Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133 zk. artikuluan ezartzen du udal araudia egin aurretik aldez aurreko galdeketa publikoa gauzatzeko betebeharra. Galdeketa honen helburua izatekoa den araudiaren eragina izango duten subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzea da ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, araudiaren onarpenaren beharraz eta egokitasunaz, bere helburuez eta egon litezkeen soluzio alternatiboez, arauzkoez eta ez arauzkoez.

Aldez aurreko galdeketa aldi honetan parte hartzeko, Leioako Udalak etorkizuneko araudien eragina izan lezaketen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen eskura hurrengo fitxa udal izapideen gidaliburuan.

Gauzatzen diren galdeketa desberdinetan parte hartzeko epea 10 egun baliodunekoa izango da iragarki hau argitaratzen den unetik, atal honetan.

KIROL INSTALAZIOEN ARAUDIA ALDATZEKO AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

Araudia Espedientea Web-argitalpenaren data Epearen amaiera-data
Kirol instalazioen araudia aldaketa 2021/3485G 2021/08/11  

 

LEIOAKO UDALERRIAN ERAIKIKO DIREN BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN ZOZKETARAKO ETA ESLEIPENERAKO OINARRIAK AURAUTZEN DITUZTEN ORDENANTZEN ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ERABILERA PUBLIKOKO TERRAZAK JARTZEKO ORDENANTZAREN ALDATZEA EDO/ETA ORANTZEKO AURRETIAZKO KONTSULA PUBLIKOA

Araudia Espediente Web-orrian argitaratze data Epe bukaera data
Erabilera publikoko terrazak jartzeko ordenantza 2021/162Z 2021.02.08 2021.02.22

 

ADINEKOENTZAKO OSTATU-ZERBITZUAREN ARAUDIAREN ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA

Gizarte Ekintza Arloko arduradunaren txostenak, honen arrazoibiderako balio duena, honela dio hitzez hitz:

 “Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretua argitaratzean, beharrezkoa da Adinekoentzako ostatua.

Arlo honek beharrezkotzat jotzen du baliabide hori ezartzea. Izan ere, baliabide horren bidez, erabiltzaileei bizileku egokia ematen zaie, haien autonomia pertsonalaren maila hobetzen da, eta, aldi berean, trebetasunak eta gaitasunak hondatzeko egoerak prebenitzen dira, modu autonomoan garatzea ahalbidetzen dutenak, eta, aldi berean, isolamendu-egoerak saihesten dira eta haien segurtasun-sentimendua bultzatzen da.

Ezinbestekoa da errekurtso horri funtzionamenduerregelamendu bat ematea, irispide-baldintzak, koordainketa-sistema, eskubideak eta betebeharrak eta zehapen-araubidea arautuko dituena, herritarren berdintasuna eta horien funtzionamendu egokia bermatzeko.

Hori horrela izanik, beharrezkoa da, gainera, herritarrei aurretiazko kontsulta egitea, eta Udal Idazkaritzari izapide hori zuzentzeko eskatzea”

Udal Idazkariak emandako udal ordenantzak eta araudiak onartzeko prozedurari buruzko txostena aintzat hartuta

Agerian jarrita aipatutako baliabideak egiteko eta onartzeko araudi bat egiteko beharra, eta ikusita 2018ko Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez

Aurretiazko kontsulta publikoa egin adinekoentzako ostatu-zerbitzuaren araudia prestatzeko, 10 egun balioduneko epean, udaltaula elektronikoan argitaratuz https://leioazabalik.leioa.net/eu/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ezerregulatzaileak.

Araudia Espediente Web-orrian argitatratze data Epe bukaera data
Adinekoentzako ostatu-zerbitzuaren araudia 2020/2810R 2020.07.21 2020.08.06
Pertsona nagusien alojamendurako Udal Zerbitzuaren Prestazioa eskuratzeko Araudia eta baldintzak araudiaren behin betiko onespena 2021.01.20

 

GIZARTE ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASA ARAUTUKO DUEN ZERGA ORDENANTZAREN ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA (ITXITA)

Kontu-hartzailetzako Administrazio Orokorreko Teknikariaren txostenak, honen arrazoibiderako balio duena, honela dio hitzez hitz: 

"Udalerrian gero eta handiagoa den gizarte zerbitzuak emateko eskariak gizarte zerbitzuak emateagatiko tasak arautuko dituen zerga ordenantza orokor bat eskatzen du.

