PLAN NORMATIVO ANUAL 2020

Don Iban Rodríguez Etxebarria, Alcalde del Ayuntamiento de Leioa, en uso de las atribuciones establecidas por el ordenamiento jurídico y en concreto, la establecida por el art. 21.1, apartados a) c) r) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,

Considerando las potestades reglamentarias y de auto-organización de las entidades locales legalmente reconocidas,

Considerando los principios a los que las Administraciones Públicas han de ajustarse en el ejercicio de la potestad reglamentaria, como son los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia,

Considerando el informe en la materia emitido por la Secretaria municipal, y que consta en el expediente y sirve de motivación al a presente resolución,

Considerando el grado de ejecución del Plan Anual Normativo 2019 expuesto en el precitado informe,

Habiéndose solicitado desde Secretaría que sea remitida por las diferentes áreas la relación de ordenanzas y/o reglamentos que se prevea vayan a ser elevadas para su aprobación en el 2020 y atendiendo a los informes y comunicaciones al efecto remitidos por Euskararen Erakundea, Servicios Sociales, y Secretaría,

En base a la obligación legal establecida en el art. 132 de la Ley 39/2015 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece, en aras de una mayor seguridad jurídica y la predictibilidad del ordenamiento, "anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente"

DISPONGO

Primero.- Aprobar el Plan Normativo del Ayuntamiento de Leioa para el año 2020, con carácter informativo, incluyendo las previsiones de las iniciativas de ordenanzas y reglamentos remitidas por diferentes áreas municipales, con el contenido recogido en el documento anexo.

Segundo.- Publicar el Plan Normativo 2020 en el Portal de Transparencia municipal.

Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución a las áreas municipales a los efectos oportunos.

PREVISIONES DE NORMATIVA MUNICIPAL DE NUEVA CREACION:

 • Reglamento regulador del Cementerio municipal (ya estaba prevista en el Plan anterior)
 • Ordenanza reguladora del uso de locales o instalaciones municipales (ya estaba prevista en el Plan anterior)
 • Reglamento Regulador del régimen de acceso y condiciones de prestación del servicio municipal de alojamiento para personas mayores (ya estaba prevista en el Plan anterior)
 • Ordenanza Fiscal reguladora del régimen de acceso y condiciones de prestación del servicio municipal de alojamiento para personas mayores (ya estaba prevista en el Plan anterior)
 • Reglamento regulador del Registro de Asociaciones municipales (ya estaba prevista en el Plan anterior)
 • Ordenanza reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
 • Reglamento del Cuerpo de Policía Local de Leioa (viene del Plan 2019)

PREVISIONES DE MODIFICACION DE NORMATIVA EXISTENTE

 • Modificación / aprobación de Ordenanzas Fiscales
 • Modificación / aprobación de normativa urbanística
 • Modificación de la Ordenanza General de Subvenciones y Bases específicas de Subvenciones
 • Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de servicios en el Euskaltegi Municipal.
 • Revisión del reglamento regulador del uso de las instalaciones socio-culturales y gastronómicas de titularidad municipal sitas en los barrios de San Bartolomé y Pinueta
 • Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento del Conservatorio Municipal. (viene del Plan 2019)
 • Modificación de la Ordenanza de Licencias de Vados y Reserva de Espacios en vías públicas. (viene del Plan 2019)
 • Modificación del Estatuto del organismo autónomo municipal Euskararen Erakundea (viene del Plan 2019)
 • Modificación del Reglamento de Régimen Interior del organismo autónomo municipal Euskararen Erakundea. (viene del Plan 2019)

 

2019KO URTEKO PLAN ARAUEMAILEA

Apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituenak tokiko ahalmen arauemailea aitortzen dute, toki erakundeek gai publikoen parte garrantzitsu bat ordenatu eta kudeatzeko duten eskubide eta benetako ahalmena erabiliz, Legearen markoan, euren erantzukizunpean eta bertako bizilagunen onurarako, Toki Autonomiaren Europar Gutunak aitortuak.

