Zerbitzu Publikoak Eskaini eta Jarduera Administratiboak Burtaeagatik Ordaindu Beharreko Tasen Ordenantza Arautzailea

Agiriak Luzatzeagatiko Tasa

Autotaxi eta Alogerako Gainerako Ibilgailuen Lizentziagatiko Tasa

Administrazio Kontrolerako Tasa, Jakiarazi Ondoren Establezimendua Irekitzearen Bidezkoa

Udal Hilerriaren Zerbitzuagatiko Tasa

Estolderia Zerbitzugintzarengatiko Tasa

Zabor Bilketarengatiko Tasa

Ibilgailuak Herri Bideetatik Kentzeagatik eta Gordetzeagatik Ordaindu Beharreko Tasa

Lurrun Galdarak, Motorrak, Transformagailuak, Igogailuak, Jasogailuak eta Industri eta Merkataritza Establezimenduetako veste aparatu edo Instalazio batzuk Ikuskatzeagatiko Tasa

Hirigintza Zerbitzuagintzagatiko Tasa

Ondorengo Udal-Kontrol Aktibitateagatiko Tasa, Aurretiazko Jakinarazpena edo Ardurapeko Deklarazio menpean dauden Obra eta Jardun Urbanistikoetarako Zerbitzuak Emateagatik

Udal Euskaltegian Zerbitzuak Egiteagatiko Tasa

Udal Kirol Instalazioak Erabiltzeagatiko Tasa

Leioako Udalaren Musika Kontserbarioko Zerbitzua Erabiltzeagatiko Tasa

Ur Hartunearen Konexioa Egiteko Zerbitzuaren Tasa

Kultura eta Gazteria Zerbitzuagintzagatiko Tasa

Euskara Zerbitzugintzagatiko Tasa

Artaza Jauregian Ezkontza Zibilak Egiteagatiko Zerbitzugintzaren Tasa

Animaliak Biltzeko Zerbitzua eta Txakurren Zerbitzua Emateagatiko Tasa

Irakaskuntza Bereziengatiko Tasa

Kontrolik Gabeko Ganaua Biltzeagatiko Tasa

Udal Jabari Publikoaren Erabilera Pribatibo edo Probetxamendu Bereziagatik Ornaidu Beharreko Tasak areutzen dituen ordenantza

Ibilgailuak Espaloietatik Sartzea eta Herri Bideetan Aparkaleku Esklusiboa nahiz Ibilgailuen Geralekua Izateko edota era guztietako Salgaien Zamalanak egiteko Erreserbak Egitea

Toki erabilera Publikoko Lurretan mahaiak, aulkiak, tribunak, oholtzak eta antzeko veste elementu batzuk jartzea, irabaziak lortzeko asmoz

Herri Bideetan Kioskoak Jartzea

Toki Erabilera Publikoko Lurretan Erregaien eta, oro har, beste edozein gai edo salgairen biltegiak edo halakoak banatzeko aparatuak jartzeko

Hornidura Zerbitzuak Ustiatzen dituzten enpresek Udalerriko bide Publikoetako Lurzoruaren, Zorupearen eta Hegalduraren Bakarrko Erabilereagatik edo Aprobetxamendu Bereziagatik ordaindu beharreko Tasa arautzen duen Udal Zerga Fiskala