Gure Autonomia Erkidegoan, urriaren 6ko 185/2015 Dekretuak onartu zuen Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zorroak udalerrian apurka-apurka sortu behar den zerbitzu zerrenda bat ezartzen du, zorroan jasotzen ez diren baina interesgarritzat jo daitezkeen beste batzuez gain.

Koordainketa jar dakiekeen zerbitzuak direnez gero, tasak arautuko dituen zerga ordenantza berri bat onartzeko beharra planteatzen da.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 133 artikuluak ezartzen du legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko dela administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, zeinean etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta antolakunderik ordezkagarrienen iritzia jasoko den.

Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioak bere iritzia agertu du artikulu hau aplikatzeari buruz zerga ordenantzak onartzeko prozeduran, eta adierazi du aurretiko kontsultaren izapidea kontua zerga ordenantza berri bat denean bideratu behar dela; berriz, aldez aurretik onartuta dagoen zerga ordenantza baten aldaketa denean izapide hori alde batera utz daiteke gaiaren erregulazio partzial bat delako.

Gizarte zerbitzuak emateagatiko tasa arautuko duen zerga ordenantzak emakumeen berdintasunerako eta ahalduntzerako eskola jasoko du, bestak beste, eta zerga ordenantza berri bat izango da, eta hau dela eta, gardentasun printzipioa betetzeko, ordenantza egin eta onartu aurretik aurretiko kontsultaren nahitaezko izapidea bete behar da, entzunaldiaren eta informazio publikoaren izapidea barne hartuz, berau gardentasunaren atariaren bidez ahalbidetuko delarik, urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 133 artikuluak ezartzen duena betez."

Udal Idazkariak emandako udal ordenantzak eta araudiak onartzeko prozedurari buruzko txostena aintzat hartuta eta agerian jarrita aipatutako baliabideak egiteko eta onartzeko araudi bat egiteko beharra, eta ikusita 2018ko  Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko kontsulta egiteko ezartzen da http://leioazabalik.leioa.net/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak

Araudia Espediente Web-orrian argitaratze data Epe bukaera data
Gizarte Zerbitzuak emateagatiko tasa arautuko duen zerga Ordenantzak 2019/AI/11/230 2019.09.11 2019.09.24

 

LEIOAKO HIRI BARRUKO GARRAIOAREN ARAUDIAREN ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA (ITXITA)

Udal Arkitektoak egindako txostenak, honen arrazoibiderako balio duena, honela dio:

"7/1985 Legeak, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen Oinarriak Arautzen dituenak eta 2/2016 Legearen 25. artikuluak xedatzen dutenez,  hiri barruko garraio kolektiboa udalen eskumena da.

2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, udalei ematen die bidaiarien hiri barruko garraio publikoa –garraio bidea edozein dela– antolatzeko, planifikatzeko, programatzeko, kudeatzeko eta sustatzeko eskumena, eta horien inguruko diziplina ezartzeko, beti ere garraioa udalerriaren barruan egiten bada osorik.

Halaber, martxoaren 18ko Errepideko Bidaiarien Garraioaren 4/2004 Legeak xedatzen duenez, udalek eskumena izango dute, herri barruko garraioaren arloan, bidaiari-garraio publikoaren zerbitzuak antolatu, kudeatu eta ikuskatzeko eta dagozkion zehapenak ezartzeko; orobat, dagozkion titulu gaitzaileak esleitzeko eta tarifa-araubidea finkatzeko, gai horri buruzko legeria aplikagarrian xedatutakoari jarraituz. Era berean, bidaiari-geltokien inguruan IX. Kapituluan ezartzen diren eskumenez ere baliatuko dira.

