Aurrekontu eta kontabilitateari buruzko informazioa

 • Udalaren kontu orokorra argitaratzen da (Balantzea, ekonomia eta ondareko Emaitza Kontua, eta Memoria)
 • Udalaren aurrekontuak eta likidazioa argitaratzen dira
 • Jendaurreko informazio-aldian, aurrekontuari eginiko alegazioak argitaratzen dira
 • Aurrekontuen betearazpenari buruzko aldizkako txostenak argitaratzen dira
 • Udalbatzak onetsitako aurrekontu-aldaketak argitaratzen dira
 • Erakunde deszentralizatu, erakunde instrumenta eta udal sozietateen aurrekontuak argitaratzen dira
 • Auditoria edo Udalaz kanpoko kontrol-organoen (Kontuen Epaimahaiak) txostenak argitaratzen dira
 • Biztanle bakoitzeko superabita (edo defizita)
  Formula: aurrekontu-emaitza doitua / biztanle kop
 • Autonomia fiskala
  Formula: I-III zerga sarreren onartutako eskubideak * 100 / onartutako eskubide garbiak guztira

Gardentasuna Udal Zorretan

 • Udal zor publikoa
 • Zorraren bilakaera
 • Biztanle bakoitzeko zorpetzea
  Formula: Pasibo galdagarria (finantzarioa) /biztanle kop
 • Zorpetze erlatiboa
  Formula: Udal zorra/ Udaleko gastuen aurrekontu osoa