroaren 8an egindako Osoko Bilkuran onetsi da, 2014ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta horrela jarraituko du harik eta bera aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

06.01.- AGIRIAK LUZATZEAGATIKO TASA
08-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2018ko Tarifa

1. Udal Administrazioak alderdiren batek eskaturik hirigintz edo Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergaren aplikazioaz ematen duen edozelako informazioa       

4,40

2. Fotokopien salmenta

·         A4 Z/B...................................................................

0,05

·         A·4 KOLORETAN...................................................

0,31

·         A·Z/B.....................................................................

0,15

·         A3 KOLORETAN....................................................

0,66

·         A2 Z/B...................................................................

0,31

·         A2 KOLORETAN....................................................

1,53

·         A1 Z/B...................................................................

0,51

·         A1 KOLORETAN....................................................

2,55

3. Planoen salmenta 

·         Z/B........................................................................

 3,40

·         KOLORETAN.........................................................

 4,40

4. Auzotarren agiriak konpultsatu....................................

1,45

5. Arma-txartela tramitatu  .............................................

2,00

6. Zirkulazio-istripuei buruzko txostenak:

Udaltzaingoak aseguru-etxeentzako zirkulazio-istripuei buruz egiten dituen txosten bakoitzeko, 

50,00

 

 

06.02.- AUTOTAXI ETA ALOGERAKO GAINERAKO IBILGAILUEN LIZENTZIAGATIKO TASA
08-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2018ko Tarifa

A) Lizentziak eta alogerako gainerako ibilgailuen lizentziagatiko tasa (lizentzia bakoitzeko):

1. A motakoa ......................................................

161,00

2. B motakoa ......................................................

200,00

3. C motakoa ......................................................

401,00

B) Lizentzia ustiapenaren erabilpena (lizentzia bakoitzeko urteko):

1. A motakoa ......................................................

40,00

2. B motakoa ......................................................

69,00

3. C motakoa ......................................................

81,00

C) Ibilgailuen ordezkapena:

1. A motakoa ......................................................

81,00

2. B motakoa ......................................................

57,00

3. C motakoa ......................................................

81,00

D) Lizentzia-eskualdaketa:

Edozein motatakoa .............................................

401,00

E) Herriko bideetan jartzea:

Edozein motatakoa .............................................

99,00

 

 

06.03.- LIZENTZIA ESKAERAREN ORDEZ ZINPEKO ADIERAZPENA EDO AURREKO JAKINARAZPENA ESKATZEN DEN KASUETAN, ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIAK EMATEGATIKO EDO KONTROLEKO ADMINISTRAZIO JARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASA
08-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

Martxoaren 4ko Ekonomia jasangarriko 2/2011 Legeak administrazioa errazteko neurriak barne hartzen ditu, beste batzuen artean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apririlaren 2ko Legeko 84 bis artikulua erantsiz, honako hau dioena: orokorrean, jarduerak ez dira lizentzia eskuratzearen edo bestelako prebentzio-kontrolerako neurrien menpe egongo. Hala ere, lizentzia edo prebentzio-kontrolerako neurripean egon daitezke arlo hauetako jardunak, betiere mendekotasun erabakia justifikatua eta neurrikoa bada: ingurugiroaren edo ondare historikoaren babesa, segurtasuna edo osasun publikoa, edo ondasun publikoen erabilera pribatiboa eta okupazioa dakartenak.

Honakoa ere gehitzen da: jardunak aurretiaz gaitzen duen baimenik eskatzen ez duenean, Toki Erakundeek beharrezkoak diren komunikazio prozedurak zehaztu eta planifikatu beharko dituzte, eta ondoren, lan-araudiak aurreikusitako interesatuek jardunerako eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela ziurtatu.

APLIKAZIO EREMUA:

Leioako udalerria.

1. artikulua.— Funtsa eta izaera

Udal honek, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Arauarekin ados, zehaztu eta exijitu egiten du jakinarazi ondoren establezimendua irekitzearen bidezko administrazio kontrolerako tasa, Ordenantza honen terminoen menpean eta berton zehazten diren tarifen arabera

2. artikulua.—Zerga egitatea

2.1.-. Tasaren zergapeko egitatea udalaren jarduera da, teknikoa zein administratiboa, establezimenduek lasaitasun, segurtasun eta osasungarritasun baldintzak betetzen dituztela ziurtatze aldera, Udalak irekiera lizentzia emateko beharrezkoa baita.

Jarduera izapidetzeko eskaera honela egin daiteke:

1.- Jarduera sailkatuaren aurreko jakinarazpen bidez

2.- Jarduera sinplifikatuaren aurreko jakinarazpen bidez.

3.- Jarduera sailkatuaren eskaera bidez.

2.2. Ordainarazpen honen efektuetarako, Lizentzia behar duten establezimendu edo lokal irekieratzat jotzen dira honako hauek:

a) Establezimendua lehenengoz instalatzea jarduerei ekiteko.

b) Establezimenduak eskualdatzea, hobarien araudiak dioenari kalterik egin gabe.

c) Establezimenduak egiten den jarduera aldatzea edo zabaltzea, titular berak iraun arren.

d) Establezimendua zabaltzea eta bertan egiten den edozein aldakuntza, artikulu honen 2.1. zenbakikoan adierazi diren baldintza ukitzen baditu, haiek berriro begiztatzeko eskatzen duela

2.3. Merkatal edo industria establezimendutzat joko da etxebizitza bakarrik ez den eraikin bizigarria, publikoarentzat irekita egon ala ez, eta horrez gain:

a) Bertan Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren menpeko enpresa, lantegi, artisautza, eraikintza, merkataritza edo zerbitzu jardueraren bat egiten bada.

b) Aktibitate horiek aurrera eramaten ez badira ere, horien osagarri badira aktibitateak edo horiekin harremana badute, onura edo probetxua ematen baldin badute. Adibidez, egoitza sozialak, agentziak, entitate juridikoen ordezkaritzak edo sukurtsalak, kontsultak, bulegoak edo ikasgelak

3. artikulua — Subjektu pasiboa

3.1. Subjektu pasibo dira Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 34 eta 35. artikuluek aipatzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoak eta entitateak, aurrera eraman nahi den jardunaren titular direnak, edo edozein merkatal edo industria establezimendutan garatzen denaren titularrak.

3.2. Zergadunaren ordezkoak izango dira establezimenduen jabeak; hauek euren onuradunei ordainarazi ahal izango dizkiete kuotak, hala denean.

4. artikulua. —Erantzuleak

4.1. Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 40 eta 41. artikuluek aipatzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoek erantzungo diete, modu solidarioan, subjektu pasiboaren zerga obligazioei.

4.2. Erantzule subsidiario izango dira sozietate eta sindikoen administratzaileak; porrot, lehiaketa, sozietate, eta orokorrean, entitateen interbentore edo kitatzaileak, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 42. artikuluak zehazten duen irismenarekin.

5. artikulua. —Zerga oinarria

Tasaren zerga oinarria establezimenduaren azalera da, zein ondorengo erregelak kontutan hartuz zehaztuko baita:

5.1. Establezimenduaren azalera zehazteko, aintzat hartuko da multzo bakarra osatzen duen beraren azalera osoa.

5.2. Irekita dauden establezimenduei erantsita daudenek, hala nola, erakusketa-lokalek, etab., tasaren sortzapena izango dute eta irekiera egin beharko dute, establezimendu nagusitik aparte.

Tarifa 2018

 

6. artikulua. —Tributu kuota. 2018

 

6.1. Aurretiazko jakinarazpenak edo aktibitate gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko ardurapeko deklarazioek 2,04 euroko zerga ordainduko dute establezimenduaren m² bakoitzeko

2,08

6.2. Gainerako irekierarako aurretiazko jakinarazpen edo ardurapeko deklarazioek 1,41 euroko zerga ordainduko dute establezimenduaren m² bakoitzeko        

1,44

6.3. Aurreko ataletako zerga-kuotak 221 eurotik beherakoak diren kasuetan edo kuota kobratu ezin denean azaleren arabera baina irekierak espedientea tramitatzea eskatu duen kasuetan, 221 euroko gutxieneko kuota ezartzen da         

225,00

6.4. Ireki ondoren, instalazio azalera handitzen duten establezimenduek azalera berria eta aurrekoaren arteko eskubideei dagokien diferentzia ordaindu beharko dute.

7. artikulua.—Tarifa bereziak

 

7.1. <A> tarifa berezia

 

Elektraenergia ekoitzi, transformatu edo saltzen duten sozietate edo konpainietarako ondorengo eskalaren araberako kuotak ezarri dira, oinarri gisa kilovatioak dituztenak:

— 100 kW-ra arte ................................................

0,40

— 100 baino gehiagotik 500 kW-ra arte ................

0,37

— 501 baino gehiagotik 1.000 kW-ra arte..............

0,34

— 1.001 baino gehiagotik 5.000 kW-ra arte .................

0,28

— 5.001 baino gehiagotik 10.000 kW-ra arte ................

0,13

— 10.001 baino gehiagotik 20.000 kW-ra arte ..............

0,07

— 20.001 baino gehiagotik 30.000 kW-ra arte ..............

0,04

— 30.001 baino gehiagotik 40.000 kW-ra arte ..............

0,03

— 40.001 baino gehiagotik 50.000 kW-ra arte

0,02

— 50.001 baino gehiago .....................................

0,01

Zerbitzu publiko eta partikular gisa banatzeko gasa ekoizten duten entitateei, ekoizpen modua edo ezaugarri propioak edozein direlarik, irekiera duen instalazioan ekoizten den gasaren (metro kubikotan) araberako kuotak ezarriko zaizkio, honako eskala honen arabera

7.2 <B> tarifa berezia

 

Zerbitzu publiko eta partikular gisa banatzeko gasa ekoizten duten entitateei, ekoizpen modua edo ezaugarri propioak edozein direlarik, irekiera duen instalazioan ekoizten den gasaren (metro kubikotan) araberako kuotak ezarriko zaizkio, honako eskala honen arabera

—Gehienez 1.000 m³ egunean: .............................

0,04

—1.000 baino gehiagotik 4.000 m³-ra arte egunean:      

0,04

—4.000 baino gehiagotik 10.000 m³-ra arte egunean:    

0,03

—10.000 baino gehiagotik 20.000 m³-ra arte egunean:  

0,02

—20.000 baino gehiagotik 50.000 m³-ra arte egunean:  

0,02

—50.000 baino gehiagotik 100.000 m³-ra arte egunean:

0,01

—100.000 baino gehiagotik 200.000 m³-ra arte egunean:           

0,01

—200.000 baino gehiago egunean .......................

0,01

7.3. <C> tarifa berezia

 

Gas, olio edo antzekoen biltegiez den bezanbetean, bakoitza   

304,00

8. artikulua.—Hobariak

 

8.1. %50eko hobaria ezarriko da establezimendu edo lokalak beren instalazioa, burutzeko baimenduta egon arren, egokiak ez diren eremuetatik, instalazio horrentzako egokiagotzat hartzen diren eremuetara   lekualdatzeagatik.

8.2. Autoen tailer mekanikoak eta kontzesionarioak bizitzeko aldeetatik herriaren kanpoaldeko aldeetara eramateagatik %90eko hobariak aplikatuko dira, baita ondoren bizilagunentzako aparkaleku bihurtuko diren instalazioak lekuz aldatzeagatik ere.

9. artikulua.—Sortzapena eta zergak ordaindu beharra

 

9.1.- Tasaren sortzapena emango da eta zerga ordaintzeko obligazioa sortzen da zergapeko egitatea eratzen duen udal jarduna hasten denean. Ondore horietarako, jarduna hasitzat joko da aurretiazko jakinarazpena edo irekierarako zinpeko adierazpena edo jarduera sailkatuko lizentzia eskaera Udal Erregistroan aurkezten den egunean bertan.

9.2. Aurretiazko jakinarazpena edo ardurapeko deklarazioa aurkeztu barik ireki denean, tasaren sortzapena egingo da establezimenduak baldintza exijigarriak betetzen dituen zehazteko udal jarduna hasten denean.

9.3. Zergak ordaintzeko obligazioari, behin hartuta, ez dio eragingo establezimenduaren baldintzak aldatzeak, edo behin lokala irekita, ezta eskatzaileak uko egiteak ere.

10. artikulua. — Adierazpena

 

10.1. Establezimenduak ireki nahi dituzten pertsonek aurretiazko jakinarazpena edo ardurapeko deklarazioa aurkeztuko dute Erregistro Orokorrean, eta bertan, lokaleko jarduna edo jardunak azalduko dituzte. Horrez gain, tasa likidatzeko balio dezaketen justifikazio agiriak aurkeztu beharko dituzte, baita indarrean dauden arau-xedapenen arabera, eskaera tramitatzeko beharrezkoak diren bestelako dokumentuak ere.

10.2. Irekiera eskaera egin ondoren, establezimenduko aktibitatea aldatu edo zabalduko balitz, edo establezimenduak proiektatutako baldintzak aldatuko balira, edo hasieran aurreikusitako lokala handituko balitz, aldaketa horiek Udal administrazioari jakinarazi beharko zaizkio.

 

 
06.04.- UDAL HILERRIAREN ZERBITZUAGATIKO TASA
08-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

ZERGAK ORDAINDU BEHARRA

1. artikulua

1. Zerga egitatea.—Ordainarazpen honen tarifan zehaztu den ehorketa zerbitzugintza da

2. Zergak ordaindu beharra.—Ehorzketa eskubidea edo hilerriko zerbitzua baimentzen denean, zergak ordaintzeko betebeharra sortuko da, salbu eta eskubide horiek hilerria artatzeko direnean.

3. Subjetu pasiboa.—Eskubidearen titularra, horren jaraunsleak edo ondorengoak edo bera ordezkatzen dutenak ordaintzera beharturik daude.

OINARRIAK ETA  TARIFA

2. artikulua

Kargapeko zerbitzuak eta honen zenbatekoa ondorengo taulan finkatu dira:

2018ko tarifa

1. Alogerak

a) Nitxoa zortzi urtez ematea Leioan erroldatuta egon denari edo erroldatuta egon eta bizi izan denari bere bizitzako 30 urtez

 

378,00

b) Leioan erroldaturikegon ez arren, udal mugarteko egoiliarra izan den hildakoarentzako 8 urterako nitxoa         

684,00

c) 10 urtetarako hezurtegia ematea, ez delarik berauen salmenta onrtzen eta beti ere 2002-05-02 arte emandakoak errespetatuz, bakoitza:

 

—Hezurtegi bakuna .............................................

123,00

—Hezurtegi bikoitzak ..........................................

247,00

d) Mugarteko egoiliarrak izan ez edo bertan erroldaturik egon ez diren pertsonak ezin dira ehortzi, edo hoiei nitxoak alokatu edo hezurtegiak saltzea.

2. Horzketa edo lurperaketa eskubideak

a) Norbanakoen lehenengo jabetzako harrilobian ehortzia izateagatik     

273,00

b) Norbanakoen lehenengo jabetzako hilobi edo nitxoan ehortzia izateagatik     

137,00

c) Erkidego hilobian edo alogerako nitxoan ehortzia izateagatik            

40,00

d) Gorpuzkinak edo errautsak ehorzteagatik      

36,00

3. Desehorzketa, berrejohorzketak eta lehualdaketak

a) Hilerrian bertan, 8 urte baino lehenago gorpu hondakinak beste hilobi batzuetara aldatzea      

91,00

b) Hilerrian bertan, 8 urte igaro ondoren gorpu hondahinak beste hilobi batzuetara aldatzea        

70,00

c) Erkiego harrilobi bateragorpu hondakinak aldatzea          

salbu

d) Banakako konturako bateragorpu hondakinak aldatzeko prestatzea       

91,00

4. Jabetzen intsuldaketa

a) Jabetzako harrilobi, hezurtegi, nitxo edo edozein motatako hilobien jabetzak jabeen senide eta pertsonei intsuldatzeagatik, edozein delarik arbaso edo ondorengoen, eta ahaiko neba-arreben arteko senidetasun gradua, intsuldatu edo lagatu den jabetza bakoitzagatik

91,00

b) Aurrean aipatu ez diren pertsonentzako intsuldaketa euretarako, salmentako benetako balioaren %50a, intsuldatu den harrilobi, hilobi edo nitxoari buruz aditu batek egindako txostenaren arabera.

Udalak, aurrean aipaturiko a) eta b) ataletan, eroslehentasun eta atzera eskuratzeko eskubidea gorde du.

5. Eraikuntzak, gurutzeak, hilarriak edo bestelako apaingaiak

 

a) Hilobietan egiten diren obrengatik, udalerriko obra lizentziaren emakidearen antzeko tasa edo zerga ezarriko da.      

6. Artapena

 

Udal hilerria era egokian eta behar bezala artatzeko, hilobietako behar edo zikinak garbitzeagatik 8 urterako ehorzketa edo lurperaketa eskubideei buruzko 3. tarifan ezarri ziren eskubideen erdia ordaindu beharko da behin.

7. Gorpuak eramatea

Hildakoak zerbitzu hori kontzertaturik ez badu, horren senideek hailautoen zerbitzuengatik udalerrian ezarri diren gastuak ordaindu beharko dizkie Udalari.

3. artikulua

Kontzeptuen terminologia

a) Harrilobia: Norbanakoek udal hilerrian egiten dituzten jabetza pribatuko eraikuntzak dira; ezin dira eman egungo udal hilerrian.

b) Jabetzako nitxoak: bertikalean eraiki diren hilobiak dira: Udalak horien jabetza norbanakoei kendu zien, eta ezin dira eman egun udal hilerrian.

c) Jabetzako lurpeko hilobiak: lurpean egiten diren ehorzketak dira, eta horretarako, lurren jabetza adjudikatzen da; gaur egun, ez dira udal hilerrian onartu.

d) Jabetzako Norbanakoen hezurtegiak: gorpu hondakinak ehortzeko tokiak, nitxoak baino txikiagoak direnak; Udalak horien jabetza norbanakoei kendu zien, eta ezin dira eman egun udal hilerrian.

e) Alokatzen diren Norbanakoen hezurtegiak: gorpu hondakinak ehortzeko tokiak, nitxoak baino txikiagoak direnak; hamar urtetarako alokatzea onartu da.

f) Erkidego hezurtegiak: hilobietako gorpu hondakinak biltzeko erabiltzen dira.

g) Alokatzen diren nitxoak: bertikalean eraiki diren eraikuntza mota batzuk dira: hilobi hauek zortzi urtetarako —eta ez gehiago— alokatzea onartu da.

h) Erkidegoaren lurreko hilobiak: udal lurrean egiten diren ehorzketak dira; ehorzketa hauen iraupena zehaztu gabe dago, eta Hil Poliziak baimentzen duenean, bertako gorpu hondakinak ehortzi ahal izango dira.

4. artikulua

Udalerri honetan hiltzen diren eta erabat txiroak direnak ehorzteko eskubideak ordaintzetik salbuetsirik daude.

ADMINISTRAZIOA ETA KOBRANTZA

5. artikulua

Interesatuek eskaturik aurreko tarifako zerbitzugintzarengatik adierazi diren eskubideaek sortzapena izango dute, titulu edo baimen egokiak luzatzea eskatzen den une berean.

6. artikulua

Tarifaren eskubideak, artapenarengatik sortu direnak, zortzi urtetik behin eskatu ahal zaingo dira.

Zortzi urtetan desehorzketak edo ehorzketak egiten badira, artapen kanona berriz ere sortzapena izango du.

Jabetzakoak diren lurpeko hilobiak, nitxoak edo harrilobiei dagokienez, egutegiko 60 egun igaro ondoren, artapen gastuen eskubideak aldian aldian ordaindu ez badira, haiek ordainerazpena izango dute premiamenduzko betearazpidez.

Tarifako 8.zenbakiko gastuez aparteko konponketa gastuak ere gain hartu beharko ditu hilobi mota hauen titularrak: hori egiten ez badu, Udalak ordainduko ditu interesatuaren kontura. Eskubide hauek edonork ordaindu ahal izango ditu interesatuen kontura.

7. artikulua

Likidatuta dauden eta behar zen egunean ordaindu ez ziren kuotak premiamendu bidez ordainduko dira.

HUTS EGITEN DUTEN PARTIDAK

8. artikulua

Huts egiten duten partidak premiamendu bidez ordaindu ezin izan diren kuotak dira; kuota horien aitorpenerako, espediente egokia egin beharko da, indarrean dagoen Zerga-Bilketari buruzko Araudian ezarritakoaren arabera.

MAULA ETA ZIGORRAK

9. artikulua

Udal ordainezarpen honen eskubideak urratzeari edo maulei dagokienez, kontuan hartuko dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Zehapenen Araudia onartzen duen ekainaren 21eko 100/2005 Foru Dekretua eta zerga zehapen jakin batzuk barkatzeko eskumena eskuordetzen duen ekainaren 29ko 1693/2005 Foru Agindua.

 

06.05.- ESTOLDERIA ZERBITZUGINTZARENGATIKO TASA
08-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2018ko tarifa

 

Etxebizitzak

 

0,20€ kontsumitutako metro kubiko ur bakoitzeko. Gutxienez, 20 metro kubiko ur hiruhileko      

 

Gainerako jardunak:

 

0,20€ kontsumitutako metro kubiko ur bakoitzeko. Gutxienez, 25 metro kubiko ur hiruhileko       

 

 

5. EPIGRAFEKO OHARRA

 

Udalerrian erroldatutako pertsonek %50eko kenkaria izango dute zaborraren tasan baldintza hauek betez gero:

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren jasotzaileak badira, edozein modalitateetan izanik ere.

2. Langabeziako prestazioaren jasotzaileak badira beti ere DSBE jasotzen dutenen baldintzak betetzen badituzte, momentu horretan jasoko ez balute ere, bizikidetza-unitateko kide guztiak egonez gero. Hobarirako eskubidea izateko eskabidea hobaria aplikatzekoa den ekitaldian egin behar da eta ordaindutako errezibo guztiak eta bizikidetza unitateko kide guztien langabezi egoerako ziurtagiriak aurkeztu behar dira.

3. Hileko diru-sarrera, kideen arabera DSBEgatik legokiekeena baino txikiagoa duten pertsonak beti ere DSBE jasotzen dutenek bete behar dituzten ondareari dagozkion baldintzak betetzen badituzte. Aldaketa honen bitartez bi kasu hauetakoak ez diren gizartetik baztertuta egon daitezkeen talde batzuk (hau ez litzateke ordenantzan jasoko, kasuz kasu aztertuko litzateke)

·         DSBE etenda duten pertsonak, zigor moduan baldintza administratiboak ez betetzeagatik.