Hori guztia kontuan hartuta, otsailaren 23ko Alkatetzaren 525/18 Dekretuaren bidez, Leioako udal barrutiko Herri Garraioa kontratatzea erabaki zen erregulazio harmonizatuari lotutako prozedura irekiaren bidez.

Aldi berean, Leioako Udalak 2018ko maiatzaren 20an kolaborazio-hitzarmen bat sinatu zuen Bizkaiko Garraioen Partzuergoarekin, biek, Leioako Udalak eta Bizkaiko Garraioen Partzuergoak, elkarrekin lan egiteko bidaiarien hiri barruko garraio kolektiboaren zerbitzu erregular iraunkorrean Barik txartela —eta txartel horrek barne hartzen dituen tituluak— ezartzeko, kudeatzeko eta ustiatzeko. Eta hitzarmen hori asmo nagusi batekin sinatu zen: erabiltzaileei ematen zaien zerbitzua erraztea eta hobetzea.

Kontuan hartuta Leioako Udalaren 2018ko Urteko Plan Arau emailean (2998/17 Dekretuaren bidez onetsi zena) aurten onestea aurreikusi diren arauen artean, besteak beste, "Hiri garraio publikoari dagozkion araudiak" jaso dela.

Kontuan hartuta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 133. artikuluak esaten duena, hau da, herritarrek lege-mailako arauak eta erregelamenduak egiteko prozeduran parte hartzeko prozedurak arautzen duena.

Kontuan hartuta azaroaren 28ko Alkatetzaren 3017/2017 Dekretuaren bidez, 2673/15 Dekretuz onetsitako Leioako Udalaren Prozeduren Gidan, guztien eskura dagoena www.leioa.net/udalzerbitzuak helbidean, jarraian dauden prozedurak sartzea: "araudia onartzeko prozeduraren aldez aurretiko kontsulta publikoa" eta "araudia onartzeko prozeduraren jendaurreko informazioa".

Hori guztia kontuan hartuta eta legez aitortutako tokiko araugintzarako ahalmenean oinarrituta, teknikari honek proposatzen du, dagozkion organoak, hau egin dezan: hiri barruko garraioaren araudia egiteko eta onesteko beharrezkoak diren tramiteei hasiera ematea; eta kontsulta publiko bat bideratzea Gardentasun eta Gobernu Irekiaren webgunearen bitartez (leioazabalik.leioa.net/partaidetza), subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek etorkizuneko arauaren gainean zer iritzi duten jasotzeko, bereziki  puntu hauei buruz:

a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak

Dagokigun arloari buruzko estatuko eta autonomia erkidegoko araudiek bidaiarientzako herri barruko garraio kolektiboaren arloari buruzko kontuak arautzen dituzte, eta arau horiek garapen bat behar dute.

b) Onesteko beharra eta egokitasuna

Herrian bidaiarientzako herri barruko garraio kolektiboaren zerbitzua emateko zabaldutako lizitazio irekiaren bidezko prozedurak justifikatzen du hura onartu beharra.

c) Arauaren helburuak

Dagokigun arloko bete behar legalak betetzeaz gain, Leioako Udalak arlo horretan esparru juridikoa seguru bat ezartzea lortu nahi da. Hala, bada, legez ezarri eta finkatu nahi dira honako hauek: zein baldintzatan erabili daitekeen garraio-zerbitzua; delako garraio horiek erabiltzen dituzten pertsonen eskubideen eta betebeharren araubidea; zerbitzuaren erabiltzaileen eta zerbitzua ematen duten enpresen arteko harremanen araubidea; eta enpresa horien eta Leioako Udalaren arteko harremanen zenbait arlo.

d) Araudi-arloko eta araudiz bestelako alternatiba posibleak.

Ez da aintzat hartzen araudiz bestelako alternatiba posibleen aukera; izan ere, apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko Tokiko Erakundeei Buruzkoak, xedatutakok dioenaren arabera, tokiko erakundeen araubide-ahalmena araubide garatzen da, zerbitzu publikoak nola eman behar diren arautze aldera."

