Irudia Makila

Alkatea da Udalbatzaren presidentea eta udal administrazio osoaren presidentea. Zinegotziek hautatzen dute hauteskunde lege orokorrak ezartzen duenaren arabera.

Alkatearen eskumenak hauek dira:
a) Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak ematen dizkionak; apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuz onartuta dagoen aurreko Legeko testu bateginekoak; eta Tokiko Araubidean, onartuta dauden gainerako Lege eta Araubideek ematen dizkiotenak.
b) Sektoreetako gainerako Lege eta Arauek ematen dizkiotenak.
c) Udal Araudi Organikoak ematen dizkionak.

Zehazki, Alkatearen eskumenak dira Udala ordezkatzea, Udal Gobernua eta Udal Administrazioa zuzentzea eta indarrean dagoen legeriak ematen dizkionak. Horien artean, Udal Gobernua osatzen duten arloak eta Udal Administrazioa osatzen duten Sail, Atal eta Zerbitzuak, eta Udal Administrazioa osatzen duten beste batzuk antolatzea. Horretarako, Udalaren kide anitzeko organoen presidentea izango da, berariaz eskuordetzen ez badu edo goi mailako legezko xedapenen batek kontrakoa ezartzen ez badu.