·         DSBE jasotzeko baldintzak betetzen ez dituzten pertsonak:

*Ezin dut hiru urteko errolda egiaztatu.

*Ezin dute jatorriko herrialdeko dokumentazioa aurkeztu.

*Ezin dute ezkontidearen jatorriko dokumentazioa aurkeztu.

*Jadanik bi DSBE dagoen etxebizitzan bizi direnak.

 

 

4. Epigrafe honetan ezarritako edozein tasa murrizketak Udal Gizarte Zerbitzuetako txosten bat behar du DSBEren kasuan izan ezik, honetan erakunde emailearen egiaztagiria behar da.

 
06.06.- ZABOR BILKETARENGATIKO TASA
08-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2018ko Tarifa

1. Ordaintzera beharturik dagoen norbanakoen etxebizitzako zaborrak biltzeagatik, 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, hiruhileko tasaren sortzapena egongo da     

21,00

2. Jarduerarik ez duten lonja eta norbanakoen garajeetako zaborrak biltzeagatik, hiruhileko tasaren sortzapena egongo da .............

10,50

3.Jabeen erkidegoen garajeetatik, eta oro har, JEZari lotuta ez dauden jarduerak burutzen diren establezimenduetatik zaborra biltzeagatik, hiruhilero, honako tasa hau sortuko da:

 

—50 m² baino gutxiagokoak ................................

29,00

—51 m²-tik 100 m²-ra bitartekoak .........................

36,00

—101 m²-tik 200 m²-ra bitartekoak ........................

43,00

—201 m²-tik 500 m²-ra bitartekoak ........................

58,00

—501 m²-tik gorakoak .........................................

72,00

4. Bar, taberna, kafetegi edo antzekoak, arraindegi, jakidenda, fruitategia, harategia, lantegi txikien jabeei zaborrak biltzeagatik, hiruhileko bakoitzeko:

—50 m² baino gutxiagokoak ................................

102,00

—51 m²-tik 100 m²-ra bitartekoak .........................

128,00

—101 m²-tik 200 m²-ra bitartekoak ........................

151,00

—201 m²-tik 500 m²-ra bitartekoak ........................

204,00

—501 m²-tik gorakoak .........................................

256,00

5. Burdindegi, zapatadenda, banku, ikastetxe, estanku, eta abarren jabeei zaborrak biltzeagatik, hiruhileko bakoitzeko:

—50 m² baino gutxiagokoak ................................

57,50

—51 m²-tik 100 m²-ra ...........................................

72,00

—101 m²-tik 200 m²-ra. ........................................

86,00

—201 m²-tik 500 m²-ra. ........................................

115,00

—501 m² -tik gorakoak ........................................

144,00

6. Industri handiko zaborbilketa interesatuekin banako kontzertuen bidez araupetuko da.

7. Mindazuloak garbitzeagatik, m³-ko edo ondorengo zatikiko tasaren sortzapena egingo da ...........................................................

 

33,00

8. Zabor inerteak (50 kg-ko zakua.) ......................

3,60

 OHARRAK

 

1. Zerbitzugintza hasten den unetik, tasa eta ordaintzeko betebeharra sortzen da; zerbitzugintza hasi dela ulertuko da zerbitzu hori nahitaez jaso behar delako, zabor bilketaren udal zerbitzua ezarri denean eta jarduten hasten denean, bai kaleetan, bai tasari loturiko zergadunak erabilitako etxebizitza edo lokaletan dauden tokietan.

2. Aurreko atalean xedatutakoa gora-behera, kamioiak zaborra biltzen duten tokitik 200 m. urrunago dauden etxebizitza isolatuek ez dira tasaren ordainketari loturik egongo.

3. Udalerrian erroldatutako pertsonek %50eko kenkaria izango dute zaborraren tasan baldintza hauek betez gero:

Diru-sarrerak bermatzeko errentaren jasotzaileak badira, edozein modalitateetan izanik ere.

Langabeziako prestazioaren jasotzaileak badira beti ere DSBE jasotzen dutenen baldintzak betetzen badituzte, momentu horretan jasoko ez balute ere, bizikidetza-unitateko kide guztiak egonez gero. Hobarirako eskubidea izateko eskabidea hobaria aplikatzekoa den ekitaldian egin behar da eta ordaindutako errezibo guztiak eta bizikidetza unitateko kide guztien langabezi egoerako ziurtagiriak aurkeztu behar dira.

Hileko diru-sarrera, kideen arabera DSBEgatik legokiekeena baino txikiagoa duten pertsonak beti ere DSBE jasotzen dutenek bete behar dituzten ondareari dagozkion baldintzak betetzen badituzte

4. Epigrafe honetan ezarritako edozein tasa murrizketak Udal Gizarte Zerbitzuetako txosten bat behar du DSBEren kasuan izan ezik, honetan erakunde emailearen egiaztagiria behar da

 

06.07.- IBILGAILUAK HERRI BIDEETATIK KENTZEAGATIK ETA GORDETZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

1. Artikulua.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Ogasunak arautzen dituen 9/2005 Foru Arauak ematen dituen eskumenak erabiliz, Udal honek ibilgailuak herri bideetatik kendu eta gordetzeagatiko tasa ezarri eta ordaintzea eskatzen du. Tasa hori Zergetarako Ordenantza honetan oinarrituko da.

2. Artikulua.

Ordenantza udalerri osoaren esparruan aplikatzekoa da.

ZERGA-EGITATEA

3. Artikulua

Ordenantza honetan arautzen den ordainarazpenaren xedea da ibilgailuak herri bideetatik kentzeko erabiltzen diren pertsona eta material baliabideen bitartez, garabietara lotuz eta gordetzeko dauden tokietara eramanez burutzen den jarduera, hala baten batek eskatuta nola Udaltzaingoaren ekimenez, Zigor Kodeko, Zirkulazioaren Kodeko edo indarreko beste lege xedapenen bateko arauak betetzen ez direnean.

SUBJEKTU PASIBOA

4. Artikulua.

1. Tasaren Subjektu Pasiboak dira, zergadun izanik, Ordenantza honetan arautzen diren udal zerbitzu zein jarduerak eskatu edo horien onuraduna edo eragina izaten duten pertsona fisiko eta juridikoak eta Zergetarako Foru Arau Orokorreko 33. artikuluak aipatzen dituen entitateak.

2.- Jarduera zein zerbitzuak subjektu pasiboari eragin edo hartzen duela ulertuko da berak zuzenean zein zeharka sorrarazi duenean, bere jarduera bete ala ez betetzearen ondorioz Udalak ofizioz hemen esaten diren jarduerak egin edo zerbitzuak eman behar izan baditu.

ERANTZULEAK

5. Artikulua.

Zergen erantzukizunari dagokionez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergetako Foru Arau Orokorreko 37. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraituko zaio.

ZERGEN ONURAK

6. Artikulua.

Zergen salbuespenak eta beste onura batzuk emateko aplikatzekoak diren xedapen orokorretan ezartzen dena beteko da.

7. Artikulua.

Titularrari ibilgailua lapurtu, edo bere borondatearen aurka bestela erabiltzen den kasuetan, ibilgailuaren titularra Tasa ordaintzetik salbuetsiko da, betiere egitatea jarritako salaketaren kopia aurkeztuz egiaztatzen badu, Udaltzaingoak egiten dituen ikerketen bidea utzi gabe.

ZERGAREN KUOTA

8. Artikulua.

Zergaren kuota Ordenantza honen I. ERANSKINEAN dagoen tarifen zerrendaren arabera zehaztuko da.

SORTZAPENA

9. Artikulua.

Tasa sorrarazi eta ordaindu beharra gauzatuko da zerga-egitatea den udal zerbitzuaren zein jardueraren prestazioa hasten denean. Ibilgailuak herri bideetatik kentzen diren kasuan, loturaren zerbitzua hasitzat joko da horretarako maniobrak hasten direnean.

KUDEAKETAKO ARAUAK ETA ORDAINTZEKO ERAK

10. Artikulua

1. Ibilgailuaren lotura edo gordetzea ez da amaituko harik eta dagokion Tasa ordaintzen ez den arte, eta horretarako ordaindu dela erakusteko agiria erakutsiko da

2. Tasa Udaltzaingoaren egoitzetan esku dirutan ordainduko da. Tasaren autolikidazioko jaurbidea ezarriko da, horretarako prestatuko den inprimakian gauzatuko dena, eta subjektu pasiboak zein aurkezten duenak izenpetuko duena. Ordainketa aurkezpenaren ekintza berean egingo da.

11. Artikulua

Tasa hau ordainarazi eta likidatzeak ez ditu baztertzen Zirkulazioko Arauak zein Udaltzaingoarenak ez betetzearen ondorioz jar litezkeen isunak.

12. Artikulua

Udalak ibilgailuak gordetzeko dituen tokietan dauden ibilgailuak ibilgailuak herri bideetatik kentzeko eta utzitako ibilgailuak gordetzeko indarreko arautegian oinarrituz esleituko ditu.

ARAUAK HAUSTEAK ETA ISUNAK

13. Artikulua

Zergen arauak haustearen kalifikazioari buruzko kontu guztiak, baita horien ondoriozko isunak bideratzeko Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergetarako Foru Arau Orokorrak xedatzen duenari jarraituko zaio.

 
 

I. ERANSKINA - TARIFAK

2018ko Tarifa

1. IBILGAILUAK HERRI BIDEETATIK KENTZEA (LOTURA ZEIN LOTURA ETA GARRAIOA)

a) bizikletak eta ziklomotoreak .............................

29,00

b) motozikletak, motogurdiak eta antzeko beste ibilgailuak       

36,00

c) automobil turismo, kamioneta, furgoneta eta antzeko ibilgailuak, 1000 kilogramotarainoko zama erabilgarriko edukierakoak    

90,00

d) kamioi, traktore, atoi, atoierdi, kamioneta, furgoneta, furgoi eta antzeko ibilgailuak, 1000 kilogramo baino zama erabilgarriko edukiera handiagokoak.     

138,00

Ibilgailua lotzeko maniobrak hasi baina gordetegirako garraioa egiten ez den kasuetan, tasa %50 murriztuko da.

2. IBILGAILUAK GORDE ETA ZAINTZEA

 

a) bizikleta eta ziklomotoreak

a.1.) lehen hamabi orduak ...................................

0,00

a.2) gainerako orduak, egunean gehienez 6 euroraino   

2,00

b) motozikletak, motogurdiak eta antzeko beste ibilgailuak

b.1) lehen hamabi orduak ............................

0,00

b.2) gainerako orduak, egunean gehienez 12 euroraino

4,00

c) automobil turismo, kamioneta, furgoneta eta antzeko ibilgailuak, 1000 kilogramorainoko zama erabilgarriko edukierakoak.

c.1) lehen hamabi orduak ............................

0,00

c.2) gainerako orduak, egunean gehienez 18 euroraino

8,00

d) kamioi, traktore, atoi , atoierdi, kamioneta, furgoneta, furgoi eta antzeko ibilgailuak, 1000 kilogramo baino zama erabilgarriko edukiera handiagokoak.

d.1) lehen hamabi orduak ....................................

0,00

d.2) gainerako orduak, egunean gehienez 24 euroraino

12,00

3. EPAILEEN AGINDUEN ONDORIOZKO IBILGAILUEN GORDAILUA

a) bizikletak eta ziklomotoreak .............................

0,00

b) motozikletak, motogurdiak eta antzeko beste ibilgailuak, egun edo zatikiko. 

2,00

c) automobil turismo, kamioneta, furgoneta eta antzeko ibilgailuak, 1000 kilogramotarainoko zama erabilgarriko edukierakoak, egun edo zatikiko.          

4,00

d) kamioi, traktore, atoi , atoierdi, kamioneta, furgoneta, furgoi eta antzeko ibilgailuak, 1000 kilogramo baino zama erabilgarriko edukiera handiagokoak, egun edo zatikiko.            

7,00

 
06.08.- HIRIGINTZA ZERBITZUGINTZAGATIKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2018ko Tarifa

 

1.-HIRIGINTZA-KONTSULTAK

Edozein lur jabetza, lursail, eraikinen hirigintza-egoeraren gaineko kontsultak, ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 9.1c artikuluan ezartzen denaren arabera egindakoak.

50,00

2.- LUR BANANTZE ETA LURZATIKETA LIZENTZIAK

Lur banantzea inplikatzen duen edozein Lizentzia izapidetzea, ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 38-41 artikuluetan ezartzen denarekin ados.

100,00

3.- GARABIA EDOTA KARGA-JASOGAILU INSTALATZEKO LIZENTZIA

Obrak egiteko garabia edota karga-jasogailu instalatzeko Lizentzia emateagatik.

100,00

4.- ALDAMIO INSTALATZEAGATIKO LIZENTZIA

Obrak egiteko aldamioa instalatzeko Lizentzia emateagatik.

100,00

5.- ERAIKINEN IKUSKARITZA TEKNIKOAK

Eraikinen Ikuskaritza Teknikoko txosten bakoitza, eta egoki bada, akatsak Konpontzeko Ziurtagiria aztertu, tramitatu, erregistratu eta kontrolatzearren.

50,00

6.- LIZENTZIAK LUZATU ETA ESKUALDATZEA

Edozein lizentzia mota edo antzeko administrazio-egintzaren luzapenak edo titulartasuna eskualdatzeak, bai ofizioz, bai norbaitek eskatuta, obrak egiteko lizentziagatik likidatutako tasaren %25eko sortzapena izango du.

7.- ERAIKINAK EDO HAIEN ZATI BAT LEHEN ALDIZ ERABILTZEKO LIZENTZIA ETA ERAIKINAREN ERABILEREN ALDAKETA OSOA EDO PARTZIALA EGITEKOA

Ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 207.1.r artikuluan ezartzen denarekin ados, hirigintza-lizentzia emateagatik, honako baremo honen arabera:

100,00

4.1.- Erabilera industrialeko eraikina

371,00

4.2.- Erabilera komertzialeko/tertziarioko eraikinak

371,00

4.3.- Ekipamendu-erabilerako eraikinak

371,00

4.3.- Egoitza erabilera duten eraikinak

-    Familia bakarreko etxebizitzak

58,01

-    Bi familiako etxebizitzak

105,47

-    20 etxebizitza baino gutxiagoko sustapena

168,76

-    50 etxebizitza baino gutxiagoko sustapena

253,13

-    100 etxebizitza baino gutxiagoko sustapena

371,00

-    100 etxebizitza baino gehiagoko sustapena

560,00

 

 

06.09.- ONDORENGO UDAL-KONTROL AKTIBITATEAGATIKO TASA, AURRETIAZKO JAKINARAZPENA EDO ARDURAPEKO DEKLARAZIO MENPEAN DAUDEN OBRA ETA JARDUN URBANISTIKOETARAKO ZERBITZUAK EMATEAGATIK
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

1. artikulua. Zerga egitatea

Ordenantza honek arautzen duen ordainarazpenaren helburua da udalaren aktibitatea, kontrolerako jardun administratibo edo teknikoak, lizentzia urbanistikoaren exijentziaren ordez aurretiazko jakinarazpena edo ardurapeko deklarazioa aurkezten den kasuetan. 

Udal jardun hori subjektu pasiboak aurkeztutako aurretiazko jakinarazpen edo ardurapeko deklarazioaren ondorioz eman daiteke, edo inspekzioaren ondorioz, jakinarazi ez diren edo jakinarazpenak osorik babesten ez dituen obra edo jardun urbanistikoak exisititzen direla egiaztatzen den kasuetan.

Ordainarazpen xede izango dira emandako zerbitzu tekniko edo administratiboak, ekainaren 30eko Lurzoruaren eta Hirigintzaren Euskadiko 2/2006 Legeak zehazten dituen egintzekin harremana dutenak.

2. artikulua. Sortzapena

Tasaren sortzapena egiten da eta zerga ordaintzeko obligazioa hasten da zerga egitatea eratzen duen udal aktibitatea hasten denean. Efektu horietarako, aurretiazko jakinarazpena edo ardurapeko deklarazioa aurkezten den egunean bertan hasitzat jotzen da jarduna.

Era berean, sortzapena egingo da obra edo jardun urbanistikoa aurretiazko jakinarazpena edo ardurapeko deklarazioa aurkeztu barik egiten denean, edo obra edo jardun urbanistikoa jakinarazitakoarekin bat ez datorrenean, Udalak egindako inspekzioaren ondorioz obra edo jarduna aurkitzen eta egiaztatzen denean.

3. artikulua. Kitapena

Tasa autolikidazio erregimenpean exijituko da obra edo jardun urbanistikoaren hasierari dagokion aurretiazko jakinarazpena edo ardurapeko deklarazioa aurkezten denean. Interesatuek zehaztu egin beharko dituzte tasa ordaindu dela ziurtatzen duten datuak.

Aurrekoa ez diren bestelako kasuetan, Udalak likidatuko du tasa eta subjektu pasiboari jakinaraziko dio. Azken horrek, epe boluntarioan, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak zehazten duen epe barruan ordaindu beharko du.

4. artikulua. Zerga oinarria

2018ko Tarifa

Eraikuntza, instalazio edo obraren benetako kostuaren portzentaia       

0,50%

5. artikulua. Salbuespen eta hobariak

1. Ondoren azalduko direnak tasa honetatik salbuetsita daude, baina ez daude lizentzia egokia eskatzetik salbuetsita.

Estatua, autonomi elkartea, udalerria dagoen probintzia, zenbait udalerri biltzen dituen mankomunitate, metropolialde edo bestelako erakundea, eta udala partaide duen partzuergoa, zuzenean ustiatzen dituzten komunikazio zerbitzu publikoen instalazio, obra edo eraikuntzengatik, eta nazioaren segurtasuna eta defentsa zuzenean ukitzen dituzten beste guztiengatik.

2. Otsailaren 24ko 24/1988 Foru Dekretuak Bizkaiko Lurralde Historikoko nekazaritzari luguntz eko araupetu duen planera bilduta dauden onuradun guztiek, jarraian zehaztuko diren hobariak izango dituzte:

2.a) Dedikazio esklusiboko nekazaritza-ustiapenetarako hirigintza lizentzien tasaren kuotan %90eko hobaria, beti ere, interesatuakNekazaritzako Gizarte Segurantzako alta duela frogatuz gero.

2.b) Dedikazio partziala duten nekazaritza-ustiategientzako hirigintza-lizentzien tasako kuotaren %50, gaitasun ekonomikoa, lantzen duen azalera, ustiategi-mota eta udalerriko antzeko ustiategiekin alderatuta landatutako azaleraren errendimendu proportzionala kontuan hartuta.

3. Bonificaciones Viviendas Sociales:

Gizarte etxebizitzak eraikitzea, baldin eta etxebizitzen prezioak kopuru hau gainditzen ez badu: behin-behineko kalifikazioaren unean indarrean dagoen eta aplika daitekeen modulu haztuta 1.1 baino handiagoa ez den koefizienteaz biderkatzetik ateratzen den kopurua.

——Hirigintza lizentziak emateagatiko tasaren kuotari 100eko 90eko hobari fiskala ezarriko zaio.

4. Autoen tailer mekanikoak eta kontzesionarioak bizitzeko aldeetatik herriaren kanpoaldeko aldeetara eramateagatik %90eko hobariak aplikatuko dira, baita ondoren bizilagunentzako aparkaleku bihurtuko diren instalazioak lekuz aldatzeagatik ere.

5. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko kuotaren % 50eko hobaria jasoko dute erakunde eskudunek emandako energia-eraginkortasunaren ziurtagiria aurkezten dutenek. Hobari hori ezin izango zaie eraikuntza berriei aplikatu, eta 2006ko urtarrilaren 1ean badauden eraikinei baino ez zaie aplikatuko.

Hobari hau lizentzia Eraikuntzaren Kode Teknikoan indarrean sartu aurretik eskuratu zuten eraikin eta obrei baino ez zaie aplikatuko.

6. Tasa ordaintzetik salbuetsita geratuko dira, familiako kideak gehitu direlako obra txikia burutu edo etxebizitza birgaitu behar izan duten familia ugariak, etxeak dituen espazioei edukiera gehiago emateko. Hobaria jasotzeko, titularrak Ondasun Higiezinen gaineko Zergan hobaria lortuta izan beharko du familia ugaria izateagatik.

 

 

06.10.- UDAL EUSKALTEGIAN ZERBITZUAK EGITEAGATIKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2017-2018

1,10€/

orduko

Diru laguntzaren %15eko aurrerapena onartua

 

Moduloak

Prezioa

Prezioa

   

 

5 orduko moduloak 25 ordu astean 430 ordu

473,00€

473,00€

Aurrematrikula

60,00€

60,00€

Gainontzekoa:

 

 

A Dena batera (formalizatzean)

413,00€

342,05€

B Hiru epetan:

 

 

Formalizatzean

213,00€

142,05€

Azaroan

100,00€

100,00€

Abenduan

100,00€

100,00€

 

 

 

2 orduko moduloak 10 ordu astean 332 ordu

365,20€

365,20€

Aurrematrikula

60,00€

60,00€

Gainontzekoa:

 

 

A Dena batera (formalizatzean)

305,20€

252,42€

B Hiru epetan:

 

 

Formalizatzean

105,20€

52,42€

Azaroan

100,00€

100,00€

Abenduan

100,00€

100,00€

 

 

 

2 orduko moduloak 8 ordu astean  266 ordu

292,60€

292,60€

Aurrematrikula

60,00€

60,00€

Gainontzekoa:

 

 

A Dena batera  (formalizatzean)

232,60€

188,80€

B Hiru epetan:

 

 

Formalizatzean

92,60€

48,80€

Azaroan

70,00€

70,00€

Abenduan

70,00€

70,00€

 

 

 

2'30 orduko moduloak 7'30 ordu astean 250 ordu

275,00€

275,00€

Aurrematrikula

60,00€

60,00€

Gainontzekoa:

 

 

A Dena batera (formalizatzean)

215,00€

173,75€

B Hiru epetan:

 

 

Formalizatzean

75,00€

33,75€

Azaroan

70,00€

70,00€

Abenduan

70,00€

70,00€

 

 

 

2'30 orduko moduloak 5 ordu astean 168 ordu

184,80€

184,80€

Aurrematrikula

60,00€

60,00€

Gainontzekoa:

 

 

A Dena batera (formalizatzean)

124,80€

97,08€

B Bi  epetan:

 

 

Formalizatzean

64,80€

37,08€

Azaroan

60€

60,00€

 

 

 

2´00 orduko moduloak  4´00 ordu astean 132 ordu

145,20€

145,20€

Aurrematrikula

60,00€

60,00€

Gainontzekoa

 

 

A Dena batera (formalizatzean)

85,20€

63,42€

 

 

 

2´00 orduko moduloak  4´00 ordu astean 134 ordu

147,40€

147,40€

Aurrematrikula

60,00€

60,00€

Gainontzekoa

 

 

A Dena batera (formalizatzean)

87,40€

65,29€

 

 

 

2 orduko moduloak 30 ordu astean 180 ordu (165+15 tutoretzak (1,84,00€ orduko) C2

331,20€

331,20€

Aurrematrikula

60,00€

60,00€

Gainontzekoa:

 

 

A Dena batera (formalizatzean)

271,20€

221,52€

B Hiru epetan:

 

 

Formalizatzean

91,20€

41,52€

Azaroan

90,00€

90,00€

Abenduan

90,00€

90,00€

 

 

 

BOGA 190 ordu ( 1,944 € orduko)

369,41€

369,41€

Aurrematrikula

0,00€

0,00€

Gainontzekoa:

 

 

A Dena batera (formalizatzean)

369,41€

314,00€

B Hiru epetan:

 

 

Formalizatzean

169,41€

114,00€

Azaroan

100,00€

100,00€

Abenduan

100,00€

100,00€

 

 

 

Euskaltegitik kanpoko ikastaro ofizialak 1,50 € orduko

 
06.11.- UDAL KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

1. ARTIKULUA:_Zerga egitatea

Prezio publiko honen zerga egitatea udalaren edozein kirol instalazio erabiltzea edo erabiltzeko aukera izatea da, abonatu gisa edo erabiltzaile huts gisa.

