2018KO URTEKO PLAN ARAUEMAILEA

Apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituenak tokiko ahalmen arauemailea aitortzen dute, toki erakundeek gai publikoen parte garrantzitsu bat ordenatu eta kudeatzeko duten eskubide eta benetako ahalmena erabiliz, Legearen markoan, euren erantzukizunpean eta bertako bizilagunen onurarako, Toki Autonomiaren Europar Gutunak aitortuak.

Ahalmen arauemaile hau erabiltzea zeharkako aplikazioa duten zenbait printzipio eta arauen azpian dago:

 • Edozein kasutan, araugintzan behar den bezala bermatu behar dira honako printzipio hauek: beharraren printzipioa, eraginkortasuna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia.
 • Aintzat hartu beharko dira erregulazio egokiaren eta lankidetzaren printzipioak araugintzan azterketa ekonomikoa bultzatze aldera, eta bereziki, jarduera ekonomikoarekiko justifikaziorik gabeko edo gehiegizko murrizketak sartzea saiheste aldera.
 • Araugintza prozesu osoa aurrekontu-egonkortasunaren eta jasangarritasun finantziarioaren printzipioen mende dago, eta edozein kasutan argiak izan behar dira ahalmenaren erabilerarekin garatzen diren udal eskumenak, bikoiztasunak saihestuz eta antolakuntza-egitura arrazionalizatuz.

Hau guztia aintzakotzat hartuz, araudi aplikagarriak ezartzen du Urteko Plan Arauemaile bat egiteko legezko betebeharra, non hurrengo urtean onartzeko proposatuko diren ekimen legal edo arauzkoak jaso behar diren, eta Gardentasunaren Atarian argitaratu behar dena. Halaber, derrigorrezkoa da indarrean dagoen araudia aldian-aldian berrikustea, berau erregulazio onaren printzipioei egokitzeko eta indarreko arauek zein neurritan lortu dituzten aurreikusitako helburuak egiaztatzeko, bai eta arauotan ezarritako kostua eta kargak justifikatuta eta zuzen kuantifikatuta zeuden ere. Ebaluazio honen emaitzarekin txosten bat egin eta argitaratu behar da.

Leioako Udala inplikatuta dago Erakunde Publikoetako eraginkortasunaren eta efizientziaren modernizazio eta hobekuntza prozesu etengabean eta 2012 urtetik aurrera Eudelen – Euskadiko Udalen Elkartea- eskutik parte hartzen du Tokiko Berrikuntza eta Garapenerako Agendetan. Proiektu honen barruan, udal izapideak eta kudeaketak sinplifikatzeko eta arrazonalizatzeko prozesu bati hasiera emateko konpromisoa sortu zen, besteak beste, Leioako Udaleko administrazioa sinplifikatzeko prozesu bati hasiera ematean gauzatu zena, LEIOA ZUGANDIK HURBIL izenekoa, hain zuzen.

Aipatu proiektu horren markoan, 640/14 Alkatetza Dekretuaren bidez, Leioako Udaleko administrazioa sinplifikatzeko proiektua martxan jarri zen, eta honek ekarri zuen 2673/15 Dekretuaren bidez, Leioako Udaleko Prozeduren Gida onartzea, www.leioa.eu/udalzerbitzuak webgunean argitaratuta dagoena. Ebazpen horretan esaten denez, "dokumentu irekia da, irauteko asmorik gabekoa; aitzitik, herritarren aldetik, udal langileek eta Leioako Udala osatzen duten taldeen ordezkariek egin ditzaketen iradokizun ororetara iragazkorra".             

Halaber, EUDELek argitaratutako gidan ezartzen den bezala, beharrezkotzat jo zen Leioako Udaleko Herritarrak Artatzeko Zerbitzu Integrala (aurrerantzean HAZ) martxan jartzea, Herritarrak Artatzeko Zerbitzu bat ezartzeko, Tokiko Berrikuntzaren Agendaren markoan. Hau "Herritarrentzako erreferentziazko Udal Zerbitzua da. Bertatik, modu integralean eskaintzen dira esku hartze tekniko espezializaturik behar ez duten udal zerbitzu gehienak (Informazioa, izapidetzea eta kudeaketa), aurrez aurre, telefonoz edo bide telematikoz", hala nola gizarte sareak, eta "zerbitzu orientazioa eta asmo argia ditu herritarrek sarbide erosoa izan dezaten errazteko eta baita Administrazioarekiko komunikazioa eta harremana ere". Leioako Udaleko Herritarrak Artatzeko Zerbitzu Integrala ezartzeko prozesuaren hasiera eta martxan jartzea 262/16 Alkatetza Dekretuaren bidez bultzatu zen.