Udal Idazkariak emandako udal araudia onartzeko prozedurari buruzko txostena aintzat hartuta eta aipatutako araudia egiteko beharra, eta ikusita 2018ko  Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko kontsulta egiteko ezartzen da http://leioazabalik.leioa.net/eu/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Araudia Espediente Web-Orrian argitaratze data Epe bukaera data
Leioako hiri barruko garraioaren araudia 2018/AI/11/235 2018.09.26 2018.10.10

 

CONSULTA PUBLICA PREVIA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (CERRADO)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de marzo del 2018, mediante acuerdo nº 2 aprobó la modificación puntual del reglamento del Servicio de Ayuda a domicilio.

 Al ser una prestación de servicio, se plantea la necesidad de aprobar una ordenanza fiscal que reguladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio.

 El artículo 133, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, establece que con carácter previo a la elaboración de un proyecto anteproyecto de ley o de un reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la administración, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

 El Ministerio de Hacienda y Función Pública, se ha manifestado en relación a la aplicación de este artículo en el procedimiento de aprobación d ordenanzas fiscales, señalándose que el trámite de consulta previa debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una ordenanza fiscal ya aprobada con anterioridad puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación parcial de la materia.

 La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio, se trata de una nueva ordenanza fiscal y por ello en cumplimiento del principio de transparencia previo a la elaboración y aprobación de la ordenanza se debe dar cumplimiento al trámite preceptivo de consulta previa, con inclusión del trámite de audiencia e información pública y que se posibilite a través de la pagina de transparencia, como así viene contemplado en el artículo 133, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas.

Normativa Expediente Fecha publicación Web Fecha fin plazo
Ordenanza fiscal de las tasas por prestación del servicio de ayuda a domicilio   20.09.2018 2018.10.04

 

CONSULTA PUBLICA PREVIA DE LA ORDENANZA FISCAL SOBRE EL RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSPORTE URBANO (ITXITA)

Kontu-hartzaileak egindako txostenak, honen arrazoibiderako balio duena, honela dio:

7/1985 Legeak, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen Oinarriak Arautzen dituenaren 25. artikuluak xedatzen dutenez, hiri barruko garraio kolektiboa udalen eskumena da.

2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, udalei ematen die bidaiarien hiri barruko garraio publikoa –garraiobidea edozein dela– antolatzeko, planifikatzeko, programatzeko, kudeatzeko eta sustatzeko eskumena, eta horien inguruko diziplina ezartzeko, betiere garraioa udalerriaren barruan egiten bada osorik.

Halaber, martxoaren 18ko Errepideko Bidaiarien Garraioaren 4/2004 Legeak xedatzen duenez, udalek eskumena izango dute, herri barruko garraioaren arloan, bidaiari-garraio publikoaren zerbitzuak antolatu, kudeatu eta ikuskatzeko eta dagozkion zehapenak ezartzeko; orobat, dagozkion titulu gaitzaileak esleitzeko eta tarifa-araubidea finkatzeko, gai horri buruzko legeria aplikagarrian xedatutakoari jarraituz. Era berean, bidaiari-geltokien inguruan IX. Kapituluan ezartzen diren eskumenez ere baliatuko dira.

Hori guztia kontuan hartuta, otsailaren 23ko Alkatetzaren 525/18 Dekretuaren bidez, Leioako udalbarrutiko Herri Garraioa kontratatzea erabaki zen erregulazio harmonizatuari lotutako prozedura irekiaren bidez.

Aldi berean, Leioako Udalak 2018ko maiatzaren 20an kolaborazio-hitzarmen bat sinatu zuen Bizkaiko Garraioen Partzuergoarekin, biek, Leioako Udalak eta Bizkaiko Garraioen Partzuergoak, elkarrekin lan egiteko bidaiarien hiri barruko garraio kolektiboaren zerbitzu erregular iraunkorrean Barik txartela —eta txartel horrek barne hartzen dituen tituluak— ezartzeko, kudeatzeko eta ustiatzeko. Eta hitzarmen hori asmo nagusi batekin sinatu zen: erabiltzaileei ematen zaien zerbitzua erraztea eta hobetzea.