2. ARTIKULUA:_Zergak ordaindu beharra

Zerga ordaindu beharra, kasuen arabera, une hauexetan hasiko da:

1. Abonatu gisa ematen denean izena, ondoren instalazioak erabiliko dituen ala ez aintzat izan gabe.

2. Instalazioren bat une jakin batean erabiltzeko eskatzen denean, baldin eta, ordenantza honetan ezarritakoa dela bide, erabilera prezioren bat ordaintzearen menpe badago, bai abonatua ez delako, bai berariazko tarifa bat ezarri delako aurretik.

3. ARTIKULUA:_Subjektu pasiboa

Prezio publiko honen subjektu pasiboak udalaren kirol instalazioak erabiltzen duten pertsona naturalak edo juridikoak dira, edo abonatu gisa izena emanda, instalazioak erabiltzeko aukeraz jabetzen eta kirolak erabiltzen dituztenak.

Subjektu pasiboa adin txikikoa denean, abonatu gisa izena ematean zerga ordaindu beharra dagokio adin txikikoaren gurasoen ahalgoa edo tutoretza duenari, eta zergadunaren ordezkoa izango da. Nolanahi ere, instalazioren bat inoiz erabiltzen denean, prezio publikoren bat ordaindu behar bada, instalazioa erabili duenak ordaindu beharko du.

4. ARTIKULUA._Tarifak

Udal zerbitzuak eta instalazioak erabiltzeagatiko tarifak zerbitzuen katalogoan zehaztu dira.

Familiaren ordainketan izena emateko urtean 26 urtetik beherako seme-alaba guztiak sartzen dira, berdin delarik harpidetza mota edo izaera zein den. Adin hori beteta, familiaren ordainketatik kanpo geldituko dira, urtarrilaren 1etik aurrera, eta norbanakoaren ordainketari dagokion kuota sortuko zaio hala nahi dutenen kasuan.

26 urtetik beherakoen norbanakoaren kuotak izena emango den urtean adin hori dutenen pertsonengan izango du eragina

Honakoek osatzen dute familia unitatea

-Eskatzailea.

-Ezkontidea, baliogabetasun, banaketa edo dibortziorik ez badago, edo ohiko bizilaguna.

-Familia buruaren mende dauden seme-alaba edo asimilatuak, 26 urte betetzen duten urtera arte.

Helbide berean egon behar dute erroldatuta guztiek. Aintzat hartuko dira, epai edo Eusko Jaurlaritzaren Familia Bitartekaritzako Zerbitzuan edo organo baliokidean erdietsitako Bitartekaritza Akordio bidez, araututa geratu diren bizikidetza unitateen porrot egoerak

Leioako Udalak ahalmena du sartzeko tarifa bereziak ezartzeko, kirol ekitaldiak, kultura ekitaldiak edo bestelako ekintzak antolatzen direnean; kasu horretan abonatua izateak ez du ahalmenik emango sarrera doan izateko. Tarifa horiek Osoko Bilkuran hartutako erabakiz ezarriko dira, Kontuen Batzorde Bereziak irizpena eman ondoren.

5. ARTIKULUA._Kuotaren hobariak

Abonatuen tasen gainean, honako hobari hauek aplikatuko dira:

A motako hobariak:

Hobari hauek gutxienez udalerrian azken bi urteetan erroldaturik dauden abonatuei aplikatuko zaizkie.

-Familia unitateko kide bakoitzeko 7.520 € edo gutxiagoko diru-sarrerak dituztela egiaztatu ahal duten pertsonek, %100eko murrizketa izan dezakete edozein abonu motatan

-Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) jaso edo onuradunak direnak eta langabeak y familia unitateko kide bakoitzeko 7.521 eta 10.090,08€ bitarteko diru-sarrerak dituzten langabetuek, eta hala egiaztatzen dutenek, %75eko murrizketa iza dezakete edozein abonu motatan.

Hobari honetarako eskubidea duten eta ikastaro edo jardueraren baten izena ematen duten pertsonen kasuan %50eko kenkarirako eskubidea izango dute ikastaro edo jardueran. kenkari hau behin baino ez zaio aplikatuko jarduera bati.

B motako hobariak:

Hobari hauek gutxienez udalerrian azken sei hilabeteetan erroldaturik dauden abonatuei aplikatuko zaizkie.

-65 urtetik gorako pertsonek, kuotan %50eko hobaria izango dute, 65 urte betetzen diren urtearen urtarrilaren 1etik..

-26 urtetik beherako pertsonek kuotan %50eko hobaria izango dute, 26 urte betetzen dituzten urtarrilaren batera arte.

C motako hobariak:

Hobari hauek gutxienez udalerrian azken sei hilabeteetan erroldaturik dauden abonatuei aplikatuko zaizkie.

  • Familia ugaria: Familia ugariaren titulu eguneratua duten abonatuei kuotan %20ko hobaria aplikatuko zaie.
  • Guraso bakarreko familiak: Guraso bakarrak eta seme-alaba batek edo batzuek osatutako familien kideei kuotan %20ko hobaria aplikatuko zaie. Behar diren agiriekin egoera egiaztatzen duten alargun, dibortziatu eta banatuak guraso bakarreko familiatzat hartuko dira.

Hobari mota honek ez du ikastaro edo jardueretan inolako hobarirako eskubiderik ematen.

 Udalak edozein momentutan hobaria kalkulatzeko behar den dokumentazio osoa eskatu ahalko du.

Hobariak ez dira metagarriak. Bakar bat hartu ahal da.

Hobari guztiak urtero berrikusiko dira eta ez dira automatikoki berriztatuko.

6. ARTIKULUA._Tarifen sortzapena

Abonatuen kuotak urtarrilaren 1ean sortzen dira eta urte naturalari dagozkio, bazkideen baja edo alten kasuetan izan ezik. Tasaren kuotaren zenbatekoa hainbanatuko da seihileko naturaletan bazkideen alta edo bajen kasuetan, alta edo baja egiten den datari dagokiona barne. Abonuen baja idatziz aurkeztu beharko da Sakoneta Kiroldegiko bulegoetan edo e-mailez, posta arruntez edo faxez bidali ekainaren 25a edo abenduaren 25a baino lehen, ondoreak izan ditzan hurrengo seihilekoan.

Leioako UKIetan jarraitutasunez emandako jardueren kuotak hilero sortuko dira. Tasaren kuotari dagokion zenbatekoa hamabostaldi naturaletan hainbanatuko da, justifikatutako arrazoiengatik (osasunekoak edo lanekoak), jardueren kuotetako alta edo baja eginez gero

Leioako Udalak erabakiko du beharrezkoa den ordainketak banku-helbideratzearen bidez egitea; bai bazkide-kuotari eta baita edozein motatako ikastaro, jarduera, eta, oro har, udalaren kirol-instalazioak erabili edo erreserbatzeari dagozkienak.

UKIetako jarduera edo ikastaroren batean baja eman nahi izanez gero, idatziz adierazi beharko da Sakoneta kiroldegiko bulegoetan, edo postaz, posta elektronikoz zein faxez bidali, bajak ondoreak izango dituen hilaren aurreko hilaren 25a baino lehen.

Leioako UKIetako edozein kuota (abonua, jarduera, erreserba, e.a.) ordaindu ezik, Udalak ofizioz emango die baja egoki den jarduera edo abonuan ordaindu ez den epealdiaren bukaeran. Halaber, ezin izango dira abonatu izan edo ezin izango dute beste edozein jardueratan izena eman harik eta egoki den kuota ordaindu arte.

Arau Orokorrak

7. ARTIKULUA._

Abonatua izateak ahalmena ematen du udalaren kirol instalazioetan sartzeko eta bertan aritzeko instalazio bakoitza zabalik dagoen egun eta ordutegi orokorrean.

Aurreko paragrafoan ezarritakoak ez du salbuesten instalazio eta zerbitzu jakin batzuk erabiltzeko 4. artikuluan ezarritako tarifa bereziak ordaintzetik.

8. ARTIKULUA._

Kirolei buruzko berariazko ikastaroak edo klaseen kasuan, Leioako Udalak egokitzat hartzen dituen kuotak jarriko ditu, ikastaroen kostuak kontuan izanda.

9. ARTIKULUA._

Leioako Udalak berekin gordetzen du instalazioak edo/eta zerbitzuak alokatzeko eskubidea, baita partikularrekin –pertsona fisikoekin zein juridikoekin- hitzarmenak finkatzeko ere, zertarako eta instalazioren baten ordu jakin baten edo ordu jakin batzuetan erabilera esklusiboki izateko, beti ere ordenantza honen 4. artikuluan ezarritakoa beteta.

10. ARTIKULUA._

Leioako Udalak edozein unetan egokitzat hartzen dituen agiriak eska ditzake abonatuek hobariak, salbuespenak eta, oro har, kuoten murrizpenak izan ditzaten, etekin horiek izateko eskubidea ematen duen ahalmena nahikoa egiaztatuta.

11. ARTIKULUA._

Biztanleen erroldan baxa emateak Udalaren Kirol Instalazioen abonatuaren izaera galtzea ekarriko du, eta erroldan baxan emanda eta hurrengo seihilekoaren lehen egunetik aurrera izango ditu ondorenak.

12. ARTIKULUA._

Foru Arauarekin, Bizkaiko Lurralde Historikoko martxoaren 10eko Zergen 2/2005 Foru Arau Orokorrean ezarritakoarekin bat etorriz, Leioako Udalak kolektiboki jakinarazi ahal ditu urteko kuoten kitapenak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko diren ediktuen bidez.

13. ARTIKULUA._Arau-hausteak eta zerga-zigorrak

Zerga arau-hausteei eta zigorrei dagokienez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-zigorrei buruzko Araudian, uztailaren 21eko 100/2005 Dekretuan, jasotako arauak aplikatuko dira.

14. ARTIKULUA._ Ikastaro aurreinskripzioak

Ikastaroetako inskripzio edo aurreinskripzioei dagokienez, zozketa egin behar den kasuetan, UDA kanpaina kenduta, bazkide izan beharko dute aurreinskripzio epea ireki baino hilabete lehenago.

2018ko tarifa

(2017/18 ikasturtea barne)

Urteko ABONATUEN KUOTAK

Urteko abonatuak izanik, kirol instalazioetan sartzeko eta horiek erabiltzeko eskubidea dute, tarifa bereziekin.

Leioan erroldatutakoen familia abonua

151,25

Leioan erroldatuta ez daudenen familia abonua

294,94

Leioan erroldatutakoen banakako abonua

85,00

Leioan erroldatuta ez daudenen banakako abonua

165,75

Instalazio eta igerilekuetara SARTZEA

Abonatu gabeak, 26 urte artekoak 

2,25

Abonatu gabeak, 26 urte eta gehiagokoak 

3,45

4 urtetik beherakoak

Doan

Kirol KANTXA erabiltzea

(Alokatzeko denbora ordu betekoa da)

Areto futbola

Partikularrak 

23,80

Klubak eta kirol elkarteak

Udalerrikoak

23,80

Udalerritik kanpokoak

58,60

Frontoia

(3/4 pertsona) 

8,50

(1/2 pertsona) 

5,70

Abonatu gabeek, gainera, instalaziorako sarrera ordainduko dute adinaren arabera (instalazio eta igerilekuetara sartzeko prezioak).

SARRIENAKO ZELAIAK

Sarrienako Belar artifizialezko zelaiak alokatzea (ordu bete). Zelai erdia

Abonatuak  

44,15

Klubak eta kirol elkarteak

Udalerrikoak

44,15

Udalerritik kanpokoak

82,15

Kantxako argia 

9,05

Sarrienako Belar artifizialezko zelaiak alokatzea (ordu bete). Zelai osoa

Abonatuak  

87,70

Klubak eta kirol elkarteak

Udalerrikoak

87,70

Udalerritik kanpokoak

163,30

Kantxako argia 

9,05

Sarrienako Belar artifizialezko zelaiak alokatzea (aparteko jarduerak)

Klubak eta kirol elkarteak

Udalerrikoak

87,70

Udalerritik kanpokoak

163,30

BESTE kirol INSTALAZIO batzuk alokatzea

(Alokatzeko denbora ordu betekoa da)

Squasha

4,50

Abonatu gabeek, gainera, instalaziorako sarrera ordainduko dute, adinaren arabera (2. ataleko prezioak).

Zurezko gimnasioa

Partikularrak  

11,90

Klubak eta kirol elkarteak

Udalerrikoak

11,90

Udalerritik kanpokoak

23,80

Tatamia

Partikularrak  

23,80

Klubak eta kirol elkarteak

Udalerrikoak

23,80

Udalerritik kanpokoak

46,70

Sauna erabiltzea (alokatzeko denbora ordu betekoa da)

Abonatuak 

3,45

Abonatu gabeak  

5,00

Taldeak (4 pertsona gutxienez):

Abonatuak  

2,45

Abonatu gabeak  

3,00

12 saioko bonuak:

Abonatuak  

34,40

Abonatu gabeak  

50,00

MASAJE zerbitzua erabiltzea

Saio bakoitza ordu erdikoa da, zelulitisaren aurkako tratamenduak izan ezik

Abonatuak  

11,25

Abonatu gabeak  

19,20

Bonuak (5 saio):

Abonatuak  

45,00

Abonatu gabeak  

76,80

Zelulitisaren aurkako tratamendua

Abonatuak  

23,80

Abonatu gabeak  

29,40

MEDIKUNTZA zerbitzua erabiltzea

Abonatuak, ordu beteko kontsulta  

18,10

Abonatu gabeak, ordu beteko kontsulta

40,60

Klubak eta kirol elkarteak

Udalerrikoak

15,80

2.Kiroletako gaitasuneko azterketak

 

·Kiroletako jardueraren batean izena emandako abonatuak

Doan

·Abonatu gabeak

42,00

IGERILEKUAK ERABILTZEA

Bainu librea

Ikusi Instalazio eta igerilekuetan sartzea atala

Igeriketa ikastaroak

Igeriketa berezia (hiru hilabeteko ikastaroa)

Abonatuak  

54,00

Abonatu gabeak  

92,00

Haurtxoak (hiru hilabeteko ikastaroa)

Abonatuak  

68,20

Abonatu gabeak  

100,00

4 eta 6 urte bitarteko umeentzako egokitzapena (hiru hilabeteko ikastaroa)

Abonatuak  

54,00

Abonatu gabeak  

92,00

5 urtetik gorako umeentzako hastapena (hiru hilabeteko ikastaroa)

Abonatuak  

47,00

Abonatu gabeak  

92,00

Helduentzako hastapena eta hobekuntza (hilabeteko ikastaroa)

Abonatuak  

24,00

Abonatu gabeak  

46,00

Igeriketa eskola:

Umeak, 3 egun astean

Abonatuak  

10,00

Abonatu gabeak  

15,00

Umeak, 2 egun astean

Abonatuak  

8,00

Abonatu gabeak  

12,00

Umeak,  egun 1 astean

Abonatuak  

4,00

Abonatu gabeak  

6,00

Helduak, 2 egun astean

Abonatuak  

14,20

Abonatu gabeak  

23,50

Taldekako igeriketa ikastaroak

Ume bakoitza  

38,00

GIMNASTIKA JARDUERAK

Muskulazioa

Abonatuak  

21,00

Abonatu gabeak  

34,50

Tonificazioa / Aerobica / Aqua fitness / Xumba

3 egun astean

Abonatuak  

21,50

Abonatu gabeak  

31,30

2 egun astean

Abonatuak  

14,20

Abonatu gabeak  

23,50

Body Completa

2 egun astean

Abonatuak

14,20

Abonatu gabeak  

23,50

Luzaketak

Egun 1 astean

Abonatuak  

14,20

Abonatu gabeak  

23,50

Pilatesa

2 egun astean

Abonatuak  

42,70

Abonatu gabeak  

70,40

Tonificazioa + Zikloa

3 egun astean

Abonatuak  

25,40

Abonatu gabeak  

35,40

2 egun astean

Abonatuak  

18,30

Abonatu gabeak  

29,80

Zikloa / Combi-gym-a

3 egun astean

Abonatuak  

25,40

Abonatu gabeak  

35,40

2 egun astean

Abonatuak  

18,30

Abonatu gabeak  

29,80

Gimnastika abdominal hipopresiboa / gimnastika artikularra

Egun 1 astean

Abonatuak  

21,30

Abonatu gabeak  

35,20

Gyrokinesisa

Egun 1 astean

Abonatuak

21,30

Abonatu gabeak

35,20

Yoga

Egun 2 astean(ordu eta erdi)

Abonatuak

32,10

Abonatu gabeak

52,80

Yoga

Egun 1 astena (ordu 1)

Abonatuak

10,70

Abonatu gabeak

17,60

Areto dantzak

Egun 1 astean (2 ordu)

Abonatuak  

13,70

Abonatu gabeak  

20,60

Egun 1 astean (ordu erdi)

Abonatuak  

11,50

Abonatu gabeak  

17,20

Sormenezko dantza / umeentzako Xumba

Egun 1 astean (ordu bete)

Abonatuak  

7,00

Abonatu gabeak  

10,30

2 egun astean (ordu bete)

Abonatuak  

13,70

Abonatu gabeak   

20,60

Dantza Klasikoa-Balleta

3 egun astean

Abonatuak  

10,50

Abonatu gabeak  

14,80

2 egun astean

Abonatuak  

10,00

Abonatu gabeak  

12,30

Hirugarren adinekoentzako gimnastika

Doan

0,00

Langabetuentzako gimnastika

(Lanbideren txartela aurkeztu ondoren)

Doan

0,00

KIROL ESKOLAK

Patinajea

2 egun astean

Abonatuak

8,00

Abonatu gabeak

12,00

Eskrima:

Abonatuak  

13,60

Abonatu gabeak  

18,00

ARTE MARTZIALAK

Tai-chia

2 egun astean

Abonatuak  

21,40

Abonatu gabeak  

35,20

Aikidoa

2 egun astean

Abonatuak  

21,40

Abonatu gabeak  

35,20

ASTEBURUKO JARDUERAK

Partaidea lan egunetan

2,05

Banakako sarrera

Abonatuak  

4,10

Abonatu gabeak  

6,15

10 saioko bonua

Abonatuak  

25,70

Abonatu gabeak  

36,00

Dantzak

Abonatuak  

6,85

Abonatu gabeak  

10,30

Ziklo

Abonatuak  

9,15

Abonatu gabeak  

15,00

Xumba

Abonatuak  

7,10

Abonatu gabeak  

11,75

TXARTELAREN KOPIA

4,70

KANPOKO IGERILEKUETARA SARTZEA

Udal Kirol Instalaziotako abonatuak

Doan

Udal Kirol Instalaziotan abonatu gabeak

26 urtetik beherakoen banakakoa (erroldatuak)

3,00

26 urtetik gorakoen banakakoa (erroldatuak)

4,00

26 urtetik beherakoen banakakoa (erroldatu gabeak)

6,00

26 urtetik gorakoen banakakoa (erroldatu gabeak)

8,00

4 urtetik beherakoak

Doan

ZERBITZUAK

Hamakak alokatzea

2,00

Txartela galtzea

4,70

Giltzarrapoa saltzea

5,00

KANPOKO IGERILEKUETAKO ABONU MOTAK

Udako abonua

Leioan erroldatutakoen familia abonua                  

94,55

Leioan erroldatu GABEEN familia abonua             

185,00

Erroldatutako 26 urtetik beherakoen banakakoa

31,50

Erroldatutako 26 urtetik gorakoen banakakoa

42,00

Erroldatu gabeko 26 urtetik beherakoen banakakoa

61,40

Erroldatu gabeko 26 urtetik gorakoen banakakoa

81,90

PADEL / TENIS SARRERAK

UKIetako abonatuak

Doan

Abonatu gabeak

Leioan erroldatua

2,05

Leioan erroldatu GABEA

4,10

INSTALAZIOAK ERRESERBATZEA

Abonatu gabeek, instalazio hauek erreserbatzean, sartzeko tasa ere ordaindu beharko dute

PADELA

Ordu eta erdi

10,80

ORDU bete

7,20

TENISA

ORDU bete

5,00

ZERBITZUAK

Padeleko 3 pilota saltzea

5,00

Txartela galtzea

4,70

Giltzarrapoak saltzea

5,00

KIROL IKASTAROAK

PADELA

HILERO

1. 50 minutuko ikastaroa, 2 saio astean.

Abonatuak

26,50

Abonatu GABEAK

51,50

2. 50 minutuko ikastaroa, saio 1 astean.

Abonatuak

15,30

Abonatu GABEAK

31,00

PADELEKO / TENISEKO ABONU MOTA

Hileko abonua

Leioan erroldatu GABEA

29,85

Leioan erroldatua

15,30

Hileko familia abonua

Leioan erroldatu GABEAK

60,50

Leioan erroldatuak

31,00

Abonatu txartel bakoitza............................................