Aurreko guztia kontuan hartuz, Leioa Hurbil Proiektuaren markoan, Leioako Udalak Urteko Plan Arauemaile hau egiten du, legez ezarritako betebeharra albo batera utzi gabe, helburuak sinplifikazioa, administrazioaren arrazionalizazioa,  modernizazioa eta herritarrentzako zerbitzua direlarik. Aipatu Planaren lanketa, jarraipen eta ondorengo ebaluazioarekin, hala nola indarreko araudiaren berrikusketarenarekin erregulazio onaren printzipioei egokitzeko eta indarreko arauek aurreikusitako helburuak zein neurritan lortu dituzten egiaztatzeko eta arauetan ezarritako kostua eta kargak zuzen kuantifikatuta zeuden ikusteko lortu nahi da gobernu irekiaren printzipioak bultzatzea gardentasunari (indarreko araudia eskuratzea erraztuz) eta partaidetzari (prozesu osoan udal sail desberdinak eta herritarrak orokorrean inplikatuz) dagokienez.

UDAL ARAUDI BERRIAREN AURREIKUSPENAK:

 • Leioako Udaltzaingoaren Araudia

Euskal Herriko Poliziari buruzko 4/1992 Legearen balizko berrikustetik eratorria.

 • "Gizarte Errolda"ren Araudi Arautzailea
 • Harrera Etxebizitzaren Araudi Arautzailea Etxeko Indarkeria egoeretan.
 • Harrera Etxebizitzaren Araudi Arautzailea Gizarte Larrialdietako egoeretan.
 • Udalaren lokalen edo instalazioen erabilerako Ordenantza Arautzailea.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2006 Legean ezarritako udal eskumenak erabiliz, zerbitzuak, ekipamenduak, azpiegiturak eta titulartasun publikoko instalazioak antolatzeko eta kudeatzeko, kirola eta kirol-jarduerak antolatzeko eta sustatzeako, eta erabilera publikoko kirol-ekipamenduak kudeatzeko, kultura eta kultura-jarduerak antolatzeko eta sustatzeko eta erabilera publikoko kultura-ekipamenduak kudeatzeko, establezimendu publikoak eta jolas-jarduerak antolatzeko eta kudeatzeko, aurreikusten da udalaren lokal eta instalazioak erabiltzeko baimen-erregimena arautzen duen ordenantzaren onarpen prozesua hastea.

 • Hiri Garraio Kolektiboari buruzko Ordenantza.

Leioako Udalak aldez aurreko izapideak egin ditu hiri garraio kolektiboa ezartzeko, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legeak eta martxoaren 18ko 4/2004 Errepideko Bidaiari Garraio Legeak onartzen duten eskumena erabiliz. Horrek berekin dakar helburu horretarako araudia egiteko eta onartzeko beharra.

 • Datu Pertsonaletako fitxategiak sortzeko, aldatzeko edo kentzeko araudi arautzailea.

Otsailaren 25eko Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 2/2004 Legearen 4 artikuluak ezartzen duenaren arabera, Autonomia Erkidegoko Administrazioko fitxategiak sortzeko, aldatzeko eta ezabatzeko agindu bidez egin beharko da eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo Lurralde Historikoko aldizkarian argitaratu beharko da, fitxategiaren titularraren eskumen edo funtzioen lurralde-eremua kontuan hartuta, eta hau dela eta, beharrezkoa da helburu horretarako udal araudia onartzea.

 • Udal Elkarteen Erregistroaren Araudi Arautzailea

Aplikagarria den araudia aintzat hartuz, eta zehatz-mehatz, TAOAren 72 zk. artikulua, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 236 artikuluak, zeinak Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendua eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duen, martxoaren 22ko Elkartzeko Eskubidea Arautzeko 1/2002 Lege Organikoa eta ekainaren 22ko 7/2007 Euskadiko Elkarteei buruzkoa, eta udalaren betebeharra elkarteen udal erregistroa izateko, aipatutako erregistroa arautuko duen erregelamendua onartzea beharrezkoa da.