Ahalmen arauemaile hau erabiltzea zeharkako aplikazioa duten zenbait printzipio eta arauen azpian dago:

 • Edozein kasutan, araugintzan behar den bezala bermatu behar dira honako printzipio hauek: beharraren printzipioa, eraginkortasuna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia.
 • Aintzat hartu beharko dira erregulazio egokiaren eta lankidetzaren printzipioak araugintzan azterketa ekonomikoa bultzatze aldera, eta bereziki, jarduera ekonomikoarekiko justifikaziorik gabeko edo gehiegizko murrizketak sartzea saiheste aldera.
 • Araugintza prozesu osoa aurrekontu-egonkortasunaren eta jasangarritasun finantziarioaren printzipioen mende dago, eta edozein kasutan argiak izan behar dira ahalmenaren erabilerarekin garatzen diren udal eskumenak, bikoiztasunak saihestuz eta antolakuntza-egitura arrazionalizatuz.

Hau guztia aintzakotzat hartuz, araudi aplikagarriak ezartzen du Urteko Plan Arauemaile bat egiteko legezko betebeharra, non hurrengo urtean onartzeko proposatuko diren ekimen legal edo arauzkoak jaso behar diren, eta Gardentasunaren Atarian argitaratu behar dena. Halaber, derrigorrezkoa da indarrean dagoen araudia aldian-aldian berrikustea, berau erregulazio onaren printzipioei egokitzeko eta indarreko arauek zein neurritan lortu dituzten aurreikusitako helburuak egiaztatzeko, bai eta arauotan ezarritako kostua eta kargak justifikatuta eta zuzen kuantifikatuta zeuden ere. Ebaluazio honen emaitzarekin txosten bat egin eta argitaratu behar da.

Leioako Udala inplikatuta dago Erakunde Publikoetako eraginkortasunaren eta efizientziaren modernizazio eta hobekuntza prozesu etengabean eta 2012 urtetik aurrera Eudelen – Euskadiko Udalen Elkartea- eskutik parte hartzen du Tokiko Berrikuntza eta Garapenerako Agendetan. Proiektu honen barruan, udal izapideak eta kudeaketak sinplifikatzeko eta arrazonalizatzeko prozesu bati hasiera emateko konpromisoa sortu zen, besteak beste, Leioako Udaleko administrazioa sinplifikatzeko prozesu bati hasiera ematean gauzatu zena, LEIOA ZUGANDIK HURBIL izenekoa, hain zuzen.

Aipatu proiektu horren markoan, 640/14 Alkatetza Dekretuaren bidez, Leioako Udaleko administrazioa sinplifikatzeko proiektua martxan jarri zen, eta honek ekarri zuen 2673/15 Dekretuaren bidez, Leioako Udaleko Prozeduren Gida onartzea, https://leioahurbil.leioa.net/eu/map webgunean argitaratuta dagoena. Ebazpen horretan esaten denez, "dokumentu irekia da, irauteko asmorik gabekoa; aitzitik, herritarren aldetik, udal langileek eta Leioako Udala osatzen duten taldeen ordezkariek egin ditzaketen iradokizun ororetara iragazkorra".

Halaber, EUDELek argitaratutako gidan ezartzen den bezala, beharrezkotzat jo zen Leioako Udaleko Herritarrak Artatzeko Zerbitzu Integrala (aurrerantzean HAZ) martxan jartzea, Herritarrak Artatzeko Zerbitzu bat ezartzeko, Tokiko Berrikuntzaren Agendaren markoan. Hau "Herritarrentzako erreferentziazko Udal Zerbitzua da. Bertatik, modu integralean eskaintzen dira esku hartze tekniko espezializaturik behar ez duten udal zerbitzu gehienak (Informazioa, izapidetzea eta kudeaketa), aurrez aurre, telefonoz edo bide telematikoz", hala nola gizarte sareak, eta "zerbitzu orientazioa eta asmo argia ditu herritarrek sarbide erosoa izan dezaten errazteko eta baita Administrazioarekiko komunikazioa eta harremana ere". Leioako Udaleko Herritarrak Artatzeko Zerbitzu Integrala ezartzeko prozesuaren hasiera eta martxan jartzea 262/16 Alkatetza Dekretuaren bidez bultzatu zen.