0,00

UZTAILEKO JARDUERAK

Abonatuak:

1 Jarduera– 2 egun astean

14,20

2 Jarduera – 3 egun astean

21,50

3 Jarduera - 3 egun astean, Zikloa

25,40

4 Jarduera- 2 egun astean Pilates

42,70

1 Jarduera – 2 egun astean

23,50

2 Jarduera – astean 3 egun

31,30

3 Jarduera -3 egun astean Zikloa

35,60

4 Jarduera - 2 egun astean Pilates

70,40

IGERIKETA IKASTARO TRINKOAK

Umeentzako igeriketa ikastaroa:

Abonatuak  

38,45

Abonatu gabeak  

75,27

Helduentzako igeriketa ikastaroa:

Abonatuak  

24,00

Abonatu gabeak  

46,00

UDA KANPAINA. "Gozatu Poztatu"

Abonatuak (15 kanpaina-egunetan)

41,10

Abonatu gabeak (15 kanpaina-egunetan)

66,75

UDA kanpainan inskribatu ahal izateko erroldatuta egon beharko dute inskripzioa hasi baino 6 hilabete lehenago.

 
06.12.- LEIOAKO UDALAREN MUSIKA KONTSERBATORIOKO ZERBITZUA ERABILTZEAGATIKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak araupetu dituen Foru Arauan ezarri denarekin bat, Leioako Soinu Atadia Fundazio Publikoak kudeatzen dituen musika-irakaskuntzako zerbitzuak baliatzeagatiko tasa ezarri eta eskatu du.

ZERGA EGITATEA

1. Artikulua.

1.–– Soinu Atadia Udal Fundazio Publikoak kudeatzen dituen musika-irakaskuntzako zerbitzuak baliatzeagatik, dagozkion tasak ordainduko dira, Leioako Udalak urtero onartzen duen zenbatekoaren arabera

2.–– Tasak ordaintzeko betebeharra, urteko zenbatekoan, matrikula edo inskripzioa egitean sortzen da, horrek interesdunari aukera ematen diolako musika-irakaskuntzen zerbitzua erabili ahal izateko.

3.–– Ordenantza honen ondorioetarako, "kuotak" esaera "tasak" esaeraren baliokidea da.

SUBJEKTU PASIBOA

2. Artikulua.

Ematen diren ikasgaietan matrikulatuta dauden berezko pertsonek zerbitzurako finkatutako kuotak ordaindu beharko dituzte; eta, horiek adingabekoak izanez gero, matrikulatu diren unean euren guraso-agintea edo tutoretza duten lagunek egin beharko dute.

TASEN ZENBATEKOA

3. Artikulua.

1.–– Fundazioak kudeatzen dituen zerbitzuak erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasak honako hauek izango dira:

2017/2018 Ikasturtea

2017/2018 ikasturtea

Tasak

Leioatarrek

Tasak Kanpotarrek

Matrikula Guztiek

UDAL MUSIKA ESKOLA – II.MAILA

Musikoterapia

336,80

-

50,04

Musikoterapia instrumentoarekin

544,50

-

50,04

Hastapena

252,60

378,90

50,04

1.-2. moduluak

589,40

884,10

100,08

1.-4. Moduluak (kanto korala espezialitatea)

378,35

563,10

74,33

3.-4- sendartua

944,80

1.417,10

123,88

3.-4. moduluak

597,40

896,10

99,10

5.-6. moduluak

472,40

708,60

74,60

MUSIKA ESKOLA – III.MAILA

1. modulutik 6.era

472,40

708,60

74,33

 Instrumento bakarrik (Polifonikoak)

222,30

333,45

25,01

MUSIKA ESKOLA – III.– IV MAILA

Instrumental taldeak eta koralak

60

LOGSE KONTSERBATORIOA

1.-2. Ikasturtea (Piano, Akord/Kitarra, Txistu)

 

1.469,90

1.469,90

173,43

1.-2. Ikasturtea (Sinfonikoak)

 

1.579,80

1.579,80

198,20

1.-2.ikasturtea (Canto solista)

 

1.853,40

1.853,40

210,59

3.-4.ikasturtea (Piano)

1.725,60

1.725,60

198,20

3.-4. ikasturtea (Akordeoi, Kitarra)

 

1.581,80

1.581,80

198,20

3.-4. ikasturtea (Sinfonikoak)

 

1.853,40

1.843,40

210,59

3.-4. ikasturtea (Canto solista)

 

1.853,40

1.853,40

210,59

5.-6. ikasturtea (Sinfonikoak, Piano)

 

2.157,00

2.157,00

272,53

5.-6. ikasturtea (Canto solista)

2.412,60

2.412,60

272,53

5.-6. ikasturtea (Akordeoi, Kitarra, Txistu)

 

2.013,20

2.013,20

272,53

Instrumentu osagarria

 

255,60

255,60

28,49

Instrumentua

511,20

511,20

56,98

Taldeko ikasgaiak

 

287,61

287,61

56,98

BESTE TASAK

Profesional Mailarako Sarbide froga

 

30€

"Cesar Uceda"ko lehiaketarako izen ematea

 

20€

Instrumentu alokairua

 

25€/hilean

 

TASEN ORDAINKETA     

1. KONTSERBATORIOA (LOE) eta Musika Eskolako Ikastaro indartua.    

• Tasak: 10 hileko.         

• Epea: lehenengoa matrikula egitean (Uztailean 1 eta 10ean barne) eta azkena ekainean       

2. MODULUAK 

• Tasak: 4 ordainketa   

• Epea: tasa guztien %10, matrikula egitean (Uztailean 1 eta 10ean barne); gainontzekoa urrian, urtarrilean eta apirilean.            

• Instrumental taldeaketa koralak 2 ordainketetan egingo dira (URRIA- -OTSAILA). Eskola materiala eta aseguroa tasetan barne daude.  

Musika Eskolan matrikula eginez gero, ekainera arteko irakaskuntza kuota guztiak ordaindu beharko dira derrigor, berdin hilekoak zein hiruhilekoak, NAHIZ ETA IKASKETAK IKASTURTEAN ZEHAR BERTAN BEHERA UTZI.              

MATRIKULA      

Ondorengoei dagokien zenbatekoa zuek adierazitako kontuan zordunduko dira zehaztutako datan (Uztailean 10 eta 15ean barne).  

• Matrikulatzen den ikasketari dagokion matrikularen zenbatekoa.      

• Eskola-materiala (fotokopiak) (25,73 €).          

• Tasen %10, ikasketaren arabera.        

OHARRAK          

Familia Ugariek matrikula erdia ordainduko dute; horretarako, Familia Ugariarenaren liburuaren fotokopia eguneratua ekarri behar dute.

MATRIKULAK EZ DU BALIORIK IZANGO, BANKETXEAK IGORPENDUTAKO ORDAINAGIRIA ITZULIZ GERO.           

ESKOLA ASEGURUA: Urrian kobratuko da (3 €).               

ZERBITZUAREN ERABILTZAILEAK

4. Artikulua.      

Leioan egoitza duten lagunak baino ezingo dira izan Ordenantza honek arautzen dituen zerbitzuen erabiltzaile; eta gisa horretan azaldu beharko dira biztanleen udal-erroldan matrikula edo inskripzioa egin duten unean, salbuespen hauek izan ezik:              

a) Soinu Atadia Fundazio Publikoarentzat zerbitzuak egiten dituzten lagunak, zerbitzu horiek edozein eratara egiten dituztela ere, eta euren seme-alabak ere bai.a) Soinu Atadia Fundazio Publikoarentzat zerbitzuak egiten dituzten lagunak, zerbitzu horiek edozein eratara egiten dituztela ere, eta euren seme-alabak ere bai.

b) Postu hutsak badaude, Leioan egoitza ez duten lagunen matrikulazioak onartu ahal izango dira; eta, horrela izatekotan, kuotak ordainduko dira aurreko artikuluak 3. zenbakian ezarritakoari jarraituta, %50eko errekarguarekin.

HOBARIAK ETA SALBUESPENAK              

5. Artikulua.      

1.— Matrikula egin duten ikasleek, 1. mailako familia ugariko kide badira, 32. artikuluan matrikularen kontzeptuagatik ezarritako kopuruen erdia ordainduko dute, eta 2. mailako familia ugarikoak diren ikasleak ordaintzetik salbuetsita egongo dira.     

2.— Matrikularen eta irakaskuntza-kuoten %10eko hobari ezarri da familia edo elkarbizitza unitate bereko hiru kidek edo gehiagok Kontserbatorioan edo Udal Musika Eskolan matrikula egin badute. %10eko deskontua aplikatuko zaio familia edo elkarbizitza unitateko kide bakoitzari.          

3.— Aurreko hobariak jasotzeko eskubideak bere horretan iraungo du aurreko ataletan adierazitako familia-unitateko kide-kopuruak aldi berean matrikulatuta dauden bitartean; baina, aldaketarik egonez gero, eskubidea utziko edo aldatuko da.              

Era berean, familia-unitateko kideren batek ikasketa-bekaren bat eskuratu badu, ez da eskubiderik izango aurreko atalean ezarritako hobariak jasotzeko.

4.–– Matrikula egin ondoren, interesdunek uko egiten badiote, ondoko irizpide hauek  kontuan hartuko dira:              

a) Iraileko lehen lan egunean uko egingo balitz, interesatuari kontzeptu guztiengatik emandako zenbateko osoa itzuliko litzaioke.             

b) Lehen eskola-eguna baino lehen uko egingo balitz, interesatuari ikasketa-kuotengatik eta material didaktikoagatik emandako zenbatekoa itzuliko litzaioke, baina ez matrikulagatik emandakoa.

c) Iraileko eskola-egunetan zehar uko egingo balitz, edozein kontzepturengatik emandako zenbatekoak ez lirateke itzuliko. Hala ere, ez zaio diru gehiagorik emango ikasturte osoan          

d) Urriko lehen eskola-egunetik aurrera uko egingo balitz, egun hori barne, interesatuak ez du eskubiderik edukiko zenbatekorik itzultzeko eta ikasturtean matrikulatutako asignatura guztiei dagozkien kuotak ordaindu beharko lituzke 

e) Musikoterapia espezialitateari dagozkionez, ikasturtean zehar bajarik egonez gero, ez da dirurik itzuliko, baina ordaintzeko obligazioa duenak ez du ikasturte amaiera arteko kuotarik ordaindu beharko        

BEKAK 

6. Artikulua.      

Urtero, Soinu Atadia Fundazioak diru-laguntzak ematea erabaki dezake, Artezkaritza Kontseiluak onartutako araudiaren arabera. Horretarako aurrekontuetan finkatuta dagoen zenbatekoa banatu egingo da oinarri hauetan zehazten diren baldintzak betetzen dituzten eskatzaileen artean. Laugarren Xedapenean deskribatutako baremoaren arabera puntuaziorik altuena duen eskatzaileari aplikatuko zaion portzentajea %70ekoa izango da, eta baldintzak betetzen dituzten gainerako eskatzaileen puntuazioarekin proportzionalki jaitsiko da. Diru-laguntzaren portzentajea matrikulari eta ikasle onuradunak betetzen dituen ikasketen kuoten guztirako zenbatekoari aplikatuko zaie. Hala ere, onura horiek ez zaizkio material didaktikorako emandako zenbatekoari aplikatuko.

ZERGA KUDEAKETA       

7. Artikulua.      

1.–– Matrikularen, material didaktikorako ekarpenaren eta eskola-aseguruaren zenbatekoak, 3.1. artikuluan zainpetuta daudenak, matrikulatzeko unean edota inskripzioa egitean ordainduko dira, hain zuzen, behar den kopurua sartuko da Fundazioak ondorio horretarako emango duen kontuan; eta irakaskuntza-kuotak urritik ekainera bitartean ordainduko dira, biak barne, hasierako ikasturteari eta 1., 2., 3. eta hurrengo moduluei dagokienak izan ezik, horiek 32.2. artikuluak ezarritako eran ordainduko baitira.              

2.— Interesdunek, matrikula edo inskripzioa egitean, baimena emango dute irakaskuntza-kuoten hileko zenbatekoaren ordainketa banka-kontu batean edota aurrezki-kontu batean helbideratzeko, eta, horretarako, emango zaizkien agiriak bete beharko dituzte.

8. Artikulua.      

1.— Kuotak interesdunak emandako kontura sartuko dira, dagokion hilearen 10 eta 15.aren arteko egunetik aurrera; eta, era berean, onartuta egongo da ordainketa egitea ondorengo hileko 25. egunera arte edota horren hurrengo astegunik hurbilenera arte; horrenbestez, epe horretan ordainketari aurre egiteko fondo nahikoak egon beharko dira, eta kuoten ordainagiriak itzultzeagatik edozein banku-gastu gertatuz gero, erabiltzailearen kontura izango da.   

Aurreko paragrafoan adierazitakoa ez zaio hileko lehen kuotari ezarriko, hori matrikula edo inskripzioa egiten den unean bertan ordainduko baita, Soinu Atadia Fundazioaren kontura dagokion kopurua sartuz.              

2.— Sarrera egiteko epea amaitu bada kuotaren zenbateko osoa emandako kontuan ordaintzeko nahikoa fondorik izan barik, premiamendu-prozedurari ekingo zaio; eta, hain zuzen, Leioako Udalean bide horretako biltzaile lanetan diharduen lagunak izango du horretarako eskumena.  

9. Artikulua.      

Kuotak aurreko artikuluan adierazitako epean ordaindu ezean, litekeena da Fundazioko buruak horren gaineko ebazpena ematea, eta ikasleak zerbitzuaz baliatzeari utz diezaion dekretatzea.             

BESTE SARRERA BATZUK             

10. Artikulua.    

Kontserbatorioko Orkestrak eta Koruak jendaurreko saioan jarduten dutenean, Fundazioko buruak eskumena du saioetarako kontratuen baldintzak eta saioetara joateko sarreren salneurria finkatzeko edota, egoki bada, doan jartzeko, ekitaldiei dagozkien inguruabarrak aintzat hartuta.     

 
06.13.- UR HARTUNEAREN KONEXIOA EGITEKO ZERBITZUAREN TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2018ko tarifa

Konturako ematea, baimena jasotzen den unean                                                                       

323,00

Hala ere, behin-betiko likidazioa handiagoa izan daiteke, Udal Bulego Teknikoak instalazioaren kostuari buruz egindako txosteenaren arabera instalazioaren kostua hasierako zenbatekoa-baino handiagoa gertztzen denean.

 

 

06.14.- KULTURA ETA GAZTERIA ZERBITZUGINTZAGATIKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

1. artikulua        

Udal hau, Lurralde Historikoko Toki Ogasunen martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauarekin eta abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauarekin ados, Eranskinean jasotzen diren zerbitzuak emateagatik eta jarduerak egiteatatiko tasak ezarri eta exijitzen ditu, Ordenantza honetako terminoetan, aipatutako foru arauak honen parte direlarik.     

2. artikulua        

Ordenantza udalerri osoan aplikatzen da.          

ZERGA EGITATEA           

3. artikulua        

Zerga egitatea Udal Administrazioak egiazko zerbitzua ematea edo jarduera egitea da, bai horretarako premiatua izan delako, bai partikularren ekintzek edo ez-egiteek horrela eragin duelako.

SUBJEKTU PASIBOA      

4. artikulua        

Subjektu pasiboak, zergapeko gisa, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33 artikuluak aipatzen dituen pertsona fisiko eta juridikoak dira, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte edo haien ondorioz, eraginpeko edo onuradun suertatzen badira.

5. artikulua        

Ordenantza honek arautzen dituen tasak ordaintzeko betebeharra dute Leioako Udaleko Kultura eta Gazteria Arloak emandako zerbitzu edo jardueren onuradunek eta aipatutako arloak antolatutako ekitaldietara bertaratzen direnek, tasa hau ordaintzea eskatzen denean  

ZERGA OINARRIA           

6. artikulua        

Zerga oinarria zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitza da, dagokion tarifak markatzen dituen terminoetan. 

KUOTA

7. artikulua        

Kuotaren zenbatekoa aurreko artikulutik sortutako oinarriari dagokion tarifa aplikatuz zehaztuko da. 

SORTZAPENA   

8. artikulua        

Tasa zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzapena egiten da.        

LIKIDAZIOA ETA SARRERA          

9. artikulua        

Udal Administrazioak kontzeptu bakoitzeko dagokion likidazioa egingo du, likidatutako zenbatekoaren sarrera eskudirutan eginez, Tarifetan jasotako ordainarazpen bakoitzaren arau partikularren arabera.   

           

ERANSKINA

2017ko tarifak

1. ARTE ESZENIKOETAKO IKUSKIZUNAK, MUSIKA ETA ZINEMA

Arte eszenikoetako ikuskizunak (antzerkia, dantza, zirkua, magia, clown...) familientzat edota helduentzat

5,10-30,60

Musika ikuskizunak familientzat edota helduentzat

5,10-30,60

 "Kultur Leioa, gune irekia" Programazioa

(amateur izaerako ikuskizunak edo hirugarrenek antolatuak hitzarmenen arabera)

5,10-15,30

Zinema (zinema forum, familientzako zinema, zinema komertziala)

2,55-10,20

Zinema (ziklo bereziak jaialdiekiko eta irabazi asmorik gabeko elkarteekiko lankidetzan, hitzarmenen arabera)

0-10,20

Sarreraren prezioa ondoko baremo hauen arabera kalkulatuko da: ikuskizunaren kostu osoa, eserleku kopurua, publiko mota, inguruan dauden titulartasun publikoko beste antzoki batzuetan eta  Euskal Antzoki Sarean ikuskizun berberak izan dituen prezioak, ikuskizun mota zehatzak sustatu eta ikusgai egiteko plan orokorrak, publikoa erakarri eta fidelizatzeko planak.

Ziklo, denboraldi edo programazio moten arabera, abonu eta eskaintza bereziak egin ahal izango dira aurretiazko salmentan. Guztirako deskontua %10 eta %50 bitartekoa izango da, abonatuta dauden ikuskizun bakoitzaren prezioa batuta.

Taldearentzako sarrerak erosten direnean, honako deskontuak egin ahal izango dira:

%25 10 sarrera edo gehiagorentzat

%35 30 sarrera edo gehiagorentzat    

%50 50 sarrera edo gehiagorentzat

Ikastetxe publiko eta pribatuekin hitzartutako ikuskizunetako sarreraren banako prezio berezia 4 eta 5 euro bitartekoa izan daiteke.

2. BAZKIDEEKIKO POLITIKA: KULTUR LEIOAREN LAGUNEN TXARTELAK

Kultur Leioaren Lagunaren txartel mota desberdinen titular erabiltzaileek honako abantaila hauek izango dituzte.

A.    UME TXARTELA                     

10,20€/urtean

0-13 urte

Familientzako arte eszenikoetakoeta musika ikuskizunetan %25eko deskontua.

2 sarrera doan haur zinema ikusteko.

Programazio aurrerapenak eta kultura agenda etxera bidaltzea.

A.    GAZTE TXARTELA

15,30€/urtean

14-26 urte

Arte eszenikoetako eta musika ikuskizunetan %25eko deskontua.

"Gazte" logoa duten ikuskizunetan %50eko deskontua.

4 sarrera doan zinemarako.

Programazio aurrerapenak eta kultura agenda etxera bidaltzea.

  1. KULTUR LEIOAREN LAGUNAREN TXARTELA

30,60€/urtean

27-64 años

Arte eszenikoetako eta musika ikuskizunetan %25eko deskontua.

KL" logoa duten ikuskizun gomendatuetan 2 gonbidapen

4 doako sarrera zinemarako.

Programazio aurrerapenak eta kultura agenda etxera bidaltzea

* Txartel hau doakoa izango da langabeentzat eta oinarrizko errentako laguntzen jasotzaileentzat. Horretarako, dagokion dokumentazio justifikagarria aurkeztu behar izango da. Txartel honek abantaila guztiak izateko eskubidea emango du eta urtero berritu ahalko da.

B.    NAGUSI TXARTELA

20,40€/urtean

65 urtetik aurrera

Arte eszenikoetako eta musika ikuskizunetan %25eko deskontua

"KL" logoa duten ikuskizun gomendatuetan 2 gonbidapen.

4 doako sarrera zinemarako

Programazio aurrerapenak eta kultura agenda etxera bidaltzea

Gainera, txartel hauek Euskal Antzoki Sarea-SAREAko antzokietara sartzeko balio du, hauek beren bazkideei egiten dizkieten deskontuekin.

ELKARTE LAGUNAREN TXARTELA

Urteko kuotarik gabe

0,00

Leioako elkarteak, erregistroan izena emanda dutenak eta udalerriaren onerako lan egitea helburu dutenak.

. Taldearentzako sarrerak erostean %50 bitarteko deskontuak:

%25 10 sarrera edo gehiagorentzat

%35 30 sarrera edo gehiagorentzat

%50 50 sarrera edo gehiagorentzat

. Kultur Leioaren webgunean aipamena

. . Kultur Leioan antolatutako erakusketa eta jardueretako gonbidapena bi lagunentzat

. Kultur Leioarekin lotutako jardueren inguruko informazio pertsonalizatua, lehentasunezkoa eta ohikoa.

. Kultur Leioak antolatutako jarduera paralelo jakin batzuetarako doako sarrera

. Kultur Leioak argitaratzen dituen argitalpen propioak bidaltzea.

. Deskontuak aretoen alokairuan:

- Auditorium eta ambigú: urtean erabilera 1 doakoa. 2. erabilera %50eko deskontua.

- Prentsa eta hitzaldietarako aretoa: urtean doako bi erabilera; hirugarren erabileratik aurrera, %50eko deskontua.

- Entsegu aretoak: urtean doako erabilera 1; 2. erabileratik aurrera, %50eko deskontua.

ENPRESA LAGUNAREN TXARTELA

Urteko kuotarik gabe

0,00

Leioako udalerrian egoitza duten enpresak, Kultura eta Gazteria Arloarekin eta bere programekin lankidetza eta laguntza harremanak egin nahi dituztenak.

. Kultur Leioaren webgunean aipamena.

 

. Babesa duen jarduerarekin zerikusia duten komunikazio ekintzetan parte hartzea.

. Kultur Leioan antolatutako erakusketa eta jardueretako gonbidapena bi lagunentzat.

. Kultur Leioarekin lotutako jardueren inguruko informazio pertsonalizatua eta lehentasunezkoa.

. Kultur Leioak argitaratzen dituen argitalpen propioak bidaltzea

. Kultur Leioak antolatutako jarduera paralelo jakin batzuetarako doako sarrera.

."Enpresa Laguna" izeneko pase bat, sarrerak erostea baimentzen duena %50 bitarteko deskontuekin.