Hori guztia kontuan hartuta eta legez aitortutako tokiko araugintzarako ahalmenean oinarrituta, idazki hau sinatu duenak zera proposatzen du: dagokigun gaian —hiri barruko garraioa arautzeko arloan— Udalei esleitutako eskumenen barruan, ezar daitezkeen tasen erregimena finkatuko duen araubide fiskala egitea eta onestea.

Kontuan hartuta Leioako Udalaren 2018ko Urteko Plan Arauemailean (2998/17 Dekretuaren bidez onetsi zena) aurten onestea aurreikusi diren arauen artean, besteak beste, administrazio elektronikoari buruzko araudia jaso dela, araudi hori onetsi aurretik udalaren gardentasun-atalaren bidez egin beharreko kontsulta publikoa artikulatze aldera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 133. artikuluarekin eta Alkatetzaren 3017/2017 Dekretuarekin bat eginik, proposatu den bidaiarien garraio kolektiboa arautzen duen ordenantza fiskalari dagokionez, zera proposatzen da:

  1. Elimenarekin konpondu nahi diren arazoak

Dagokigun arloari buruzko estatuko eta autonomia erkidegoko araudiek bidaiarientzako herri barruko garraio kolektiboaren arloari buruzko kontuak arauen dituzte, eta arau horiek garapen bat behar dute udalaren garraio-zerbitzuaren tarifen araubidea nola artikulatu behar den ezartzeko. 

  1. Onesteko beharra eta egokitasuna

Herrian bidaiarientzako herri barruko garraio kolektiboaren zerbitzua emateko zabaldutako lizitazio irekiaren bidezko prozedurak justifikatzen du hura onartu beharra.

  1. Arauaren helburuak

Dagokigun arloko betebehar legalak betetzeaz gain, Leioako Udalak arlo horretan esparru juridikoa seguru bat ezartzea lortu nahi da..

   d. Araudi-arloko eta araudiz bestelako alternatiba posibleak.

Ez da aintzat hartzen araudiz bestelako alternatiba posibleen aukera; izan ere, martxoaren 10eko 2/2005 Foru-arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei Buruzkoak, xedatutakoaren arabera, tokiko entitatek dute zergen arloko ahalmena eta aurreikusten du tasak ezartzea ordenantza fiskalen bidez; betiere, zerga-egitatea sektore pribatuak ematen ez dituen zerbitzuak betetzea denean. 

Udal Idazkariak emandako udal araudia onartzeko prozedurari buruzko txostena aintzat hartuta eta aipatutako araudia egiteko beharra, eta ikusita 2018ko  Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko kontsulta egiteko ezartzen da http://leioazabalik.leioa.net/eu/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Araudia Espediente Web-Orrian argitaratze data Epe bukaera data
Ordenanza fiscal sobre el régimen tarifario de transporte urbano. 2018/AI/11/192 2018.07.10 2018.07.24
 

 

Leioako udaleko administrazio elektronikoari buruzko ordenantzaren aldez aurreko galdeketa publikoa (ITXITA)

Idazkariak egindako txostenak, honen arrazoibiderako balio duena, honela dio:

Leioa Hurbil proiektuaren esparruan, Alkatetzaren 277/18 Dekretuaren bidez adjudikatu zen administrazio elektronikoaren proiektua handitu eta garatzeko sistema integral bat hornitu eta ezartzeko kontratua, hartara, 39/2015 eta 40/2015 lege berriei egokitzeko honako kudeaketa-eremu hauetan: "ePAC" espedienteak, "registr@" erregistroa, egoitza elektronikoa eta herritarren karpeta eta kontratatzailearen profila".