Aurreko guztia kontuan hartuz, Leioa Hurbil Proiektuaren markoan, Leioako Udalak Urteko Plan Arauemaile hau egiten du, legez ezarritako betebeharra albo batera utzi gabe, helburuak sinplifikazioa, administrazioaren arrazionalizazioa,  modernizazioa eta herritarrentzako zerbitzua direlarik. Aipatu Planaren lanketa, jarraipen eta ondorengo ebaluazioarekin, hala nola indarreko araudiaren berrikusketarenarekin erregulazio onaren printzipioei egokitzeko eta indarreko arauek aurreikusitako helburuak zein neurritan lortu dituzten egiaztatzeko eta arauetan ezarritako kostua eta kargak zuzen kuantifikatuta zeuden ikusteko lortu nahi da gobernu irekiaren printzipioak bultzatzea gardentasunari (indarreko araudia eskuratzea erraztuz) eta partaidetzari (prozesu osoan udal sail desberdinak eta herritarrak orokorrean inplikatuz) dagokienez.

 

UDAL ARAUDI BERRIAREN AURREIKUSPENAK:

•Elkarteen Udal Erregistroa arautzeko Erregelamendua

Beharrezkoa da elkarteen udal erregistroa arautuko duen erregelamendua onartzea Udalak duen eginbeharrari jarraituz eta aplikatu beharreko hurrengo araudiari jarraituz: hain zuzen ere, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen (LRBRL) 72. artikulua; Toki Erakundeen Antolamendua, Funtzionamendua eta Araubide Juridikoaren Araudia onesten duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuafe, 236. artikulua; Elkartzeko Eskubidea Arautzeko martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa; eta Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legea.

•Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arautzeko Ordenantza

Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legea indarrean sartzeak eta Eusko Jaurlaritzak onespen-prozesuan duen erregelamenduak Udalean ere gai hori garatu beharra dakarte, horretarako ezarritako eskumena baliatuta. Horretarako, udalen eskumena ezartzen dute bai Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak (LILE) leku publikoetan eta jendea dabilen establezimenduetan antolatutako jardueren segurtasuna antolatzeko eta kudeatzeko kontuetan, bai aipatu 10/2015 Legeak eta LRBRL Legeak establezimendu publikoak eta jolas jarduerak antolatzeko eta kudeatzeko kontuetan.

•Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko araudia

Beharrezkoa da izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko udal araudia  onartzea Udalak. Izan ere, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 4. artikuluari jarraituz, Euskal Automia Erkidegoko toki administrazioen fitxategiak sortzea, aldatzea eta ezabatzea egiteko izaera orokorreko xedapenen bidez izango da, eta  horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo dagokion Lurralde Historikoaren aldizkarian argitaratuko dira fitxategiaren titularraren funtzioen edo eskumenen  lurralde-esparruaren arabera.

•Adinekoentzako Udalaren Ostatu-zerbitzua lortzeko eta emateko Baldintzen araubideari buruzko Erregelamendua

•Adinekoentzako Udalaren Ostatu-zerbitzuaren ordainketa arautzeko Ordenantza

•Gazteen Lonjei buruzko Erregelamendua

•Kontserbatorioaren eta Musika-eskolaren Funtzionamendurako Barne-Erregelamendua

•Leioako Udaltzaingoaren Erregelamendua

 

INDARREAN DAGOEN ARAUDIA ALDATZEKO AURREIKUSPENAK:

•Udal Lokalen edo Instalazioen Erabilera arautzeko Ordenantza

Udalen eskumenak erabilita, Udal lokalen eta instalazioen erabilera baimentzeko araubidea arautuko duen ordenantza onestea aurreikusten da. Izan ere, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2006 Legeak (aurrerantzean LILE) ezartzen ditu zeintzuk diren udalen eskumenak: titulartasun publikoko zerbitzu, ekipamendu, azpiegitura eta instalazioak antolatzea eta kudeatzea; kirola eta kirol-jarduerak antolatzea eta sustatzea; erabilera publikoko kirol-ekipamenduak kudeatzea; kultura eta kultura-jarduerak antolatzea eta sustatzea; erabilera publikoko kultura-ekipamenduak kudeatzea; eta establezimendu publikoak eta jolas jarduerak antolatzea eta kudeatzea.