%25 10 sarrera edo gehiagorentzat

%35 30 sarrera edo gehiagorentzat

%50 50 sarrera edo gehiagorentzat

. Deskontuak aretoen alokairuan

- Auditorium eta ambigú: % 25eko  deskontua. 2. erabileratik aurrera, %50eko deskontua.

- Prentsa eta hitzaldietarako aretoa: %25eko deskontua. 2. erabileratik aurrera, %50eko deskontua.

- Entsegu aretoak: %25eko deskontua. 2. erabileratik aurrera %50eko deskontua.

3. GAZTE TXARTELA

Leioako Udalak urtero sinatzen du hitzarmen bat Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin, zeinaren bidez Gazte Txartelan Pack-ean 3 kupoi 2x1 sartzen diren, urte osoan  Kultur Leioako Audiotoriumeko arte eszenikoetako eta musika ikuskisunetako sarrerak erostean aldatzeko, leihatilan Gazte Txartela aurkeztu ondoren.

4. ARTE, ARTISAUTZA ETA SORKUNTZA TAILERRAK

Ikasturtea, irail-ekaina (4 ordu astean). Kultur Leioan.

204,00

Ikasturtea, irail-ekaina (3 ordu astean). Kultur Leioan.

153,00

 Ikasturtea, irail-ekaina (2 ordu astean).Kultur Leioan.

102,00

Hiruhileko tailerrak (2 ordu astean). Kultur Leioan.

51,00

Tailerra, irail-ekaina (eskulanak, gimnastika…). Txorierri Kulturgunean.

15,30

Tailerren prezioa egoitza-helbidea eta Kultur Leioaren Lagunaren txartela eduki edo ez irizpideak konbinatuz ezarriko da, honako deskontu hauek aplikatuz:

Leioako auzokidea + KL txartela           %25eko  deskontua oinarriaren gainean

Leioako auzokidea + KL txartela EZ      %15eko deskontua oinarriaren gainean

Leioako auzokidea EZ + KL txartela      %5eko deskontua oinarriaren gainean

Leioako auzokidea EZ+ KL txartela EZ         Oinarrizko prezioa

5. ATERPE LEIOA GAZTEGUNEKO JARDUERAK:

Tailerrak          

0–102,00

14 eta 35 urte bitarteko gazteei zuzendutado Aterpe Leioa Gazteguneko tailerren prezioa jardueraren prezio osoa oinarri moduan hartuta ezarriko da, eta kontuan hartuz egoitza-helbidea eta Kultur Leioaren Lagunaren txartela eduki edo ez irizpideen konbinaketa, honako deskontu hauek aplikatuz:

(A). Gaztea 14-35 urte+ Leioako auzokidea + KL gazte txartela

·         Matrikula: oinarrizko prezioaren %25

(B). Gaztea 14-35 urte + Leioako auzokidea + KL gazte txartelik EZ

·         Matrikula: oinarrizko prezioaren %35

(C). Gaztea 14-35 urte + Leioako auzokidea EZ + KL gazte txartela

·         Matrikula: oinarrizko prezioaren %50

(D). Gaztea 14-35 urte + Leioako auzokidea EZ + KL gazte txartelik EZ

·         Matrikula: oinarrizko prezioaren %60 

* 35 urtetik gorako pertsona interesdunak baleude eta plazak bete barik, onarpenerako aukera aztertuko da honako irizpide hauen arabera:

Gazte EZ + Leioako auzokidea + KL txartela

·         Matrikula: oinarrizko prezioaren %70

Gazte EZ + Leioako auzokidea EZ + KL txartela 

·         Matrikula: oinarrizko prezioaren 75%

Gazte EZ + Leioako auzokidea EZ + KL txartelik EZ

·         Matrikula: oinarrizko prezioaren %100

Udan Leioa Gaztea Programa 

Leioan erroldatutako 14 eta 17 urte bitarteko gazteentzako udako kirol-jarduera ludikoetako programa euskaraz

0-102,00

Kultur Leioaren Lagunaren Gazte Txartelarekin %25eko deskontua

6. ARGITALPENAK ETA MERCHANDISING

 

Leioako Udaleko Kultura eta Gazteria Arloak argitaratutako argitalpenen prezioa bere kostu osoaren 0 eta %80 artekoa izango da.

Merchandising (pinak, zapiak, elastikoak eta antzekoak)

1,02–51,00

7. LEIOAKO UDALEKO KULTURA ETA GAZTERIA ARLOKO LOKALAK ALOKATZEA

7.a. KULTUR LEIOAKO AUDITORIUMA ETA AMBIGU

Auditoriuma eta Ambigu Kultur Leioako bi gune eszeniko dira, non Kultra eta Gazteria Arloak arte eszenikoetako programa, musika eta gaurko zinema eskaintzen dituen. Programa askotarikoa, profesionala eta kalitatezkoa da, Leioako herritarrentzat erreferente kulturala dena eta erakusketa (arreta berezia emanez euskaraz egindako antzerkiari, kaleko arteei eta zirkuari, eta beti "esperientziari" lotuta sorkuntzarako eta publikoak fidelizatzeko motorra bezala), prestakuntza eta lan-sare formal eta informaletan lankidetzaren aldeko apustuaren emaitza da.

Gainera, gune biak herriko kultur eragile desberdinen eta, orokorrean, herritarren topaguneak dira, eta horregatik, erakunde publiko eta pribatuek antotalutako jarduerak (gehienbat kulturalak) egitera irekita daude.

AUDITÓRIUM

Egun erdia, goizez (8:00-14:00)

·         Astelehen-astearte-asteazkenetan

612,00

·         Ostegun-Ostiraletan

816,00

·         Larunbat-igande -jaiegunetan

1.020,00

Egun erdia, arratsaldez (17:00-22:00)

·         Astelehen-astearte-asteazkenetan

816,00

·         Ostegun-Ostiraletan

1.020,00

·         Larunbat-igande -jaiegunetan

1.224,00

Egun osoz (8:00-22:00)

·         Astelehen-astearte-asteazkenetan

1.224,00

·         Ostegun-Ostiraletan

1.428,00

·         Larunbat-igande -jaiegunetan

1.632,00

AMBIGÚ

Egun erdia, goizez (8:00-14:00)

·         Astelehen-astearte-asteazkenetan

204,00

·         Ostegun-Ostiraletan

408,00

·         Larunbat-igande -jaiegunetan

612,00

Egun erdia, arratsaldez (17:00-22:00)

·         Astelehen-astearte-asteazkenetan

408,00

·         Ostegun-Ostiraletan

612,00

·         Larunbat-igande -jaiegunetan

816,00

Egun osoz (8:00-22:00)

·         Astelehen-astearte-asteazkenetan

816,00

·         Ostegun-Ostiraletan

1.020,00

·         Larunbat-igande -jaiegunetan

1.224,00

AUDITÓRIUM ETA AMBIGÚ

Egun erdia, goizez (8:00-14:00)

·         Astelehen-astearte-asteazkenetan

816,00

·         Ostegun-Ostiraletan

1.020,00

·         Larunbat-igande -jaiegunetan

1.224,00

Egun erdia, arratsaldez (17:00-22:00)

·         Astelehen-astearte-asteazkenetan

1.020,00

·         Ostegun-Ostiraletan

1.224,00

·         Larunbat-igande -jaiegunetan

1.428,00

Egun osoz (8:00-22:00)

·         Astelehen-astearte-asteazkenetan

1.224,00

·         Ostegun-Ostiraletan

1.428,00

·         Larunbat-igande -jaiegunetan

1.632,00

Onuradunak:

-Leioako Elkarteak (1). Urtean doako erabilera 1. 2. erabileratik aurrera, %50eko deskontua.

-Leioako enpresak: %25eko deskontua. 2. erabileratik aurrera %50eko deskontua.

-Beste udalerri batzuetako elkarte eta enpresak: oinarrizko prezioa.

(1) Elkarte lagapen-hartzaileak, auzo-elkarteak izan daitezke, eskoletako gurasoak, kultura elkarteak, kirol-elkarteak, aisialdikoak, gazte-elkarteak, sindikatu-elkarteak, enpresa-elkarteak, lanbide-elkarteak, 1/2002 Lege Organikoak, Elkartzeko Eskubidea Arautzekoak eta 7/2007 Legeak, Euskadiko Elkarteei buruzkoak aurreikusten dituzten bestelakoak, interes publikokoak eta irabazi asmorik gabekoak, Leioaren onerako lan egitea helburu dutenak.

Aretoaren alokairuaren barne sartzen da:

-Argiztapen orokorra

-Klimatizazioa

-Oinarrizko megafonia

-Ohiko garbiketa

Ez dira barne sartzen ez langilerik ez ikus-entzunezko baliabiderik.

Beste zerbitzu batzuk (aretoan lekua hartzen laguntzeko langileak, leihatilla, muntaiak, zamaketa eta hustuketa; langile teknikariak; proiekzio, soinu eta argiztapen ekipoak, etab.):

Banakako aurrekontua

Zerbitzu osagarriak: Pertsonal eta material teknikoa

Zerbitzuen erretserba, bai langileei, bai material teknikoei dagokienez, espazioaren erretserba orokorra egikaritzen denean egingo da, beharrizan bakoitza eta bere zenbatekoa argi eta garbi jasoz.

Langileen zerbitzu osagarriaren balioa

- Lehiatila (pertsonako eta orduko)

21,42

- Eserlekuetan kokatzea (pertsonako eta orduko)

21,42

- Zamaketa eta Ustuketa (pertsonako eta orduko)

21,42

- Soinu eta Argiztapen Teknikaria (pertsonako eta orduko)

26,52

- Segurtasuna (pertsonako eta orduko)

21,42

- Garbiketa estra

334,56

Material teknikoen zerbitzu osagarriaren balioa

Material teknikoen kostua aldatu egiten da Kultur Leioak erabilgarri baditu edo alokairua beharrezkoa bada jarduera zehatza garatzeko.

Kultura eta Gazteria Arloak ez badauka eskatutako materiala, alokairuak merkatuan duen kostua ordainduko da.

Material teknikoa edukiz gero, 100,00€ ordainduko dira hura erabiltzeagatik.

BILTEGIA

m2/eguneko

7,34

* Ekitaldia Leioako Udaleko Kultura eta Gazteria Arloak erkarteren batekin batera antolatzen duenean, karga ekonomikoaren banaketa aldeek egindako akordioaren baldintzen araberakoa izango da, aldez aurretik Alkatetzak berariazko erabakia hartu behar duelarik, Kultura Batzordeak ebazpena eman ondoren, honetarako denbora balego.

Ordainketak

a) Ordaindeta egiteko betebeharra instalazioen eskatzaileari dagokio.

b) Ordainketa ekitaldiaren hasieraren gutxienez 48 ordu lehenago egin behar da.

c) Nahitaezkoa izango da Kultur Leioako instalazioak erabiltzeko baldintza orokorrak onartuz agiri bat sinatzea eta dagokio kopurua ordaintzea

d) Ordaindutako tarifa itzultzeko eskubidea duten erretserben baliogabetzeak bakarrik justifikatutako arrazoiengatik onartuko dira, eta Kultura Zuzendaritak libreki onetsiko ditu, betiere instalazioa erretserbatu den ekitaldiaren hasieraren gutxienez 8 egun aurretik egiten badira

e) Kultura eta Gazteria Arloaren Zuzendaritzaren irizpideari jarraituz, bidezkotzat jotzen denean, zerbitzua segurtasun pertsonalarekin indartuko da, zerbitzutik eratorritako kostuak antolatzailearen kontura izango dira, eta zerbitzuaren iraupena kontratatutako jardueraren garapen egokirako beharrezko denborara mugatuko da.

f) Ekitaldiak izaera artistikoa badu edo, orokorrean, haren gainean jabetza intelektuala badago, antolatzaileak dagokion likidazioa egin beharko du Autore eta Argitaratzaileen Elkarte Nagusiarekin (SGAE) edo dagokion egile eskubideen kudeaketarako erakundearekin. Kasu honetan, ekitaldiaren antolatzaileak Aretoan aurkeztu nahi duen jardueraren argazkia, txosten laburra eta CD edo DVD -hala badagokio- aurkeztu behar ditu, Kultur Leioaren eta Udalaren argitalpenetan material hori erabiltzeko

g) Aurretiazko salmenta egiten bada, sarrerak saltzeko puntuetako bat Kultur Leioa izan beharko da nahitaez. Zerbitzu hau aldeek aldez aurretik hitzartutako baldintzetan eta ordutegian eskainiko da.

Muntaia eta desmuntaia, gauekotasun eta sarreraren prezioa:

-Gauekotasuna: 22:00etatik aurrera, gainordaina 150€/orduko izango da.

-Muntaia eta desmuntaia egiteko denbora (alokairukoa ez den beste egun batean edo alokairuaren ordutegitik kanpo): gainordaina 100€/orduko izango da.

-Beharrezkoa bada, sarrerako gutxieneko prezioa ezarri ahal izango da, laguntza-zerbitzuak ordaintzea ahalbidetzeko.

7.b. KULTUR LEIOAKO ENTSEGU ARETOAK

Kultur Leioak bi entsegu areto ditu:

-Entsegu Aretoa 1: garbia

-Entsegu Aretoa 2: hornidura teknikoarekin musika-taldeentzat.

Areto hauek kultura izaerako jarduerak egiteko pentsatu dira (dantza-entseguak, musika, etab.), erakunde publiko zein pribatuek eta pertsona fisikoek antolatuak.

Entsegu Aretoak erabiltzeagatik ordaindu behar den tarifa lau aldagairen arabera ezartzen da: eskatzailearen auzokidetasuna, erabilera ordua, hileko maiztasuna eta entseatutako jardueraren izaera.

Aplikatu beharreko tarifak honakoak izango dira

Entsegu Aretoa 1

Alokairuaren gutxieneko denbora 2 ordukoa da.

Egun erdiz. Goizez. (8:00 -14:00)

 

·         Astelehen – Ostiraletan

132,60

·         Larunbat, igande eta jaiegunetan

153,00

Egun erdiz. Arratsaldez (16:00 – 22:00)

 

·         Astelehen – Ostiraletan

183,60

·         Larunbat, igande eta jaiegunetan

204,00

2 orduko tartea goizez

·         Astelehen – Ostiraletan

61,20

·         Larunbat, igande eta jaiegunetan

81,60

2 orduko tartea arratsaldez

·         Astelehen – Ostiraletan

81,60

·         Larunbat, igande eta jaiegunetan

102,00

Onuradunak:

-Leioako elkarteak: urtean doako erabilera bat; 2. erabileratik aurrera, %50eko deskontua.

-Leioako enpresak: %25eko deskontua; 2. erabileratik aurrera %50eko deskontua

-Beste udalerri batzuetako elkarte eta enpresak: oinarrizko prezioa

Alokairu tasek salbuespena izan ahal izango dute Leioako kultura elkarte batek bere erabilera modu esanguratsuan eta jarraian urte osoan zehar eskatzen badu. Lagapen hau dagokion hitzarmenean jasoko da.

Entsegu Aretoa 2

Alokairuaren gutxieneko denbora 2 ordukoa izango da

Areto honen alokairuaren barne sartzen da

-5 piezetako (makilarik gabe) bateria osoa (kutxa, 3 toms, dunbaia), dunbaiaren  pedala, charstonaren oina eta platera, 2 plater-oin plater eta aulkiekin

-baxuaren anplifika

-kitarrako 2 anplifikadore dore 1

-nahasketa-mahai bat (8 kanal eta 2 linea)

-3 mikro oin, eta 3 mikrofono

Noizbehinkako tarifak hurrengoak izango dira:

-60 €, musika taldeentzat, euren kideen artean gutxienez %50 Leioako biztanleak badira

-120 € Leioako kideak %50 baino gutxiago badira.

Entitate edo talde berberak egiten duen lokal hauen erabileraren maiztasunaren arabera eta betiere helburua musika-entsegua baldin bada, honako tarifa hauek aplikatuko dira:

a) Hilabete natural batean lau edo erretserba gehiago egiten badira, gutxieneko 2 orduko denbora tarteagatik ordaindu beharreko kopurua 14-20 € artekoa izango da, ondorengo ordutegiaren arabera:

 

10/12h

12/14h

14/16h

16/18h

18/20h

20/22h

AL

14.00 €

14.00 €

14.00 €

14.00 €

17.00 €

20.00 €

AR

14.00 €

14.00 €

14.00 €

14.00 €

17.00 €

20.00 €

AZ

14.00 €

14.00 €

14.00 €

14.00 €

17.00 €

20.00 €

OG

14.00 €

14.00 €

14.00 €

14.00 €

17.00 €

20.00 €

OR

14.00 €

14.00 €

14.00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

LR

20.00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

IG

20.00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

 

b) Hilabete natural batean bi edo hiru erretserba egiten badira, gutxieneko 2 orduko denbora tarteagatik ordaindu beharreko kopurua 28-40 €koa izango da, ondorengo ordutegiaren arabera:

 

10/12h

12/14h

14/16h

16/18h

18/20h

20/22h

AL

28.00 €

28.00 €

28.00 €

28.00 €

34.00 €

40.00 €

AR

28.00 €

28.00 €

28.00 €

28.00 €

34.00 €

40.00 €

AZ

28.00 €

28.00 €

28.00 €

28.00 €

34.00 €

40.00 €

OG

28.00 €

28.00 €

28.00 €

28.00 €

34.00 €

40.00 €

OR

28.00 €

28.00 €

28.00 €

40.00 €

40.00 €

40.00 €

LR

40.00 €

40.00 €

40.00 €

40.00 €

40.00 €

40.00 €

IG

40.00 €

40.00 €

40.00 €

40.00 €

40.00 €

40.00 €

 

Erretserbak: kasu guztietan 15 egun aldez aurretik egingo dira.

Fiantza:

  • Noizbehinkako alokairua: erretserba egiteko mementoan fidantza moduan aretoaren alokairuagatik ordainduko den tasa ofizialaren kopuru bera jarriko da.
  • Aldizkako alokairua: Erretserba ordaintzeko mementoan, fidantza moduan hileko kopuruaren zenbateko berbera jarriko da. Behin urte naturala edo aretoen aldizkako erabilera amaituta, eta betiere indarreko araudia urratu ez badu, taldeari aipatutako fidantza itzuliko zaio.

Dagokion tarifaren ordainketa honako arau hauen arabera egingo da:

a) Ordainketa egiteko betebeharra instalazioen eskatzaileek izango dute.

b) Orainketa jarduera hasi baino gutxienez 48 ordu lehenago egin behar da, bai noizbehinkako alokairuetan, bai aldizkakoetan (kasu honetan, aurrerapena hileko lehen entseguari dagokionez ulertu behar da).

c) Nahitaezkoa izango da dokumentu bat sinatzea Kultur Leioako instalazioak erabiltzeko baldintza orokorrak onartuz eta dagokion kopurua ordaintzea.

d) Ordaindutako tarifa itzultzeko eskubidea duten erretserben baliogabetzea bakarrik onartuko da idatziz justifikatutako arrazoiengatik eta Kultura Arloaren Zuzendaritzak libreki baloratuak izango dira, betiere eskatutako jardueraren hasiera-data baino gutxienez 8 egun aurretik egiten badira.

7.c. KULTUR LEIOAKO PRENTSA ETA HITZALDIETARAKO ARETOA.

Areto hau erakunde publiko zein pribatuek antolatutako jardueretarako da, batez ere kultura izaerakoak (ikastaroak, hitzaldiak, aurkezpenak...).

Aplikatu beharreko tarifak ondorengoak izango dira:

Egun erdiz. Goizez. (8:00 -14:00)

·         Astelehen – Ostiraletan

204,00

·         Larunbat, igande eta jaiegunetan

408,00

Egun erdiz. Arratsaldez (16:00 – 22:00)

·          Astelehen – Ostiraletan

306,00

·          Larunbat, igande eta jaiegunetan

510,00

2 orduko tartea goizez

·         Astelehen – Ostiraletan

76,50

·         Larunbat, igande eta jaiegunetan

153,00

2 orduko tartea arratsaldez

·         Astelehen – Ostiraletan

127,50

·         Larunbat, igande eta jaiegunetan

178,50

Onuradunak:

-Leioako elkarteak urtean doako erabilera bi; 3. erabileratik aurrera, %50eko deskontua

-Leioako enpresak: %25eko deskontua; 2. erabileratik aurrera %50eko deskontua.

-Elkarteak, beste udalerri batzuetako enpresak eta partikularrak: oinarrizko prezioa

PERTSONAL ETA MATERIAL TEKNIKOEN ZERBITZU OSAGARRIEN PREZIOAK

Zerbitzu desberdinen erretserba, pertsonalari dagozkionak zein teknikoak, espazioaren erretserba orokorra egiten den mementoan egin behar da, behar bakoitza eta bere zenbatekoa modu argian jasoz.

Personal Zerbitzu Osagarriaren kostua

- Produkzio langileak (pertsonako eta orduko).............................................

21,42

- Pertsonal teknikoa (pertsonako eta orduko)

26,52

- Segurtasuna (pertsonako eta orduko)

21,42

- Garbiketa estra

118,92

Material Teknikoen Zerbitzu Osagarriaren kostua

Material teknikoen kostua haien erabilgarritasunaren araberakoa izango da, hau da, jarduera zehatza burutzeko Kultur Leioan eskuragai dauden edo alokairua beharrezkoa den aintzat hartuta.

Kultura eta Gazteria Arloak eskatutako materiala ez baldin badauka, merkatuko alokairuaren prezioa ordainduko da.

Eskatutako material teknikoa eskura edukiz gero, 100€ ordainduko da hura erabiltzeagatik.

- Erretserbak: gutxienez 15 egun aldez aurretik egingo dira.

- Fidanza: erretserba ordaintzeko unean, aretoaren alokairuaren zenbateko berdineko fidantza jarriko da.

Ordainketak:

1. Alokairuaren eta prentsa eta hitzaldietarako aretoko zerbitzu osagarrien ordainketa instalazioak erabiltzen dituzten eskatzaileek egin behar dute.

2. Ordainketa modua honakoa izango da:

Aretoa libre dagoela behin baieztatuz gero eta erretserba ordaintzeko unean, alokairuaren zenbateko berdineko fidantza jarriko da.

Alokairuaren zenbatekoa honela ordaindu behar da: aurrekontuaren %10 gordailu eta daten erretserba moduan, behin erabilgarritasuna baieztatu ondoren

Gainerakoa, jarduera hasi baino 24 ordu aurretik.

Kultura Arloko lokaletako daten erretserba ez da benetakoa izango ez bada fidantza hau ordaintzen.