 • Ordenanza reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Abenduaren 23ko Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arautzen dituen 10/2015 Legea indarrean sartzeak eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik onarpen prozesuan dagoen araudiak inplikatzen du udalean gai honen garapena beharrezkoa dela, ETELek ezarritako eskumena erabiliz toki publikoetan eta jendartea agertzen den toki eta establezimenduetan antolatutako jardueretako segurtasuna antolatzeko eta kudeatzeko eta aipatutako 10/2015 Legeak eta TAOAk establezimendu publiko eta jolas jarduerei buruz ezartzen dutena aintzat hartuz.

 • E-administrazioari buruzko Araudia

39/2015 Legea indarrean sartzea espediente elektronikoen izapidetzeari dagokionez, agerian uzten du beharrezkoa dela segurtasun politikari buruzko barruko araudia onartzea, dokumentua, espedientea eta artxiboa, baimena eta sinadura elektronikoaren erabilera, egoitza elektronikoa…

 • Bide publikoetako Pasabide Lizentzia eta Guneen Erretserba
 • Euskararen Erakundea Erakunde Autonomoaren Estatutuak
 • Euskararen Erakundea Erakunde Autonomoaren Barne Araudia
 • Udal Hilerriaren Araudi Arautzailea

ETELek hilerriak eta hileta-zerbitzuak  ordenatzeko, planifikatzeko eta kudeatzeko, bai eta horien osasun-kontrolerako ere ezarritako udal eskumena erabiliz, eta hilerria derrigorrezko  gutxieneko zerbitzua izanik, apirilaren 2ko Toki Araubidearen Onarriak Arautzen (aurrerantzean TAOA) dituen 7/1985 Legeak ezarritakoarekin ados, udal hilerria arautuko duen araudia egitea, eta hala badagokio, onartzea aurreikusten da, herri-jabariko ondasun bezala eta bertan emango den zerbitzua,  hileta-poliziari buruz indarreko araudiaren menpe.

 • Animaliak Eduki eta Babesteko Ordenantza Arautzailearen aldaketa:

2006ko otsailaren 23an Osoko Bilkurak aipatutako ordenantza onartu zuen eta testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko ekainaren 14an. Gizarte Zerbitzuetako eta Hirigintza Sailetatik hura aldatzeko beharra ikusi da, besteak beste, katuen koloniei buruz, aisialdi guneei buruz eta txakurren dna azterketei buruzko araudia sartzeko. Azken honi dagokionez, garatuko duen araudiaren beharra aurreikusten da.

 • Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren Estatutuak eta Udal Kontserbatorioaren antolakuntza eta funtzionamenduaren Araudia

Soinu Atadiko lehendakariaren eta Kultura alkateordearen aldetik jakinarazi da aipatu erakundearen araudia egokitzeko beharra.

 • Zerga Ordenantzak aldatzea/onartzea

Udal Zerga Ordenantzak urtero berrikusten dira, arrazoi desberdinengatik, hala nola, Zerga Ordenantzak egokitzea goragoko maila duen araudiari, tasa edo zerbitzu berriak arautzen dituzten Zerga Ordenantza berriak onartzea edo jadanik existitzen diren Zerga Ordenantzak aldatzea, tasa edo prezio berriak jasotzeko, tasak eta prezioak zerbitzuen eta antzekoen kostura egokitzea, eta hau dela eta, ekitaldian zehar aldatuko direla aurreikusten da.

 • Hirigintzako Araudia aldatzea/onartzea

Plangintzaren ordenazio zehaztua onartzeko espedienteen izapidea amaitzea aurreikusten da, eta garapen plangintza berriarena eta plangintza estrukturalaren berrikusketa (HAPO) hastea.

 • Diru-laguntzen berariazko oinarriak

Urtero udal sail desberdinen ekimenez diru-laguntzetako deialdien berariazko oinarriak onartzen dira Udal Ordenantza Orokorretik abiatuz, eta horregatik, 2018an ere horrela izango dela aurreikusten da.

 • Beste Udal Ordenantza eta araudiak

Udalez gaindiko araudi berriaren ondorioz, eta zehatz-mehatz, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legea, urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legea, apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legea eta abenduaren 9ko Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legea eta udal araudiaren ondoren indarrean sartu diren beste arau batzuen ondorioz, izaera orokorrez beharrezkoa izango da aldian-aldian udal ordenantza eta araudiak berrikustea hartara egokitzeko eta, edozein kasutan, erregulazio onaren printzipioetara.