•Udal Hilerria arautzeko Erregelamendua

Udalen eskumenak erabilita, udal hilerriaren araudia egitea eta onartzea aurreikusten da, herri-jabariko ondasuna den aldetik, bertan ematen den zerbitzua arautzearren, indarrean dagoen hileta-araudiari jarraituz; zeren LILE legearen arabera, udalek eskumena baitute hilerriak eta hileta-zerbitzuak antolatu, planifikatu eta kudeatzeko; baita horien osasun-kontrolaren eskumena ere. Horrez gain, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak ere (LRBRL) adierazten du hilerria nahitaezko gutxieneko zerbitzua dela.

•Animaliak Edukitzea eta Babestea arautzen dituen Ordenantza aldatzea eta horretarako garapen-araudia egitea:

2006ko otsailaren 23ko osoko bilkuran Udalak aipatu ordenantza onartu zuen. Ondoren, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko ekainaren 14an. Gizarte Zerbitzu eta Hirigintza sailek ordenantza aldatzea beharrezkoa dela iritzi izan diote beste gai batzuk sartzearren, besteak beste, katuen koloniak arautzeari, aisiarako eremuei eta txakurren DNA-azterketari buruzkoak. Aldez aurreko galdeketa publikoa eginda, ezein alegazio jaso gabe, Gizarte Zerbitzuen Sailari igorri dioten aldaketa-proposamen bat egin dute udal zerbitzuek.

•Zerga Ordenantzak aldatzea/onartzea

Udal zerga ordenantzak urtero berrikusten dira hainbat arrazoirengatik, hala nola, zerga ordenantzak goi-mailako araudiari egokitzea, tasa edo zerbitzu berriak arautzeko zerga ordenantzak onartzea, tasa edo prezio berriak sartzearren indarrean dauden zerga ordenantzak aldatzea, tasak eta prezioak zerbitzuen kostuari egokitzea, eta beste antzeko batzuk. Horregatik guztiagatik, 2019ko ekitaldian zerga ordenantzak aldatzea aurreikusten da.

•Hirigintza arloko araudia aldatzea/onartzea

Plangintza xehatuaren antolamendua onartzeko espedienteen izapidetzea amaitzea aurreikusten da, baita garapeneko plangintza berri batena ere. Hiri-antolamenduko plan orokorra (HAPO-PGOU) ere  berrikustea aurreikusten da.

•Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorra  eta Diru-laguntzen Berariazko Oinarriak aldatzea

Urtero, udal sailen ekimenez onartu egiten dira diru-laguntzak emateko deialdien berariazko oinarriak, betiere Udal Ordenantza Orokorra oinarri hartuta. Hortaz, 2019ko ekitaldian ere hala izatea aurreikusten da. 2018an, diru-laguntzen deialdiak eta oinarriak onartzeko eredu-espediente bat onetsi da.

2018KO URTEKO PLAN ARAUEMAILEA

Apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituenak tokiko ahalmen arauemailea aitortzen dute, toki erakundeek gai publikoen parte garrantzitsu bat ordenatu eta kudeatzeko duten eskubide eta benetako ahalmena erabiliz, Legearen markoan, euren erantzukizunpean eta bertako bizilagunen onurarako, Toki Autonomiaren Europar Gutunak aitortuak.

Ahalmen arauemaile hau erabiltzea zeharkako aplikazioa duten zenbait printzipio eta arauen azpian dago:

 • Edozein kasutan, araugintzan behar den bezala bermatu behar dira honako printzipio hauek: beharraren printzipioa, eraginkortasuna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia.
 • Aintzat hartu beharko dira erregulazio egokiaren eta lankidetzaren printzipioak araugintzan azterketa ekonomikoa bultzatze aldera, eta bereziki, jarduera ekonomikoarekiko justifikaziorik gabeko edo gehiegizko murrizketak sartzea saiheste aldera.
 • Araugintza prozesu osoa aurrekontu-egonkortasunaren eta jasangarritasun finantziarioaren printzipioen mende dago, eta edozein kasutan argiak izan behar dira ahalmenaren erabilerarekin garatzen diren udal eskumenak, bikoiztasunak saihestuz eta antolakuntza-egitura arrazionalizatuz.