Ondoren, Alkatetzaren 930/18 Dekretuaren bidez, Administrazio Elektronikoa sustatzeko asmoz, Leioa Hurbil proiektua garatzen jarraitzea ebatzi zen. Horretarako, Izapidetze Erraztuko Plataforman ezarri beharreko moduluak definitzeko lanetan parte hartzeko ardura izango zuen talde bat izendatu zen. Horrez gain, Leioako Udalean Administrazio Elektronikoa martxan jartzeko azken eguna 2018ko urriaren 15a izango zela erabaki zen. Egun horretatik aurrera, udaleko administrazio-prozeduren bidez igorritako dokumentazioa erabat elektronikoa izango da.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeak, besteak beste, administrazio publikoen funtzionamendu elektronikoaren inguruko arauak ezartzen dituzte, eta herritarren eskubide eta beharrizan jakin batzuk arautzen dituzte, baita administrazio publikoen betebeharrak ere.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak eskumen hau aitortzen die udalerriei: teknologia berriak eskueran izateko azpiegiturak antolatzea eta kudeatzea, administrazio elektronikoa, prozesuen arrazionalizazioa eta sinplifikazioa eta, batez ere, herritarrek informazioaren teknologiak eta komunikazioak modu efiziente eta jasangarrian erabil ditzaten bultzatzea.

Hori guztia kontuan hartuta eta legez aitortutako tokiko araugintzarako ahalmenean oinarrituta, idazki hau sinatu duenak zera proposatzen du: administrazio elektronikoari buruzko ordenantza bat egin eta onestea, arlo horretan ditugun eskumenak baliatuta, estatuko eta autonomia erkidegoko araudia udal-eremuan garatzeko eta araudi hori udalaren eta udalerriaren errealitateari egokitzeko.

Oinarria: Leioako Udalaren 2018ko Urteko Plan Arauemailean, (2998/17 Dekretuaren bidez onetsi zena) aurten onestea aurreikusi diren arauen artean, besteak beste, administrazio elektronikoari buruzko araudia jaso da. Araudi hori onetsi aurretik udalaren gardentasun-atalaren bidez egin beharreko kontsulta publikoa artikulatze aldera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 133. artikuluarekin eta Alkatetzaren 3017/2017 Dekretuarekin bat eginik, proposatu den administrazio elektronikoari buruzko ordenantzari dagokionez, zera jakinarazten dut:

  1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak

Arlo horri buruzko estatuko eta autonomia erkidegoko araudiek udaleko administrazio-prozedura elektronikoa artikulatzeko garapen edo osaketa bat behar duen administrazio-prozedura elektronikoari buruzko kontuak arautzen dituzte.

  1. Onesteko beharra eta egokitasuna

Leioa Hurbil proiektua garatzeko, Leioako Udaleko alkatetzak 2018ko urriaren 15a ezarri du Leioako Udaleko Administrazio Elektronikoa martxan jartzeko azken egun gisa. Egun horretatik aurrera, udaleko administrazio-prozeduren bidez igortzen den dokumentazioa erabat elektronikoa izango da.

  1. Arauaren helburuak

Arlo horretako betebehar legalak betetzeaz gain, administrazio elektronikoko ordenantzaren bidez, administrazio-prozedurak izapidetzerakoan Leioako Udalak herritarrekin dituen harremanen esparru juridikoa are seguruagoa izan dadin lortu nahi da. Leioako Udaleko Herritarrei Arreta emateko Zerbitzua arautzen duen Ordenantzak arlo horren inguruko eskubide jakin batzuk aitortzen dituen arren, proposatzen den ordenantzaren bidez eskubide horiek garatzea eta izapidetze elektronikoari egokitzea da asmoa.

  1. Araudi arloko eta araudiz bestelako alternatiba posibleak.

Kontu jakin batzuei dagokienez —besteak beste, egoitza elektronikoa eta baliozko identifikaziorako eta sinadurarako baliabideen ezarpena— nahitaezkoa da Leioa udalerriko errealitateari egokitutako araugintza-tresna bat edukitzea; hala eta guztiz ere, beste kontu batzuei dagokienez —esaterako, herritarren eskubide eta betebeharrak edo administrazioarekin elektronikoki harremanetan jartzera behartuta dauden subjektuen zehaztapena— estatuko araudia zuzenean aplikatu daiteke, ez baitira udal-ordenantza bidez ezarri behar.