3. Aretoko Zuzendaritzaren irizpideari jarraituz eta zenbait jardueren garrantzia dela medio, pertsonal teknikoa eta segurtasunekoa indartuko da, jardueraren iraupen berdina izango duen zerbitzu honetatik eratorritako gastuak antolatzaileak ordaindu beharko dituelarik.

4. El organizador deberá efectuar la oportuna liquidación con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) o entidad de gestión de derechos de autor que corresponda.

5. Erretserben baliogabetzeak bakarrik idatziz justifikatutako arrazoiengatik onartuko dira eta beti eskatutako jardueraren dataren 8 egun aurretik gutxienez.

8. HERRIKO JAIAK

San Juan jaietan kanpoko barra instalatu duten establezimenduetako titularrek 60 € ordaindu beharko dute barrako metro lineal edo 50 cm baino gehiagoko zatiki bakoitzeko. Jaiak hasi aurretik ordaindu beharko da zenbateko hori

Leioako Udalak tasa merkeagoa ezarri ahal izango du udalerriko auzoetako jaietan kanpoko barra instalatzeagatik.

Beste alde batetik, San Juan jaietan kanpoko bozgorailuak instalatzeko eskatzen duten establezimenduak 1.800 € gordailatu beharko dute udalean, fidantza gisa, musika hedatzeari, ixteko ordutegiari eta antzekoei buruz ezarritako baldintzak behar bezala beteko direla bermatzeko

Leioako Udalak fidantza merkeagoa ezarri ahal izango du udalerriko auzoetako jaietan kanpoko bozgorailuak instalatzeagatik.

San Joan jaietako txosnen koordinatzaileak 3.000 € gordailatu beharko ditu udalean, aurreko paragrafoan ezarritako epean, txosna guztietarako. Fidantza gisa gordailatuko da zenbateko hori, musika hedatzeari buruz ezarritako baldintza guztiak behar bezala beteko direla eta jaiak amaitutakoan erabili duten gunea garbitasun baldintza egokietan utziko dutela bermatzeko.

SAN BARTOLOME KULTURGUNEKO  ZUHATZU TXOKOA ETA GAZTELUBIDE TXOKOA

Txoko bien erreserba, erabilera eta mantentze-lanengatiko (argia, ura, garbitasuna…) tasa

Lanegunak, astelehenetik ostegunera

57,00

Ostiral, larunbat, igande eta jaiegunetan

112,00

Ezarritako alokairu tasak salbuetsi daitezke txoko biak kokatuta dauden auzoetako jai batzordeek erabiltzea eskatzen badute jai egitarauarekin lotutako jardueretarako. Doaneko lagapen hori egoki den dekretu bidez jasoko da.

Ordainketa:

Honako arau hauen arabera ordainduko da tasa:

a) Instalazioen eskatzaileari egokituko zaio ordaintzeko beharra.

b) Erreserba baieztatutakoan eta baimena emandakoan (Alkatetzaren Dekretuaren bitartez ebatzita) egin beharko da ordainketa, betiere txokoa erabili baino 48 ordu lehenago gutxienez.

Zenbatekoa sartu beharko da BBK-ko kontu zenbaki honetan: 2095 0048 24 32 3901 3049. Bertan, "San Bartolomé txokoa" edo "Gaztelubide" eta eskatzailearen izena adierazi beharko dira.

Inola ere ezin izango da dirurik utzi txokoetan.

Ordaindutako tasak itzultzeko eskubidea duten erreserbak bertan behera utzi nahi izanez gero, behar bezala arrazoitutako arrazoiengatik baino ez dira onartuko, Kultura Zuzendaritzak askatasunez erabakitzen duenean, eta betiere txokoa erabiltzeko erreserbatu den jarduera hasi baino 8 egun lehenago gutxienez jakinarazten bada. 

Ekitaldiak udal erakunde honekin batera antolatzen direnean eta udalerrirako interes berezia dutela balioesten denean, gainerako antolatzaileek Udalari aplikatu dakiokeen tasaren salbuespen berbera izango dute. Salbuespen hau aplikatzeko, aldez aurretik, alkatetza dekretuaren bidez eta arloaren zinegotzi arduradunaren proposamenez, udalerrirako interes berezi hori egiaztatu beharko da, eta ondoren Osoko Bilkura jakitun egingo da.

LIBURUTEGIKO ZERBITZUAK

Fotokopiak

A4- Z/B                                                                                                     

0,05

A4 – KOLORETAN.....................................................................................

0,31

Liburutegiko bazkide txartela......................................................................

0,00

Liburutegi arteko mailegua

*Euskadiko liburutegien sareko doaneko zerbitzuak, Eusko Jaurlaritzak bere gain  hartuak

Interneten erabiltzea:

*Euskal liburutegi publikoen sareko doaneko zerbitzuak eta Eusko Jaurlaritzak bere gain hartutakoak

 

 

06.15.- EUSKARA ZERBITZUGINTZAGATIKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2018ko tarifa

 

Taillerrak euskaraz................................................

0,69 €/ordua

Egun osoko txangoa:

3,06 €

 

 

06.16.- ARTAZA JAUREGIAN EZKONTZA ZIBILAK EGITEAGATIKO ZERBITZUGINTZAREN TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

ZERGA EGITATEA

1. artikulua

Tasa honen xedea izango dira Aratza Jauregian egingo diren ezkontza zibilen inguruko jarduketak, besteak beste:

a) Udal sailak ekintza antolatzea

b) Artatza Jauregia ekintza horretarako erabiltzea.

c) Aurrekoekin lotutako beste batzuk.

d) Apirilaren 30eko 987/2015 Dekretuan onartutako arauen arabera baimenduko ditu Leioako Alkatetzak ezkontza zibilak.

SUBJEKTU PASIBOA

2. artikulua

Ordenantza honen bidez arautu den tasa ordaindu behar dute zerbitzuaren onuradunek, eta onuradunak dira, ondore horretarako, ezkontideak, eta horien betebeharra sorospidetzakoa izango da.

2018ko tarifa

3. artikulua

Ordenantza honetan arautu den zerbitzugintzagatik ondoko tarifak ordaindu beharko dira:

1)    Baldin eta ezkontideetariko bat Leioa udalerriko herritarra bada edo izan bada 10 urtez gutxienez eta baja egin badu eskaera egin baino, gehienez, lau urte lehenago

130,00

2)    Leioako udalerrian erroldatuta ez dauden baina udalerrian etxebizitza baten jabe diren; edo bertan, negozioa, saltokia edo enpresa duten; edo udalerriko saltoki, enpresa eta abarren baten lan kontratua duten ezkontideentzat, edo eztei-oturuntza Leioako jatetxe baten egiten duten ezkontideentzat

204,00

SORTZAPENA

4. artikulua

Ordenantza honetan ezarri den Tasa ordaintzeko beharrizana ezkontza egin baino hilabete lehenago sortzen da, Udalak emango duen arauzko inprimakian autolikidazioa eginez eta une horretan indarrean dauden tarifekin.

Tasa epe horretan ordaintzen ez bada, zerbitzuari uko egiten zaiola ulertuko da.

 

 

 
06.17.- ANIMALIAK BILTZEKO ZERBITZUA ETA TXAKURREN ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2018ko tarifa

1. Animaliak onartzea.

a) Animalia kentzea zerbitzuko biran edo Udaltzaingoak, Ertzaintzak zein herritarren baten deiaren ondorioz..................................................

27,00

b) Jabeen Erkidegoek jabedun eremuetako katuak kentzea

 

Katu bakoitzeko ..................................................

15,00

c) Jabeak zein hark eskuordetutako pertsonak eutanasia egiteko ekarritako animalia kentzea, edo adin, izaera, patologia, ohitura desegoki, eta abarrengatik Txakurren Udal Zerbitzuak emateko modukoa ez dela irizten dionez aukera bakarra eutanasia duen animalia onartzea. Onartzen den unean, jabeak edo jabearen eskuordetuak eutanasia eta ondorengo errausketarako baimena sinatu beharko du...................

105,00

2. Txakurtegia.

Txakurtegiko egonaldia gutxienez egun batekoa izango da (sarreraren kudeaketa: fitxa, argazkia, albaitariaren kontrola, etab.) 24 orduro beste egun bat kobratuko da.

Txakurtegian ematen duen egun bakoitzeko............

12,00

3. Mikrotxipa ipintzea.

Ipini den mikrotxip bakoitzeko................................

42,00

4. Animaliak adoptatzeko ematea.

 

Animaliak adopziorako lagatzeko, aurretiaz, txerto guztiak ipini beharko dizkio Txakurren Udal Zerbitzuak. Antzutu nahi izatekotan, beren-beregi baimendu beharko du animalia adopzioan hartuko duen pertsonak.

a). Antzututako txakurra adoptatzea.......................

63,00

b). Antzututako katua adoptatzea ..........................

16,00

c) Txakur antzutuarengatiko tasaren salbuespenerako eskubidea izango dute unean-unean indarrean dagoen administrazio-araudiaren arabera arriskutsua izan daitekeen txakur bat adoptatzen duten pertsonek.

5. Jakinarazpena.

Animalien jabeei froga bidez jakinaraztea. Burofaxa bidaltzea   

12,00

6. Maskoten erretiratzea berriro egiteagatik, urtean bigarren erretiratzeagaitik aurrera................................................................

62,00

 
06.18.- IRAKASKUNTZA BEREZIENGATIKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

2017 – 2018 Tarifa

Emozioak moru positiboan kudeatzeko ikastaroa

102,00

Ikasturte honetan, matrikulan izena ematen bada eta gauzatzen bada, kuota guztiak ordaindu beharko dira, nahitaez, ikastaroa bukatu baino lehen uzten bada ere.

Ikastaroari dagokion kuota osoa sortuko da eta eskatu egin daiteke inskripzioa egiterakoan. Kuota horrek urritik ekainera bitartean programatutako irakaskuntza osoari eragingo dio.

Zergen kudeaketari dagokionez, bi ordainketa egingo dira:

·         %50 matrikula egiten den hilean.

·         %50 abenduan.

Ondore horietarako, interesdunek, inskripzioa edo matrikula gauzatzean, kuoten ordainketa banku edo aurrezki kutxa batean helbideratzeko baimena eman beharko dute, eta horretarako, eskura utziko zaizkien agiriak bete beharko dituzte.

 

 

06.19.- KONTROLIK GABEKO GANADUA BILTZEAGATIKO TASA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

Harat-honat eta identifikaturik gabe edo osasun arauak bete gabe dabiltzan animaliak batu egingo direla dioen 6/93 Legearekin lotuta, kontrolik gabeko ganadua biltzeagatiko tasa ezartzen du LEIOAko Udalak, ordenantza fiskal honen preskripzioekin ados eta honako lege hauek diotenarekin bat: Konstituzioaren 133.2 eta 142 artikuluak; apirilaren 2ko 7/85 legeko, Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen dituena, 106. artikulua; martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren, Tokiko Ogasunak arautzen dituena, eta martxoaren 10eko 2/2005 Zergei buruzko Foru Arau Orokorra, uztailaren 13ko 25/98 Legeak dioenarekin bat etorriz, Tasen Legezko  Erregimen aldatzen duena.              

I. XEDAPEN OROKORRAK           

1. artikulua        

Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzeko Foru Arauak aurreikusitakoarekin ados, kontrolik gabeko ganadua batzeagatiko tasak ezarri eta exijitzen ditu. Aplikagarria izango da udalerritik harat-honat identifikaziorik gabe edo indarrean dauden osasun arauak bete gabe dabilen ganaduarentzat.             

2. artikulua        

Ordenantza udalerriko lurralde osoan aplikatuko da.

II. ZERGAPEKO EGITATEA           

3. artikulua        

Udalerritik ganadua aske eta identifikazio eta kontrol barik badabil, edota identifikazio ofiziala eraman arren, une horretan indarrean dauden osasun arauak betetzen ez baditu, Udalak bildu egingo ditu ganadu buruak, bai biltzeko eskatu zaiolako, bai kontrolik gabeko ganaduaren arduradunen egite edo ez-egiteek zeharka horretara bultzatu dutelako. Ganadu buruon biltze hori izango da, beraz, zergapeko egitatea.

III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua        

1.  Zergadun gisa, subjektu pasibotzat hartuko dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluan aipatzen diren pertsona fisiko eta juridikoak eta erakundeak, baldin eta udalerrian dabiltzan kontrolik gabeko ganadua biltzeko zerbitzuko onuradunak edo zerbitzu horrek ukiturikoak badira.

2. Kontrolik gabeko ganadua biltzeagatik ezarritako tasetan, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira aipatutako ganadu buruen jabeak. Horiek dagozkien onuradunei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

5. artikulua        

Partikularren egite edo ez-egiteengatik kontrolik gabeko ganadua bildu beharra gertatzen bada, partikular horiexek ordaindu beharko dituzte tasak.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK       

6. artikulua        

Salbuespenak edo beste hobari fiskal batzuk onartzeko, aplikazio orokorreko xedapenetan aurreikusitakoari jarraituko zaio.

V. ZERGA-OINARRIA     

7. artikulua        

Kontrolik gabeko ganadua biltzen denean, bildutako buru bakoitza hartuko da zerga-oinarritzat, eranskinean aipatutakoari jarraiturik.             

VI. KUOTA         

8. artikulua        

1. Eranskinean ezarritakoari jarraiturik onetsitako tarifak batu eta hortik ateratzen den zenbatekoa izango da zerga kuota.

2. Kontrolik gabeko ganadua biltzeko, udal jabari publikoa apurtu edo hondatu behar denean, onuradunak berreraikitzeko edo konpontzeko gastuen kostu osoa ordaindu beharko du eta aurretiaz zenbateko horren gordailua egin beharko du. Horrek, ordea, ez dio kenduko dagokion tasa ordaindu beharra.

3. Kalteak konpondu ezin badira, Udalari kalte-ordaina eman beharko dio, apurtutako ondasunen balioaren edo kaltetutakoen narriaduraren zenbateko bera, hain zuzen ere.

Udalak ezin izango ditu barkatu, ez osorik ez zatika, aurreko ataletan aipatzen diren kalte-ordainak edo diru-itzultzeak.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA.

9. artikulua

Kontrolik gabeko ganadua biltzen denean sortuko da tasa.

VIII. LIKIDAZIOAK ETA DIRUA SARTZEA

10. artikulua.-

Udalak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du eta likidatutako zenbatekoa eskudirutan sartu beharko da, Eranskinean ordainarazpen bakoitzerako ezartzen diren arau bereziei jarraiturik.

IX. TASEN KUDEAKETA

11. artikulua.-

Ordenantza honetan araututako tasen likidazioari, bilketari eta ikuskapenari dagokion guztian, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergari buruzko Foru Arau Orokorrean xedatutakoa aplikatuko da eta berdin egingo da zerga arloko arau-hausteak sailkatzeko eta kasu bakoitzean ezarri beharreko zigorra erabakitzeko.          

X. AZKEN XEDAPENA    

Ordenantza honen aldaketa 2013ko martxoaren 21ean egindako osoko Bilkuran onetsi da, eta horrela jarraituko du harik eta bera aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

ERANSKINA

KONTROLIK GABEKO GANADUA BILTZEAREN KOSTUA

Langileen gastuak:

.................................................... Pertsona eta ordu bakoitzeko  

15,00

Lekualdatzeak:

.................................................... Kilometro bakoitzeko 

0,24

Materiala:

.................................................... (dardoak, xiringak)      

77,00

Ganaduaren mantenua:

        Abere larria:

        — 1. burua........................................................................

31,00 €/egun

        — 2. burua eta hurrengoak...........................................

8,00 €/egun/buru

        Abere xehea:

        — 1. burua........................................................................

18,00 €/egun

        — 2. burua eta hurrengoak...........................................

5,00 €/egun/buru

 
07.- UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK AREAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo probetxamendu bereziagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota

2. artikulua.

Ordenanza hau udalaren eremu osoan aplikatuko da.

II. ZERGAGAIA

3. artikulua.

Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo haren probetxamendu bereziak eratzen du zergagaia

III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua

1.- Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak 33. Artikuluan aipatzen dituen entitateak, baldin eta beren onura partikularrerako gozatu, erabili edo aprobetxatzen badute modu berezian udal jabari publikoa.

2.- Espaloietan egokitutako ibilgailu sarrerak modu pribatiboan erabiltzeagatik edo haien probetxamendu bereziagatik ezartzen diren tasetan eta, oro bta, sarrera horiek eraiki, mantendu, aldatu edo kentzekoetan, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira ibilgailuen sarrera horiei sarbidea ematen dieten finka eta lokalen jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

3.- Administrazio Publikoak, autonomia elkarteak eta entitate lokalak ez daude behartuta tasak ordaintzera herri jabariaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziarengatik, zuzenean ustiatzen dituzten komunikazio zerbitzu publikoen probetxamenduetan eta, bereziki, herritaren segurtsaunarekin edo defentsa nazionalarekin zer ikusia duten guztietan.

5. artikulua

Tasen ordainketa lizentziak beren izenean jasotzen dituztenek egingo dute, eta horien ezean, probetxamenduaren onuradun direnek.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

6. artikulua.

Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.

V. OINARRI EZARGARRIA

7. artikulua.

Oinarri ezargarria jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia gauzatzen den unitate bakoitzak osatzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.

VI. KUOTA

8. artikulua.

1.- Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Ernaskinean ezarritakoaren arabera.

2.- Erabilera pribatibo edo probetxamendu berziak udal jabari publikoa suntsitu edo hondatzen duenean, onuradunak, behar den tasari aurre egiteaz gainera, osorik itzuli beharko ditu berreraikuntza edo konponketa gastuen kostuak, eta haren zenbatekoa aldez aurretik ordaindu.

Kalteak konponezinak badira, udalak kalteordain bat jasoko du. Suntsitutako ondasunen pareko baioa izango du, edo bestela, kaltetutako ondasunen zenbatekoarena.

Udalak ezingo ditu barkatu, ez osorik ez zati batean, apartatu honetan aipatzen diren kalteordainak edodiru-itzulketak.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

9. artikulua.

1.- Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik exijizen den tasa hurrengo uneetan sortuko da zergagaiaren izaeraren arabera: erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia hasten denean, eta orduan zenbateko osoa edo haren zati bat aurrez ordaintzea exijitu daiteke, edota, bestela, jarduketari edo espedienteari hasiera ematen dion eskaera aurkezten denean; jarduketa ez da egingo edo espedientea ez de izapidatuko dagokion ordainkeata egiten ez bada.

2.- Tasaren izaera materialak sortzapena aldizkakoa izatea exijitzen duenean, sortzaen hori urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gertatuko da eta zergaldiak urte naturala hartuko du. Erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia hasi edo uzten denean, ordea, zergaldia zirkunstantzia horretara egokituko da, eta kuotan dagokion hainbanaketa egingo da Eranskirean ezarritakoari jarraituz.

3.- Jabari publikoa erabili edo aprobetxatzeko eskubidea burutu edo gauzatu gabe geratzen bada subjektupasiboarekin zer ikusirik ez duten arrzoiengatik, dagokion zenbatekoa itzuliko zaio.

VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

10. artikulua.

Udalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.

IX. TASEN KUDEAKETA

11. artikulua.

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

X. AMAIERAKO XEDAPENA

Ordenantza honen aldaketa 2007ko urriaren 25ean onetsi da behin betiko, 2008ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta horrela jarraituko du harik eta bera aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

ERANSKINA

A) EPIGRAFEA

Harea-zakuak eta bestelako eraikuntza-materialen zakuak tokiko herri erabilerako lurretan.

Tokiko herri erabilerako lurretan harea-zakuekin eta bestelako eraikuntza-materialen zakuekin okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

B) EPIGRAFEA

Toki erabilera publikoko lurretan elur putzuak edo euri urak biltzeko patin edo uraskak egitea.

Tokiko herri erabilerako lurrak elur-putzuekin edo euri-urak biltzeko patin edo uraskekin okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

C) EPIGRAFEA

Bainuetxeak eta bestelako ur-gozamenak, herri uren erabilera arruntaz gainekoak.

Tokiko herri erabilerako lurretan bainuetxekin eta herri uren erabilera arruntaz gaineko bestelako ur-gozamenekin okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

D) EPIGRAFEA

Erretenak eta antzeko beste instalazio batzuk toki erabilera publikoko lurretan isuri eta hustea.

Tokiko herri erabilerako lurretan erretenetako eta antzeko instalazioetako uren isuri eta hustuketarekin okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

E) EPIGRAFEA

Toki erabilera publikoko lurren zorupea okupatzea

Tokiko herri erabilerako lurren zorupean okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

F) EPIGRAFEA

Toki erabilera publikoko lurretan zangak, laginketak eta zulaketak egitea, are errepide, bide eta tokiko gainerako herri bideetan ere, hodiak, eroanbideak eta beste instalazio batzuk instalatu eta konpontzeko, baita herri bidean zoladuraren edo espaloien edozein erauzketa egitea ere.

Udalaren herri erabilerako lur-zatietan, errepide, bide eta udalaren gainerako herri bideetan barne, hoditeriak eta bestelako instalazioak instalatu eta konpontzeko zangak, laginketak eta zulaketak eginez eta herri bideetan zoladura edo espaloiak harrotuz okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:  

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

G) EPIGRAFEA

Toki erabilera publikoko lurrak salgaiekin, eraikuntzagaiekin, obra-hondakinekin, hesiekin, zurkaitzekin, astoekin, aldamioekin eta antzerako beste instalazio batzuekin okupatzea.

Tokiko herri erabilerako lurretan salgai, eraikuntza-material, eskonbro, hesi, zurkaitz, asto, aldamio eta antzeko beste instalazio batzuekin okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

Iraupen luzeko lanen kasuan, 18 hilabete edo gehiagorako itxitura edo hesiak eskatzen badira, ordaindutako kuotaren %70eko hobaria ezartzen da, hau da, metro karratu eta egun bakoitzeko.

0,10€

H) EPIGRAFEA

Ibilgailuak espaloietatik sartzea eta herri bideetan aparkaleku esklusiboa nahiz ibilgailuen geralekua izateko edota era guztietako salgaien zamalanak egiteko erreserbak egitea.