Hau guztia aintzakotzat hartuz, araudi aplikagarriak ezartzen du Urteko Plan Arauemaile bat egiteko legezko betebeharra, non hurrengo urtean onartzeko proposatuko diren ekimen legal edo arauzkoak jaso behar diren, eta Gardentasunaren Atarian argitaratu behar dena. Halaber, derrigorrezkoa da indarrean dagoen araudia aldian-aldian berrikustea, berau erregulazio onaren printzipioei egokitzeko eta indarreko arauek zein neurritan lortu dituzten aurreikusitako helburuak egiaztatzeko, bai eta arauotan ezarritako kostua eta kargak justifikatuta eta zuzen kuantifikatuta zeuden ere. Ebaluazio honen emaitzarekin txosten bat egin eta argitaratu behar da.

Leioako Udala inplikatuta dago Erakunde Publikoetako eraginkortasunaren eta efizientziaren modernizazio eta hobekuntza prozesu etengabean eta 2012 urtetik aurrera Eudelen – Euskadiko Udalen Elkartea- eskutik parte hartzen du Tokiko Berrikuntza eta Garapenerako Agendetan. Proiektu honen barruan, udal izapideak eta kudeaketak sinplifikatzeko eta arrazonalizatzeko prozesu bati hasiera emateko konpromisoa sortu zen, besteak beste, Leioako Udaleko administrazioa sinplifikatzeko prozesu bati hasiera ematean gauzatu zena, LEIOA ZUGANDIK HURBIL izenekoa, hain zuzen.

Aipatu proiektu horren markoan, 640/14 Alkatetza Dekretuaren bidez, Leioako Udaleko administrazioa sinplifikatzeko proiektua martxan jarri zen, eta honek ekarri zuen 2673/15 Dekretuaren bidez, Leioako Udaleko Prozeduren Gida onartzea, www.leioa.eu/udalzerbitzuak webgunean argitaratuta dagoena. Ebazpen horretan esaten denez, "dokumentu irekia da, irauteko asmorik gabekoa; aitzitik, herritarren aldetik, udal langileek eta Leioako Udala osatzen duten taldeen ordezkariek egin ditzaketen iradokizun ororetara iragazkorra".             

Halaber, EUDELek argitaratutako gidan ezartzen den bezala, beharrezkotzat jo zen Leioako Udaleko Herritarrak Artatzeko Zerbitzu Integrala (aurrerantzean HAZ) martxan jartzea, Herritarrak Artatzeko Zerbitzu bat ezartzeko, Tokiko Berrikuntzaren Agendaren markoan. Hau "Herritarrentzako erreferentziazko Udal Zerbitzua da. Bertatik, modu integralean eskaintzen dira esku hartze tekniko espezializaturik behar ez duten udal zerbitzu gehienak (Informazioa, izapidetzea eta kudeaketa), aurrez aurre, telefonoz edo bide telematikoz", hala nola gizarte sareak, eta "zerbitzu orientazioa eta asmo argia ditu herritarrek sarbide erosoa izan dezaten errazteko eta baita Administrazioarekiko komunikazioa eta harremana ere". Leioako Udaleko Herritarrak Artatzeko Zerbitzu Integrala ezartzeko prozesuaren hasiera eta martxan jartzea 262/16 Alkatetza Dekretuaren bidez bultzatu zen.

