Udalaren eta Udal Partaidetza duten Erakundeen goi kargudunak

 • Udalaren goi kargudun eta Udal Partaidetza duten Erakundeen arduradun nagusiek jasotako ordainsariak argitaratzen dira (PDF)
 • Karguak uzteagatik jasotako kalte-ordainak argitaratzen dira (PDF)
 • Tokiko Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legean jasotako Jarduera eta Ondasunen Interesen Erregistroa argitaratzen da (PDF)
 • Kargudunen jarduera pribatuen bateragarritasunari buruz, Gobernu Onerako eta Interes Gatazken Bulegoak (edo antzeko organoak), emandako ebazpenak argitaratzen dira (PDF)

Kontratu, Hitzarmen eta Diru-laguntzak

 • Egindako kontratu guztiak argitaratzen dira, honako hauek adieraziz: xedea, lizitazioaren eta esleipenaren zenbatekoa, prozedura, ezagutzera emateko erabili diren tresnak, eta esleipendunen identitatea
 • Egindako kontratuen aldaketak argitaratzen dira
 • Aldizka (hiru hilerik behin, gutxienez), egindako kontratu txikiak argitaratzen dira, gutxienez, denak batera (kontratu kopurua eta zenbateko osoa)
 • Sektore Publikoko kontratuei buruzko legean aurreikusitako prozeduren bidez esleitutako kontratuen aurrekontu-bolumenaren ehunekoari buruzko datu estatistikoak argitaratzen dira
 • Sinatutako Hitzarmenen zerrenda argitaratzen da, sinatzaileak, xedea, eta hala badagokio, hitzartutako obligazio ekonomikoak aipatuz
 • Emandako Diru-laguntza eta laguntza publikoak argitaratzen dira, zenbatekoa, xedea eta onuradunak aipatuz

Informazio Ekonomikoa eta Aurrekontuari buruzkoa

 • Udal Aurrekontuak argitaratzen dira, partida nagusiak deskribatuz eta betearazpen egoerari buruzko informazio eguneratuarekin
 • Udalaren Urteko Kontuak / Kontu Orokorra argitaratzen dira (Balantzea, Ekonomia eta Ondareari buruzko Emaitza Kontua, Memoria, eta Aurrekontuaren Likidazioa)
 • Udalaz kanpoko Kontrol Erakundeek (Kontuen Ganberak edo Epaimahaiak) eginiko Kontu-ikuskaritzako eta Fiskalizazio Txostenak argitaratzen dira, Udalarenak eta Udal sektore publikoko erakundeenak

Udalaren Planifikazio eta Antolakuntza

 • Xede zehatzak eta xede horiek lortzeko jarduerak, baliabideak eta denbora zehazten diren urteko eta hainbat urtetarako Planak eta Programak argitaratzen dira
 • Organo desberdinen arduradunak identifikatzeko aukera ematen duen organigrama eguneratua argitaratzen da (PDF)