H.1) Norbanakoen ibilgailuentzako pasabideak, jabe bakarrenak nahiz jabe-erkidegoenak:

1. Ubilgailu arinentzako pasabide bakoitzeko, 10 ibilgailu arte   

162,60 €

2. Gauza bera 11tik 25 ibilgailu artean ..................

216,81 €

3. Gauza bera 26tik 50 ibilgailu artean ..................

325,21 €

4. Gauza bera 51tik 100 ibilgailu artean .................

433,62 €

5. Gauza bera 1011tik 200 ibilgailu artean. ............

542,02 €

6. Gauza bera 201tik 300 ibilgailu artean ...............

650,42 €

7. Gauza bera 300 ibilgailu baino gehiago ............

758,83 €

H.2) Automobilgintzako industria eta dendak:

1. Ibilgailu berriak eta erabilitakoak saltzeko lokaletako pasabide bakoitzeko..  

108,40 €

2. Motozikletak saldu eta konpontzeko lokaletako pasabide bakoitzeko           

58,80 €

H.3) Eraikin industrialak, merkataritzakoak eta profesionalak, oro har:

Eraikinean ezar daitekeen industrial, komertzial edo profesionalen bulego edo kontsulta bakoitzeko pasabide bakoitzeko, erabiltzeko aukera badute, nahiz eta ez erabili  

43,36 €

H.4) Agentzien bidezko garraio industriak; geltokiak, bidariariak edo merkataritzagaiak garraiatzen dituzten erakunde edo norbanakoak:

1. Bost ibilgailu arte sartzeko kapazitatea duten lokaletarako pasabide bakoitzeko

162,60 €

2. Gauza bera , 6 eta 10 ibilgailu arteko kapazitatearekin           

325,21 €

3.  Gauza bera, 11 ibilgailu baino gehiago orako kapazitatearek            

487,82 €

H.5) Pasabide bereziak eta baimen murriztuak:

1. Pasabide baimenduak, berauen aurrean aparkatzea debekatzeko eskubiderik ez dagoenean. dagokien epígrafe %50......................

50%

 

 

2. Ibilgailuentzako aparkaleku esklusiboak, edo era guztietako merkataritzagaien zamaketarako lekuak erreserbatzea, metro lineal edo honen zatiki bakoitzeko   

84,31 €

H) EPIGRAFERAKO ARAU OROKORRAK

1. Aurreko ataletan ezarritako tarifek %50eko errekargua izango dute, kamioiek, autobusek eta atoiek erabiltzen badituzte.

2. Azaldu diren tarifa guztiak 3 metroko luzera duten pasabideei dagozkie. Beraz, pasabideak luzeran 3 metro edo honen zatikua zenbat bider duen, zergadunak horrenbeste pasabide ordaindu beharko ditu.

3. Lokal batek bi pasabide edo gehiago izanez gero, lehenengo pasabideak berari dagokion epigrafearen araberako zerga izango direla gainerakoek, berriz, dagozkien tasen %50a.

4. Pasabideak instalatu, artatu, berritatu eta kentzeko gastuak eta aparkalekuak erreserbatzeko gastuak, baita beraiek seinalatzekoak ere (espaloi ertza biselatua sarbideetan, zurigorriz pintatua, 25 zentimetroko zatitan, edo biselatu gabekoa aparkaleku erreserbatuetan), edota, behar izanez gero, Zirkulazio kodeak araupetuko bestelako seinaleak ezartzeko gastuak, askatzaileen kontura joango dira. Beti ere, egoki den udal ordenantza teknikoen azaldutako xedapenak beteko dira.

5. Tasa hau aplikatuko zaio Udalak egindako espaloi edo galtzaden sestraren aldaketari, eta partikularrek egindako espaloi eta galtzadak direnean ere bai, edo espaloirik ez dagoenean ere, aprobetxamendu honen ordainketaren arrazoiak sestraren aldaketak oinezkoari sortzen dion eragozpena eta erabiltzaileak lortzen duen onura direlako.

Tasa hau aplikatzea bidezkoa izango da herri-bideak espaloirik ez badauka ere, edo goragune, ertz edo maldekin aldatuta ez badago, baldin eta sestra ibilgailuak sartzeko moduko luzera nahikoa duen garaje-ate bati dagokion zatian aldatuta badago.

6. Tasa urtean behin sortuko da, ondoreak urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik aurrera dituela, urtearen barruan dagoen aprobetxamendu-egun kopurua edozein dela ere.

I) EPIGRAFEA

Tokiko edozein herri bideren zorua edo zorupea okupatzen duten burdin sare, argi zulo, haizebide, sarrerako ate, zamaketa-aho edo antzeko elementuak jartzea, soto edo erdisotoetarako argiak edo aireztapena jartzeko, edota pertsonen nahiz gaien sarbidea egiteko.

Soto edo erdisotoetarako argiak edo aireztapena jartzeko, edota pertsonen nahiz gaien sarbidea egiteko, tokiko edozein herri bideren zorua edo zorupea okupatzen duten burdin sare, argi zulo, haizebide, sarrerako ate, zamaketa aho edo antzeko elementuak jarriz okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

J) EPIGRAFEA

Tokiko edozein herri bideren gaineko hegadan eraikuntza elementu itxiak, terrazak, begiratokiak, balkoiak, markesinak, olanak, haize-babesak edo antzeko instalazioak jartzea, bia herri bidearen gainean hegada eginez ateratzen direnak bai fatxada-lerrotik irteten direnak.

Tokiko herri bideetako hegalak eraikuntza-elementu itxi, terraza, begiratoki, balkoi, markesina, haizerako olan eta herri bidetik edo fatxadako lerrotik irteten diren antzeko instalazioen bitartez okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

K) EPIGRAFEA

Energia elektrikoa, ura, gasa edo beste edozein jariakin eroateko, herri bideetan nahiz tokiko herri jabariko beste lur batzuetan jartzen diren edo haien gainetik hegan doazen hariteria, hodi eta galeriak, baita lineak eratzeko zutoinak, kableak, hormabesoak, ainguraketa-, banaketa- edo erregistro-kaxak, transformadoreak, errailak, baskulak, salmenta automatikorako aparatuak eta antzerako bete batzuk ere.

Energia elektrikoa, ura, gasa edo beste edozein jariakin eroateko, herri bideetan nahiz tokiko herri jabariko beste lur batzuetan jartzen diren edo haien gainetik hegan doazen hariteria, hodi eta galeria, baita lineak eratzeko zutoin, kable, hormabeso, ainguraketa-, banaketa- edo erregistro-kaxa, transformadore, errail, baskula, salmenta automatikorako aparatu eta antzerako beste batzuekin ere okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

L) EPIGRAFEA

Toki erabilera publikoko lurretan mahiak, aulkiak, tribunak, oholtzak eta antzeko beste elementu batzuk jartzea, irabaziak lortzeko asmoz.

 Tokiko herri erabilerako lurretan  tribuna, oholtza eta antzeko beste elementu batzuekin irabaziak lortzeko asmoz okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

Mahaiak eta aulkiak

Murriztu ezin den urteko kuota, mahai bakoitzarengatik –lau aulki eta guzti–      

17,00 €

M) EPIGRAFEA

Herri bideetan kioskoak jartzea.

Herri-bidea kioskoak instalatuz okupatutako egun bakoitzeko.

Okupatutako lehenengo 2 m2-engatik, egun bakoitzeko            

3,00 €

Egunean, gehiegizko m² edo zatiki bakoitzeko......

0,23 €

N) EPIGRAFEA

Toki erabilera publikoko lurretan saltokiak, barrakak, salmenta, ikuskizun edo jolasetarako etxolak jartzea, baita kaleko industriak, industria ibiltariak eta zine-filmaketak ere.

Postuak, barrakak, salmenta-etxolak, jolas eta aisiarako ikuskizunak, kaleko industriak, industria ibiltariak eta zinema-filmazioak udalaren herri erabilerako lur-zatietan ipiniz okupatutako egun bakoitzeko.

Okupatutako lehenengo 2 m2-engatik, egun bakoitzeko            

3,00 €

Egunean, gehiegizko m² edo zatiki bakoitzeko......

0,23 €

Ñ) EPIGRAFEA

Portaleak, erakustokiak eta erakusleihoak.

Portada, erakusleiho eta beira-arasekin okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

O) EPIGRAFEA

Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zergaren menpean ez dauden ibilgailuen errodajea eta arrastrea.

Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zergaren menpean ez dauden ibilgailuen errodajea eta arrastearekin okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

P) EPIGRAFEA

Herri bideetatik edo tokiko herri jabariko lurretatik abereak igarotzea.

Herri bideetatik edo tokiko herri jabariko lurretatik abereak igarotzean okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

Q) EPIGRAFEA

Tokiko herri bideetan lurrei eusteko hormak, eraikuntzak edo hesiak jartzea, behin betikoak nahiz behin-behinekoak.

Tokiko herri bideetan lurrei eusteko behin betiko nahiz behin-behineko horma, eraikuntza edo hesiekin okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

R) EPIGRAFEA

Toki erabilera publikoko lurretan erregaien eta, oro har, beste edozein gai edo salgairen biltegiak edo halakoak banatzeko aparatuak jartzea.

Toki erabilera publikoko lurretan erregaien eta, oro har, beste edozein gai edo salgairen biltegiak edo halakoak banatzeko aparatuak jarriz okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

Edukiontziak

Edukiontzi bat gutxienez bost egunez jartzeagatiko kuota         

23,60 €

Gehiegizko egun bakoitzeko.................................

3,00 €

S) EPIGRAFEA

Tokiko herri jabariko lurrak okupatzen dituzten iragarkiak instalatzea.

Tokiko herri jabariko lurrak okupatzen dituzten iragarkiak instalatuz okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

T) EPIGRAFEA

Errepide, bide eta tokiko gainerako herri bideetan bidepeko erretenak eta areka edo lubeta gaineko igarobideak egitea, edozein motatako ibilgailuetarako edo abereak igarotzeko.

Errepide, bide eta tokiko gainerako herri bideetan edozein motatako ibilgailuetarako edo abereak igarotzeko bidepeko erretenak eta areka edo lubeta gaineko igarobideak eginez okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko........................

0,33 €

U) EPIGRAFEA

Trakzio mekanikozko ibilgailuak udalerrietako bideetan aparkatzea, berariaz zehazten diren zonen barruan eta ezartzen diren mugak errespetatuz.

Berariaz zehazten diren zonen barruan eta ezartzen diren mugak errespetatuz trakzio mekanikozko ibilgailuak udalerrietako bideetan aparkatuta okupatutako metro karratu eta egun bakoitzeko, metro karratu bateko azalera bat egun batean alokatzeagatiko batez besteko zenbatekoaren arabera:

Metro karratu eta egun bakoitzeko                        

0,33 

 

 

08.- HORNIDURA ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEK UDALERRIKO BIDE PUBLIKOETAKO LURZORUAREN, ZORUPEAREN ETA HEGALDURAREN BAKARREKO ERABILEREAGATIK EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN UDAL ZERGA FISKALA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

1. Udal honek Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresei tasak ezartzen eta ordainarazten dizkie udalerriko bideetako lurzoruaren, zorupearen eta hegalduraren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik.

2. Adierazi diren ondore horietarako, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresatzat hartuko dira:

    a) Energia elektrikoa, ura edo gasa hornitzen duten enpresak.

    b) Herritar guztientzat telekomunikazio zerbitzuak egiten dituzten enpresak, baldin eta bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezia erabilita egindako udalerriko bide publikoetako lurzoruan, zorupean edo lur-gainean instalatutako telekomunikazio sare publikoak osorik edo zati batez erabiltzen badituzte, sareen edo instalazioen titularra edozein dela ere.

  c) Hornidura zerbitzuak egiten dituen edozein enpresa, baldin eta zerbitzuak egiteko erabiltzen dituen hoditeriek, hariek eta gainerako instalazioek udalerriko lurzorua, hegaldura edo zorupea atzematen badute.

3. Artikulu honetan ezarritakoaren ondoreetarako zerbitzuak banatzen eta merkaturatzen dituzten enpresak ere zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen multzoan sartuko dira.

2. artikulua.

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatuko da.

II. ZERGA EGITATEA

3. artikulua.

1. Zerga egitatea honakoa da: hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo hegalduraren bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezia egitea, zerbitzuok interes orokorrekoak badira, edo eragina badute udalerriko biztanle guztiengan edo gehienengan.

2.  Zenbatzeko araubide aurreko artikuluan aipatutako enpresa guztiei aplikatuko zaie, bai zerbitzuak egiten diren sareen titular direnei, bai sareen titular ez izan arren sareak erabiltzeko edo haiekin sartzeko edo konektatzeko eskubideen titular direnei.

3. Sakelako telefonoen zerbitzuak ez dira sartuko tasa zenbatzeko araubide berezi honetan.

4. Tasa hau bateragarria da udal eskumeneko zerbitzuak edo jarduerak egiteagatik ezar daitezkeen beste batzuekin, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresak haien subjektu pasibo izan behar direnean Tokiko Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauak ezarritakoaren arabera. Tasa hau ordaintzen duenak ez ditu ordaindu beharko udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo hegalduraren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik ezarritako gainerako tasak.

III. SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua.

1. Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluan aipatutako pertsona fisiko eta juridikoak eta erakundeak, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen titularrak izanez gero, baldin eta zerbitzuok interes orokorrekoak izan edo udalerriko biztanle guztiengan edo gehienengan eragina badute, eta haiek egiteko udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo hegalduraren bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezia egiten bada.

2. Artikulu honetan ezarritakoaren ondoreetarako zerbitzuak banatzen eta merkaturatzen dituzten enpresak ere zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen multzoan sartuko dira.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK

5. artikulua.

Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak, oro har aplikatu beharreko xedapenetan ezarritakoaren arabera aplikatuko dira.

V. ZERGA OINARRIA

6. artikulua.

1. Tasaren zerga oinarria kalkulatzeko, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udal mugartean urtean egiten duten fakturaziotik ateratako sarrera gordinak hartuko dira kontuan.

2. Sarrera gordinak izango dira enpresari egotzi ahal zaizkionak, udalerrian egindako zerbitzuen ordainez lortutakoak badira.

3. Ez dira sarrera gordintzat joko zerbitzuek kargatzen dituzten zeharkako zergak, ez gainontzekoen kontura kobratutako partida edo kopuruak ere, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituen enpresaren beraren sarrerak ez badira.

4. Zerbitzuak hornitzeko besteren baten sareak erabiltzen dituzten enpresek euren fakturazioaren sarrera gordinetatik kenduko dituzte beste enpresa batzuei beraien sareekin konektatzeagatik edo haietan sartzeagatik ordaindutako kopuruak. Halako sareen titular diren enpresek horregatik jasotako kopuruak fakturazioaren sarrera gordin gisa konputatu behar dituzte.

5. Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 112. artikuluan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Ikuskapenari buruzko Araudiaren 37. artikuluan ezarritakoari jarraituz, sareen titular diren enpresek Udalari informazioa eman beharko diote, hark eskatuz gero, sareetan sartzeagatik edo haiekin konektatzeagatik ordaintzen dieten enpresei buruz.

VI. KUOTA

8. artikulua.

1. Zerga kuota %1,5ekoa izango da, eta udal mugartean urtean egindako fakturaziotik datozen sarrera gordinei aplikatuko zaie.

2. Aprobetxamendu bereziak Udalaren herri jabaria suntsitzea edo narriatzea badakar berekin, onuradunak hura berreraikitzeko edo konpontzeko gastuen kostu osoa ordaindu beharko du eta zenbatekoa lanei ekin aurretik jarri behar du; horrez gainera tasa ordaindu beharko du.

Kalteak konponezinak badira, Udalak ezabatu edo narriatutako ondasunen balioaren zenbatekoa jasoko du kalte-ordain gisa.

Udalak ezin ditu barkatu idatz-zati honetan adierazitako kalte-ordainak eta itzulketak, ez osorik, ez zati bat.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

9. artikulua.

1. Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo hegalduraren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa aprobetxamendu berezia hasten denean sortuko da lehenengoz, eta geroztik urtero sortuko da, urtarrilaren 1ean.

2. Subjektu pasiboari egotz ezin zaizkion arrazoiengatik jabaritza publikoaren aprobetxamendua ezin baliatu edo garatu bada, tasaren zenbatekoa itzuli egingo da.

VIII. LIKIDAZIOA ETA SARRERA

10. artikulua.

Udalak likidazioa egingo du, eta likidatutako zenbatekoa ordaindu beharko da.

IX.  TASEN KUDEAKETA

11. artikulua.

Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek, hiru hilean behin, egutegiko hiruhilekoaren lehen hamabostaldian, aurreko hiruhilekoan izandako sarrera gordinen aitorpena aurkeztu beharko diote Udalari.  Aitorpen horrekin batera enpresaren kontabilitatearen laburpena eta Udal Administrazioak eskatzen dituen agiri guztiak aurkeztu beharko dituzte.

12. artikulua.

1. Udal Administrazioak hiru hilean behingo likidazioak egingo ditu. Behar diren egiaztapenak egin arte likidazioak behin-behinekoak izango dira.  Egiaztapenak amaituta, behin betiko likidazioa egingo da eta interesatuari jakinaraziko zaio.  Borondatezko epean ordaindu ezik, zorra premiamendu bidez ordainaraziko da.

2. Behin-behineko likidazioa, nolanahi ere, behin betikoa bihurtuko da aurreko artikuluan aipatutako aitorpena aurkezten den egunetik hiru urte igarotakoan.

3. Udalaren eta hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen artean hitzarmen edo akordioren bat badago, artikulu honetan eta aurrekoan kudeaketari buruz ezarritako arauak haien osagarri izango dira.

13. artikulua.

Zergen arloko arau-hausteak, haien sailkapena eta dagozkien zehapenak direla eta, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean eta Ordenantza Fiskal Orokorrean xedatutakoa beteko da.

X. AZKEN XEDAPENA

Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen eta hegalduraren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen udal ordenantza fiskala behin-behinean onetsi zen 2003ko  urriaren  22an; jendaurrean egon den bitartean inork ez du erreklamaziorik aurkeztu eta horrenbestez behin betiko onetsitzat jo behar da; 2004ko  urtarrilaren  batean jarriko da indarrean eta horrela iraungo du harik eta ordenantza aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

09.- KUDEAKETA, BILKETA ETA IKUSKARITZAREN UDAL ORDENANTZA
09-01-2018 | Fiscales | 2018 | Precio público

I.- ARRAZOIEN AZALPENA:

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorra izeneko foru araudi berria eta berau garatzeko eman diren gainerako lege-xedapenak (Zehapen Araudia onetsi duen 100/2005 FD, Zerga Ikuskapenaren Araudia onetsi duen 99/2005 FD, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Bilketari buruzko Araudia onetsi duen 215/2005 FD) eta Toki Ogasunei buruzko Foru Arau berria onetsi ostean, Leioako Udalak, arau horiei egokitu behar dizkie zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarreren bilketa-kudeaketak, horietan ezarritako epearen barruan.

Horretarako, Leioako udalak, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Bilketari buruzko Araudiak aintzatetsitako arauak ezartzeko ahalmena erabiliko du bilketa-prozedurak lege-eredu berriari egokitzeko, Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzaren Ordenantza honen bitartez.

II.- PRINTZIPIO NAGUSIAK

1. artikulua.- Ordenantzaren helburua

Ordenantza honen helburua Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Lege berriak eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak eta alor honetako gainerako xedapenek toki erakundeei aitortzen dizkieten zergak bildu, kudeatu, zigortu eta ikuskatzeko eskumena egokitzea da.

2. artikulua.- Lege araubidea

Honakoek arautuko dute udal honek zergak biltzeko garatutako kudeaketa:

        Leioako Udalaren Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzaren Udal Ordenantza.

        Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorra, Toki Ogasunei buruzko 9/2006 Foru Arauan azaldutako berezitasunekin.

        Tokiko zergak arautzen dituzten foru arauak eta horiek garatzeko emandako xedapenak.

        Udalaren Zerga Ordenantzak.

Gainera, horietan azaltzen ez den guztirako, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren eta Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorraren garapenetan emandako gainerako lege-xedapenek arautuko dute.

3. artikulua.- Aplikazio eremua:

Ordenantza hau Leioako udal mugarte osoan aplikatuko da.

III.- ZERGA KUDEAKETA

4. artikulua.-

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorrean, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2006 Foru Arauan eta geroagoko aldaketetan ezarritakoaren arabera garatuko da Zerga Kudeaketa.

IV.- BILKETA KUDEAKETA

5. artikulua.-

Udalak berak egingo du zerga-kredituen eta udal zuzenbide publikoko gainerako kredituen Bilketa Kudeaketa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorrean eta abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretuak onetsi zuen Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Bilketari buruzko Araudian ezarritakoari jarraituz. Hala ere, salbuespena izango dira atzerapen eta zatikapenak ematea, eta ordenantza honetan beren-beregi araututakoa.

V.- IKUSKARITZA

6. artikulua.-

Zerga Ikuskaritza Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorrean, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Ikuskapenaren Araudia onetsi duen ekainaren 21eko 99/2005 Foru Dekretuan eta euren geroagoko aldaketetan ezarritakoaren arabera garatuko da.

VI.- ARAU-HAUSTEAK ETA ORDAINARAZPENAK

7. artikulua.-

Zerga-arloko arau-hausteak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorrean eta geroagoko aldaketetan ezarritakoaren arabera kalifikatu eta arautuko dira.

Egingo diren zerga arloko arau-hausteei aplikatu beharreko zigorrak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorrean, Zergen Zehapen Araudia onetsi duen ekainaren 21eko 100/2005 Foru Dekretuan eta euren geroagoko aldaketetan ezarritakoaren arabera arautuko dira.

VII.- EGINTZAK ADMINISTRAZIO-BIDEAN BERRIKUSTEA

8. artikulua.-

Administrazio-bideko zerga alorrean emandako egintzak berrikusteko, Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorrean eta Toki Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Arauan ezarritakoari eta 2/2005 Foru Araua garatzen duen Araudiak administrazio-bideko berrikuspenei buruz aurreikusitakoari jarraituko zaie, betearazpenean eteteari dagokionez izan ezik.

9. artikulua.- Betearazpenean etetea

Zergen eta zuzenbide publikoko gainerako diru-sarreren aplikazio eta eraginkortasunari buruzko egintzen aurka errekurtsoak jartzeak ez du aurkaratutako egintzaren betearazpena etengo, dagozkion lege ondorioekin, kuota edo eskubide likidatuen bilketa, interesak, errekarguak eta zehapenak barne.