Aurreko guztia kontuan hartuz, Leioa Hurbil Proiektuaren markoan, Leioako Udalak Urteko Plan Arauemaile hau egiten du, legez ezarritako betebeharra albo batera utzi gabe, helburuak sinplifikazioa, administrazioaren arrazionalizazioa,  modernizazioa eta herritarrentzako zerbitzua direlarik. Aipatu Planaren lanketa, jarraipen eta ondorengo ebaluazioarekin, hala nola indarreko araudiaren berrikusketarenarekin erregulazio onaren printzipioei egokitzeko eta indarreko arauek aurreikusitako helburuak zein neurritan lortu dituzten egiaztatzeko eta arauetan ezarritako kostua eta kargak zuzen kuantifikatuta zeuden ikusteko lortu nahi da gobernu irekiaren printzipioak bultzatzea gardentasunari (indarreko araudia eskuratzea erraztuz) eta partaidetzari (prozesu osoan udal sail desberdinak eta herritarrak orokorrean inplikatuz) dagokienez.

UDAL ARAUDI BERRIAREN AURREIKUSPENAK:

 • Leioako Udaltzaingoaren Araudia

Euskal Herriko Poliziari buruzko 4/1992 Legearen balizko berrikustetik eratorria.

 • "Gizarte Errolda"ren Araudi Arautzailea
 • Harrera Etxebizitzaren Araudi Arautzailea Etxeko Indarkeria egoeretan.
 • Harrera Etxebizitzaren Araudi Arautzailea Gizarte Larrialdietako egoeretan.
 • Udalaren lokalen edo instalazioen erabilerako Ordenantza Arautzailea.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2006 Legean ezarritako udal eskumenak erabiliz, zerbitzuak, ekipamenduak, azpiegiturak eta titulartasun publikoko instalazioak antolatzeko eta kudeatzeko, kirola eta kirol-jarduerak antolatzeko eta sustatzeako, eta erabilera publikoko kirol-ekipamenduak kudeatzeko, kultura eta kultura-jarduerak antolatzeko eta sustatzeko eta erabilera publikoko kultura-ekipamenduak kudeatzeko, establezimendu publikoak eta jolas-jarduerak antolatzeko eta kudeatzeko, aurreikusten da udalaren lokal eta instalazioak erabiltzeko baimen-erregimena arautzen duen ordenantzaren onarpen prozesua hastea.

 • Hiri Garraio Kolektiboari buruzko Ordenantza.

Leioako Udalak aldez aurreko izapideak egin ditu hiri garraio kolektiboa ezartzeko, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legeak eta martxoaren 18ko 4/2004 Errepideko Bidaiari Garraio Legeak onartzen duten eskumena erabiliz. Horrek berekin dakar helburu horretarako araudia egiteko eta onartzeko beharra.

 • Datu Pertsonaletako fitxategiak sortzeko, aldatzeko edo kentzeko araudi arautzailea.

Otsailaren 25eko Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 2/2004 Legearen 4 artikuluak ezartzen duenaren arabera, Autonomia Erkidegoko Administrazioko fitxategiak sortzeko, aldatzeko eta ezabatzeko agindu bidez egin beharko da eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo Lurralde Historikoko aldizkarian argitaratu beharko da, fitxategiaren titularraren eskumen edo funtzioen lurralde-eremua kontuan hartuta, eta hau dela eta, beharrezkoa da helburu horretarako udal araudia onartzea.

 • Udal Elkarteen Erregistroaren Araudi Arautzailea

Aplikagarria den araudia aintzat hartuz, eta zehatz-mehatz, TAOAren 72 zk. artikulua, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 236 artikuluak, zeinak Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendua eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duen, martxoaren 22ko Elkartzeko Eskubidea Arautzeko 1/2002 Lege Organikoa eta ekainaren 22ko 7/2007 Euskadiko Elkarteei buruzkoa, eta udalaren betebeharra elkarteen udal erregistroa izateko, aipatutako erregistroa arautuko duen erregelamendua onartzea beharrezkoa da.

 • Ordenanza reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Abenduaren 23ko Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arautzen dituen 10/2015 Legea indarrean sartzeak eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik onarpen prozesuan dagoen araudiak inplikatzen du udalean gai honen garapena beharrezkoa dela, ETELek ezarritako eskumena erabiliz toki publikoetan eta jendartea agertzen den toki eta establezimenduetan antolatutako jardueretako segurtasuna antolatzeko eta kudeatzeko eta aipatutako 10/2015 Legeak eta TAOAk establezimendu publiko eta jolas jarduerei buruz ezartzen dutena aintzat hartuz.