Hala ere, berraztertzeko errekurtsoa garaiz eta behar den eran jartzeak aurkaratutako egintzaren betearazpena etetea ekarriko du, automatikoki eta inolako bermerik jarri behar izan gabe, gainera. Horretarako, beharrezkoa izango da zerga-zorra borondatez ordaintzeko aldian egotea edo premiamendu-erabakiaren aurkako errekurtso bat aurkeztuta egotea. Bi kasuotan, betiere, borondatezko aldiaren azkenean, zorraren zenbatekoa 6.000 eurokoa edo txikiagoa izan beharko da. Automatikoki eteteak ez du berandutza-interesik sortuko errekurtsoa ipini denetik berau ebatzi arte igarotzen den epean.

Aurreko paragrafoan adierazitakoa baino zenbateko handiagoetarako, interesdunak, errekurtsoa egiteko epearen barruan, aurkaratutako egintza etetea eskatu ahal izango du. Horretarako, ezinbestekoa izango da zorraren zenbateko osoa estaliko duen bermea aurkeztea. Ez da errekurtsogileak aukeratu behar dituen honakook beste bermerik onartuko:

            a) Diruaren edo balore publikoen gordailua.

           b) Kreditu-erakunde edo elkarrekiko bermerako sozietate batek mailegatutako abal edo fidantza solidarioa, edo kauzio-aseguruaren ziurtagiria.

Errekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak prozedura etetea erabakiko du, bermerik gabe, ordenantza honetan automatikoki eteteko ezarri den muga gainditzen duelako nahitaezkoa bada, baldin eta:

            a) Oker aritmetikoa, materiala edo egitatezkoa egon daitekeela ikusten bada.

         b) Errekurtsogileak bermea aurkeztu ezina alegatu eta justifikatzen badu, ebazteko eskumena duen organoaren irizpidearen arabera.

Etetea ematearen ondorioz, haren denbora guztiarengatik berandutza-interesak ordaindu beharko dira beti, eta berraztertzeko errekurtsoan ebatzi arte edo isilean gaitzetsi arte bakarrik izango ditu ondorioak.

10. artikulua.- Zerga errolda.

Udalak, zerga erroldarekin batera, aldizka iraungitzen diren zorrak borondatez ordaintzeko epean sartzeko epea iragarriko du, bai eta baterako jakinarazpena ere. Aipatutako epea igaro eta ordainketa guztiz egin ezean, ordaindu gabeko zorra betearazpenez kobratzeko aldia hasiko dela adieraziko da.

Zergadunek berraztertzeko errekurtsoa ipini ahal izango dute zerga errolda bakoitzaren kontra.

VIII.- ORDAINKETA

11. artikulua.- Ordainketa egiteko legitimazioa:

Edozein obligaziodunek egin lezake ordainketa, edo beste pertsonaren batek, zorra amaitzeko gaitasun osoa badauka. Hala ere, horrek ez die eskumenik emango gainerakoei Udalaren aurrean beste eskubideren bat gauzatzeko.

12. artikulua.- Lekua eta momentua

1. Erakunde laguntzaileetan edo kutxa gisa jarduten duten erakundeetan ordaindu beharko da, zerga ordenantza bakoitzean aurreikusitako moduan.

2. Honako hau izango da ordaintzeko epea:

Autolikidazioetarako: Zerga bakoitzaren arauetan ezarritakoa.

Likidazioetarako: Hilabete 1, jakinarazten denetik aurrera zenbatzen hasita.

Batera jakinarazitako aldian behingo likidazioak: Ezarritako epea 45 egunekoa da.

Tinbredun efektuekin egindako ordainketa: Zerga egitatea burutzeko momentuan.

13. artikulua.- Ordaintzeko moduak:

1. Ordaintzeko, legezko erabilerako dirua, txekea, banku-helbideratzea edo kasu bakoitzean baimendutako beste edozein modu erabili ahal izango da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Bilketari buruzko Araudiaren 11 eta 17. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

2. Zorra ordaintzen duenak egindako ordainketaren frogagiria jasotzeko eskubidea izango du.

IX.- ATZERATZEA ETA ZATITZEA

14. artikulua.- Atzeratzea eta zatitzea:

a) Aurkezteko lekua.

Atzeratzeko eta zatitzeko eskabideak Udalaren Erregistro Nagusian aurkeztuko dira.

b) Eskabidearen edukia.

Eskabideak honakoak izan beharko ditu, nahitaez: a) Eskatzailearen izen-abizenak, sozietatearen izena, identifikazio fiskaleko zenbakia (edo NANa) eta helbidea; b) Atzeratzea eskatu den zorraren identifikazioa; c) eskatutako epeak; d) atzeratzeko arrazoia. Eskabidearekin batera, finantza-egoera egiaztatzeko agiriak eta eskaintzen den bermea erantsi beharko dira, ezinbesteko baldintza bada. Agirien artean zerbait faltatzekotan, eskatzaileari ohartaraziko zaio, eta hamar eguneko epea izango du hutsa zuzentzeko; bestela, eskabidea aurkeztu ez dela ulertuko da.

c) Emateko irizpideak:

Honen arabera emango dira borondatez ordaintzeko epeko zorrak atzeratu eta zatitzeko baimenak:

      600 € baino gutxiagoko zorrak gehienez hiru hilabeteko epean atzeratu edo zatitu ahal izango dira.

      2.000 € baino gutxiagoko zorrak gehienez sei hilabeteko epean atzeratu edo zatitu ahal izango dira.

      2.000 € eta 6.000 € arteko zorrak gehienez hamabi hilabetez atzeratu edo zatitu ahal izango dira.

      6.000 € baino gehiagoko zorrak gehienez 18 hilabetez atzeratu edo zatitu ahal izango dira. Alkateari dagokio ebazpena ematea.

    10.000 € baino gehiagoko zorrak eta Udal Ikuskaritzak bideratutako espedienteetatik eratorritakoak, Ogasun Sailaren proposamenari jarraituz Alkatetzaren ebazpenak ezarritako epean.

Ohiz kanpoko inguruabarrak kontuan hartuta, Alkatetzaren ebazpenaren bitartez, aurretiaz ezarritako epeak luzatu ahal izango dira.

Oro har, ez da onartuko 150 € baino gutxiagoko zorrik atzeratzea, ohiz kanpoko egoeretan izan ezik.

Zorrak atzeratu edo zatitzeko gehieneko epeak zuzenbide publikoko gainerako diru-sarrerei ere aplikatu ahal izango zaizkie, horiek arautzen dituen berariazko arauak beren-beregi beste eperen bat zehazten ez badu.

d) Bermeak:

Eskatzaileak bermea emango du, eta hau kreditu-erakundeen edo elkarrekiko berme-sozietateen abal solidarioa izango da, edo kauzio-aseguruaren ziurtagiria; eskaerarekin batera, atzerapena ematen bada, erakunde horiek beharrezko abala formalizatzeko beren beregizko eta ezeztaezineko konpromisoa ere aurkeztu beharko dute.

Abal edo ziurtagiri hori lortzerik ez badago edo horrekin enpresaren bideragarritasuna arrisku larrian jartzen bada, ondoko bermeetariko bat onartu ahal izango da:

- Ondasun higiezinen alde bateko hipoteka.

- Ondasun higigarrien alde bateko hipoteka.

- Bahia, alde bateko lekualdaketarekin zein halakorik gabe.

Bermea emate-erabakia jakinarazi eta hurrengo hogeita hamar egunetan formalizatu behar da; erabakiak ez du ondorerik izango bermea jarri ezean. Interesdunak eskabide arrazoitua aurkeztuta, bermeak onartzeko eskumena duen organoak epealdi hori luzatu ahal izango du, egutegiko laurogeita hamar egunera gehienez ere, epealdian bermea formalizatzea eragozten duten zioak badaude.

Epe horiek bermea ezarri gabe igarotzen badira, emakida-erabakiak ez du ondorerik izango. Geroratzeko edo zatikatzeko eskabidea borondatez ordaintzeko epea mugaeguneratu baino lehen aurkeztu bada, epe hori berriro hasiko da. Aldiz, epe hori mugaeguneratu ondoren eskatzen bada, premiamendu bidez kobratuko da.

Oro har, bermeak ematea barkatuko da atzeratu edo zatitu nahi den zorraren guztizko zenbatekoa, bai borondatez ordaintzeko epean bai betearazpen aldian, 6.000 € baino gehiagokoa ez denean.

Salbuespen egoeretan, eskatzailearen gizarte larrialdia edo ekonomi eta finantza egoera kontuan hartuta, bermeak emateko beharra barkatu ahal izango da alkatearen ebazpenaren bitartez.

X.- PREMIAMENDUZKO PROZEDURA

15. artikulua.- Betearazpen aldian biltzea:

Betearazpen aldia automatikoki hasiko da borondatez ordaintzeko epea amaitutakoan, eta horren ondoren egindako edozein diru-sarrera egiteak, borondatezko bilketako kontuetan egin nahiz ez, ez du esan nahi kreditua bete denik; aitzitik, betearazpen aldian erantsitako zorraren konturako sarrera gisa hartuko da.

Tokiko Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Arauaren 8. artikuluan xedatutakoa aplikatzeko, udalerriaren lurraldetik kanpo udalerriaren beraren Zuzenbide Publikoko sarrerei buruz egin beharreko betearazpeneko bilketako jarduerak Udalak egingo ditu Bizkaiko Lurralde Historikoaren barruan, eta gainontzeko kasuetan ezarritako nahi ezarri beharreko lankidetza formulen arabera, aplikatu ahal den legediari jaramon eginda.

16. artikulua.- Hasiera

Premiamenduzko prozedura burutzeko, premiamenduzko prozedura jakinaraziko zaio obligaziodunari, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 60. artikuluko 3. atalean azaldutako aldia amaitutakoan.

17. artikulua.- Bermeak burutzea

Zerga zorra bermatuta dagoela, bermea burutzeko erabakia hartu ahal izango du udalak, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 172. artikuluan eta Zerga Bilketari buruzko Araudiaren 46. artikuluan ezarritakoaren arabera.

18. artikulua.- Bahiturak

Premiamendu-erabakiari jarraituz, ondasun eta eskubideak bahituko dira, ordaindu ez den zor edo zigorra, errekarguak edo interesak edo premiamenduzko prozeduraren kostuak eta, hala badagokio, kautelazko neurriak ordaintzeko besteko zenbatekoan.

Bahitura, Zerga Bilketari buruzko Araudiaren 50-61. artikuluetan araututakoari jarraituz egin ahal izango da, honakoekin:

a) Esku-dirua.

b) Kreditu edo gordailu erakundeetan dauden ondasun edo eskubideak.

c)  Soldata eta pentsioak.

d) Ondasun higiezinak eta horien gainean ezarritako eskubide errealak.

e) Interesak, errentak eta edozein modutako irabaziak.

f) Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen eskubide sendotuak, pentsio planak, Gizarte Aurreikuspeneko Mutualitateak eta aseguratutako aurreikuspen planak.

g) Bestelako kreditu, efektu eta eskubideak.

Bahitutako ondasunak besterentzeko, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 176. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio, eta Zerga Bilketari buruzko Araudiaren 66-81. artikuluetan ezarritako baldintzak betez. Honakoen bitartez egingo da:

a) Enkante publikoa.

b) Lehiaketa publikoa.

c) Zuzeneko adjudikazioa.

19. artikulua.- Prozeduraren amaiera

Honakoetan amaituko da premiamenduzko prozedura:

Zorrak eta kostuak ordaintzean.

Kreditu kobraezinak aitortzean.

Arrazoia edozein dela, zor edo zigorra amaitu dela dioen erabakia hartzean.

XI.- PERTSONA KOBRAEZINAK ETA KREDITU KOBRAEZINAK AITORTZEA

20. artikulua.- Pertsona kobraezinak eta kreditu kobraezinak aitortzea

Zerga-bilketa Zerbitzuak zergapeko bat kobraezintzat aitortuko du kaudimengabezia frogatuagatik edo non bizi den ez jakiteagatik zerga-bilketako administrazio-prozeduren bidez zorra ordainarazi ezin bazaio, prozedura horietan dauden datuei eta egindako egintzei jaramon eginda. Kobraezintasun osoaren edo partzialaren aitorpenak erantzukizun subsidiarioa dela-eta erantzukizuna beste balizko zergapekoen aurka eramateko espedientea abiarazteko aukera irekiko du; dena den, horrek ez du eragotziko Udal Ogasunak huts egindako zordunaren aurkako ekintza egokiak gauzatzea, zor hori kobratzeko administrazio-ekintza iraungitzen ez den bitartean.

Zordun baten kobraezintasun-egoerak, kredituak kobraezinak aitortu badira ere, ez du eragotziko inola ere horien ordainketari, birgaitze egokiaren ondoren, eragozpen-xede izan daitezkeen zenbatekoak, konpentsazioaren xede izan daitezkeenak, atzeman diren edo atzeman daitezkeen ondasunen besterentzeen ondorioz eskuratzen direnak edo beste edozein diru-sarrera aplikatzea.

Zergapekoa kobraezina dela adierazteko egintzak Zerga-biltzaileak hala proposatuta hasiko dira, premiamenduko prozedura emaitzarik gabe agortu eta gero, eta zorduna non dagoen ez jakiteagatik edo kaudimengabeziagatik kobratu ezin dela agerraraziko da.

a) Zorduna non dagoen ez dakitela justifikatzeko, zuzenean jakinarazi ezin izan diren jakinarazpenen zerrenda azalduko da, bai eta jakinarazpenetarako baliozko helbidea lortzeko burutu ziren ikerketa guztien emaitzak ere.

b)Kaudimengabezia egoera egiaztatzeko ondoko irizpide hauek kontuan hartuko dira, espedientean xede den kopuruari jaramon eginda:

Pertsona fisikoak, 300 €-ra arte: Kontu korronterik edo aurrezki konturik ez edukitzea edo beraietan saldorik ez edukitzea, soldatarik edo bestelako prestaziorik ez egotea edo horiek bahitezinak izatea.

Pertsona juridikoak , 300 €-ra arte: Kontu korronterik edo aurrezki konturik ez edukitzea edo beraietan saldorik ez edukitzea.

Pertsona fisikoak, 300,01 €-tik 1.000 €-ra arte: Kontu korronterik edo aurrezki konturik ez edukitzea edo beraietan saldorik ez edukitzea, soldatarik edo bestelako prestaziorik ez egotea edo horiek bahitezinak izatea eta zerga arloko itzulketarako eskubidearen titularra ez izatea.

Pertsona juridikoak, 300,01 €-tik 1.000 €-ra arte: Kontu korronterik edo aurrezki konturik ez edukitzea edo beraietan saldorik ez edukitzea, eta zerga arloko itzulketarako eskubidearen titularra ez izatea.

Pertsona fisikoak, 1.000,01 €-tik 3.000 €-ra arte: Kontu korronterik edo aurrezki konturik ez edukitzea edo beraietan saldorik ez edukitzea, soldatarik edo bestelako prestaziorik ez egotea edo horiek bahitezinak izatea eta zerga arloko itzulketarako eskubidearen nahiz bahitu daitekeen ibilgailuen titularra ez izatea.

Pertsona juridikoak, 1.000,01 €-tik 3.000 €-ra arte: Kontu korronterik edo aurrezki konturik ez edukitzea edo beraietan saldorik ez edukitzea, zerga arloko itzulketarako eskubidearen nahiz bahitu daitekeen ibilgailuen titularra ez izatea.

Pertsona fisikoak, 3.000,01 €-tik gora: Kontu korronterik edo aurrezki konturik ez edukitzea edo beraietan saldorik ez edukitzea, soldatarik edo bestelako prestaziorik ez egotea edo horiek bahitezinak izatea, zerga arloko itzulketarako eskubidearen nahiz bahitu daitekeen ibilgailuen titularra ez izatea, eta gainera ondasun higigarri edo higiezinen titularra ez dela egiaztatzen duen erregistroaren agiria.

Pertsona juridikoak, 3.000,01 €-tik gora: Kontu korronterik edo aurrezki konturik ez edukitzea edo beraietan saldorik ez edukitzea, zerga arloko itzulketarako eskubidearen nahiz bahitu daitekeen ibilgailuen titularra ez izatea, eta gainera ondasun higigarri edo higiezinen titularra ez dela egiaztatzen duen erregistroaren agiria.

Zerga-bilketa Zerbitzuak, pertsona kobraezinen aitorpena tramitatzean, zerga arduradunak egon litezkeen ikertu ostean beste obligaziodunik ez dagoela ebazten badu, kreditua ere kobraezina dela aitortzeko proposatuko du.

Aurreko tramiteak burutakoan, udal diruzainak akats proposamena egingo du eta, onetsitakoan, baja emango zaie dagozkien matrikula eta kontuetan. Era berean, zergadun kobraezinen fitxategia eratuko da, zorra hurrengo lau urteetan gordetzeko, geroagoko zerga jardueren bitartez zorduna aurkitzekotan erabili ahal izateko, jardun litezkeen ondasunei edo helbideari dagokienez.

XII.-ORDAINKETA NAHIERAN

21. artikulua.- Kontzeptua

Toki-Ogasuneko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 10.3 artikuluak jasotzen du epemuga eta jakinarazpen kolektiboa dituzten zorren ordainketa gerora edo zatika daitekeela berandutze-interesik behartu gabe, baldin eta ordainketa osoa sortzapeneko ekitaldi berean egiten bada.

Nahierako ordainketak hainbat udal zergen ordainketa 10, 6, 4, 2 edo epe 1en zatikatzea ahalbidetzen du, aukeratu den aldizkakotasunaren arabera

22. artikulua- Barne dauden zergak

Ordainketak nahieran banatzeko sistema honako zerga hauetarako erabil daiteke:

Ondasun Higiezinen gaineko zerga.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga

Ibilgailuak espaloietatik sartzeagatiko tasa.

Erabilera publikoko lurrak erabiltzeagatiko tasa, mahaiak, aulkiak eta antzeko elementuak dituen lokala, iarabazi asmoarekin eta usteko sortzapenarekin.

Udal kirol instalazioak erabiltzeagatiko tasa.

23. artikulua – Ordaintzeko moduak eta kobratzeko datak

Nahierako ordainketaren kuotak ordaintzeko moduak eta epeak honako hauek dira:

1.- Ordainketa bakarra eginez gero, irailean

2.- Sei hilero ordainduz gero, ekainean eta abenduan.

3.- Hiruhilero ordainduz gero, martxoan, ekainean, irailean eta abenduan

4.- Bi hilero ordainduz gero, martxoan, maiatzean, uztailean, irailean, azaroan eta abenduan.

5.- Hilero ordainduz gero, 10 ordainketa egingo dira, martxotik abendura

24. artikulua- Sistemari heltzeko baldintzak

1.         Zergadunak banku helbideratzea egiteko kontu zenbakia eman behar du. Kontuaren titularra ez bada ordainketa egiteko beharra duena, titularraren baimena erantsi behar du. Zergadunak edozein mementotan helbideratze kontu zenbakia aldatu ahalko du, hurrengo epemugatik aurrera eraginkorra izango dena.

2.         Ordainketa mota honi heldu ahal izateko ez da zorrik eduki behar betearazpen- bidetik, zorraren zatiketa eskatu eta berau bete den kasuetan izan ezik.

3.         Betebehar hauek betetzen ez badira ezezkoa emango zaio nahierako ordainketa eskaerari, nahiz eta berriro heldu ahalko zaion ez betetzeak zuzentzen badira kobrantzan jarritako ordainketa zatituaren lehen epea amaitu baino lehen.

25. artikulua- Eskaerak egiteko tokia eta epea

1.         Nahierako ordainketa egiteko eskaerak Udal Diruzaintzan, udal bulegoetan, edo Leioako Udaleko webgunetik, www.leioa.eu, egin ahal izango dira.

2.         Urteko otsailaren 1a baino lehen aurkezten badira, eskaerek eragina izango dute ekitaldi horretatik bertatik. Data horren ostean aurkezten badira eragina izango dute hurrengo ekitaldirako.

3. Aurkeztutako eskaerek denbora-balio mugagabea izango dute, subjektu pasiboak aurkakoa adierazten ez badu eta ordainketak egiteari uzten ez badio.

26. artikulua.- Zordunei jakinarazpena egitea

Udal Diruzaintzak eskaera egin duen zergapeko bakoitzari jakinaraziko dio nahierako ordainketa egiteko emakida, ordainketa egin behar duen pertsonaren datu guztiekin, zordunketaren data eta kontu korronte edo aurrezki-libretaren zenbakiarekin. Honetarako ezinbestekoa da ordenantza honetan ezarritako baldintzak betetzea.

27. artikulua.- Ordainketak egoztea

Sistema honen bidez zergapekoek aurreratutako zenbatekoak nahierako ordainketa duten ordainagiriei egotziko zaizkie, honako irizpide hauen arabera:

a)         Lehenengo, zorren epemuga-data aintzat hartuz, lehenagoko epemuga dutenei aplikatuko zaie.

b)        Epemuga-data berbera duten zorren kasuan, lehenengo zenbateko txikiagoa dutenei aplikatuko zaie.

Nahierako ordainketaren ondorioz, zergapekoaren aldeko zenbatekoak badaude, Udalak lehenbailehen itzuli egingo ditu.

28. artikulua.- Epeak ez ordaintzearen ondorioak

Eperen bat ordaintzen ez bada emakida-akordioa baliogabetuta geldituko da eta ordaindu gabeko zenbatekoak zerga bakoitzari dagokion epealdian ordaindu beharko dira, eta hala egin ezik, betearazpen-bideari hasiera emango zaio.

29. artikulua.- Aldez aurreko ordainketa

Zergadunaren eskariz, egiteke dagoen edozein banakako ordainagiriren ordainketa aldez aurretik egin ahal izango da, edozein eperi dagokiona edo zor osoarena, eta kasu honetan ordaintzeke dauden epeak laburtu egingo dira.

30. artikulua.- Ofizio bidezko aldaketa

Ofiziozko baja eragiten duen matrikula inskripzioren baten baja ematen denean, titularra aldatu delako edo beste arrazoi batzuengatik, automatikoki ordainketa sistema honetatik kanpo geldituko da, baina baja honek ez dio nahitaez eragingo ordaintzeke dauden epeen zenbatekoari.

31. artikulua.- Ordainketak Justifikatzea

1. Zorraren kobrantza osoa amaituta, Udaletxeko Diruzaintzak zergadun bakoitzari ordaindutako ordainagirien egiaztagiria bidaliko dio ohiko postaz.

2. Ordainketa modalitate honen emakida dokumentua Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Gaineko Zergaren edo Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren ordainketan egunean egotearen egiaztagiri nahikoa izango da.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau 2015eko urriaren 30eko Bilkuran onartu zuen Udalbatzak eta 2015eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean. Horrela jarraituko du harik eta aldatzea edo beren-beregi indargabetzea erabakitzen den arte.