 • E-administrazioari buruzko Araudia

39/2015 Legea indarrean sartzea espediente elektronikoen izapidetzeari dagokionez, agerian uzten du beharrezkoa dela segurtasun politikari buruzko barruko araudia onartzea, dokumentua, espedientea eta artxiboa, baimena eta sinadura elektronikoaren erabilera, egoitza elektronikoa…

 • Bide publikoetako Pasabide Lizentzia eta Guneen Erretserba
 • Euskararen Erakundea Erakunde Autonomoaren Estatutuak
 • Euskararen Erakundea Erakunde Autonomoaren Barne Araudia
 • Udal Hilerriaren Araudi Arautzailea

ETELek hilerriak eta hileta-zerbitzuak  ordenatzeko, planifikatzeko eta kudeatzeko, bai eta horien osasun-kontrolerako ere ezarritako udal eskumena erabiliz, eta hilerria derrigorrezko  gutxieneko zerbitzua izanik, apirilaren 2ko Toki Araubidearen Onarriak Arautzen (aurrerantzean TAOA) dituen 7/1985 Legeak ezarritakoarekin ados, udal hilerria arautuko duen araudia egitea, eta hala badagokio, onartzea aurreikusten da, herri-jabariko ondasun bezala eta bertan emango den zerbitzua,  hileta-poliziari buruz indarreko araudiaren menpe.

 • Animaliak Eduki eta Babesteko Ordenantza Arautzailearen aldaketa:

2006ko otsailaren 23an Osoko Bilkurak aipatutako ordenantza onartu zuen eta testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko ekainaren 14an. Gizarte Zerbitzuetako eta Hirigintza Sailetatik hura aldatzeko beharra ikusi da, besteak beste, katuen koloniei buruz, aisialdi guneei buruz eta txakurren dna azterketei buruzko araudia sartzeko. Azken honi dagokionez, garatuko duen araudiaren beharra aurreikusten da.

 • Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren Estatutuak eta Udal Kontserbatorioaren antolakuntza eta funtzionamenduaren Araudia

Soinu Atadiko lehendakariaren eta Kultura alkateordearen aldetik jakinarazi da aipatu erakundearen araudia egokitzeko beharra.

 • Zerga Ordenantzak aldatzea/onartzea

Udal Zerga Ordenantzak urtero berrikusten dira, arrazoi desberdinengatik, hala nola, Zerga Ordenantzak egokitzea goragoko maila duen araudiari, tasa edo zerbitzu berriak arautzen dituzten Zerga Ordenantza berriak onartzea edo jadanik existitzen diren Zerga Ordenantzak aldatzea, tasa edo prezio berriak jasotzeko, tasak eta prezioak zerbitzuen eta antzekoen kostura egokitzea, eta hau dela eta, ekitaldian zehar aldatuko direla aurreikusten da.

 • Hirigintzako Araudia aldatzea/onartzea

Plangintzaren ordenazio zehaztua onartzeko espedienteen izapidea amaitzea aurreikusten da, eta garapen plangintza berriarena eta plangintza estrukturalaren berrikusketa (HAPO) hastea.

 • Diru-laguntzen berariazko oinarriak

Urtero udal sail desberdinen ekimenez diru-laguntzetako deialdien berariazko oinarriak onartzen dira Udal Ordenantza Orokorretik abiatuz, eta horregatik, 2018an ere horrela izango dela aurreikusten da.

 • Beste Udal Ordenantza eta araudiak

Udalez gaindiko araudi berriaren ondorioz, eta zehatz-mehatz, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legea, urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legea, apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legea eta abenduaren 9ko Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legea eta udal araudiaren ondoren indarrean sartu diren beste arau batzuen ondorioz, izaera orokorrez beharrezkoa izango da aldian-aldian udal ordenantza eta araudiak berrikustea hartara egokitzeko eta, edozein kasutan, erregulazio onaren printzipioetara.