Udal Idazkariak emandako udal araudia onartzeko prozedurari buruzko txostena aintzat hartuta eta agerian jarrita aipatutako baliabideak egiteko eta onartzeko araudi bat egiteko beharra, eta ikusita 2018ko  Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko kontsulta egiteko ezartzen da http://leioazabalik.leioa.net/eu/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Araudia Espediente Web-Orrian argitaratze data Epe bukaera data
Leioako Udaleko Administrazio Elektronikoari buruzko Ordenantza. 2018/AI/11/159 2018.05.30 2018.06.13

 

TUTORETZAPEKO ETXEBIZITZEN ARAUDIAREN ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA (ITXITA)

Gizarte Ekintza Arloko arduradunaren txostenak, honen arrazoibiderako balio duena, honela dio hitzez hitz:

" Urriaren 6ko 185/2015 Dekretuak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak ezartzen du beharrezkoa dela gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonentzako tutoretzapeko etxeekin lotutako udal baliabidea sortzea.

Arlo honetatik beharrezkotzat jotzen dela aipatutako baliabidea  ezartzea, gizartetik baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonei laguntza emateko aldi batez etxebizitzarik daudenean, hartara, gizarteratzeko bideari ekin diezaioten baliabide ekonomiko pertsonalik eta gizartearen edo familiaren laguntzarik ez daukatenean.

Nahitaezkoa dela aipatutako baliabideari araudi bat ematea, beroriek eskuratzeko baldintzak, ordainketa partekatuaren sistema, eskubideak eta betebeharrak, zehapen-araubidea… arautuko dituena. Araudi honen helburua baliabide hori eskuratzeko herritarrei berdintasuna bermatzea da, eta beste alde batetik, baliabidearen funtzionamendu egokia ziurtatzea."

Udal Idazkariak emandako udal ordenantzak eta araudiak onartzeko prozedurari buruzko txostena aintzat hartuta eta agerian jarrita aipatutako baliabideak egiteko eta onartzeko araudi bat egiteko beharra, eta ikusita 2018ko  Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko kontsulta egiteko ezartzen da http://leioazabalik.leioa.net/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Araudia Espediente Web orrian argitaratze data Epe bukaera data
Tutoretzapeko etxebizitzen araudia 2018/AI/11/153 2018.05.18 2018.06.01

 

Gizarte larrialdi egoeretan arreta emateko harrera etxebizitzen lagapenagatiko zerga ordenantzaren aldez aurreko galdeketa publikoa (ITXITA)

OINARRIA: Ogasun eta Ondare Zerbitzuko Administrazio Orokorreko Teknikariak egindako txostena. Honen eragilea da eta honakoa jasotzen du, hitzez hitz:

 ALKATE ANDREA:

 Udalbatzak 2018ko apirilaren 22an egindako bileran, 3. Akordioaren bidez behin-behingoz erabaki zuen etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako eta larrialdi egoeretarako Leioako Udalaren harrera etxebizitzen araudia onartzea.

Gure Autonomia Erkidegoan urriaren 6ko 185/2015 dekretu bidez onartutako Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzu zorroak zera ezarri du: etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako harrera etxebizitza doako zerbitzua dela, baina gizarte larrialdietan arreta emateko harrera etxebizitzan egoteak baterako ordainketa daukala.

Horrela izanik, zerga ordenantza berri bat onartu beharra dago, gizarte larrialdi egoeretan arreta emateko harrera etxebizitzen lagapenagatiko tasa arautzeko.

Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. Artikuluaren arabera, lege aurreproiektu edo araudi bat onartu aurretik, kontsulta publiko bat egin behar dela, administrazioaren webgunearen bidez. Horrela, arau horrek eragingo dien erabiltzaile eta erakunde posibleek beren iritzia emango dute.

Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioak artikulu hori zerga ordenantzen onarpen prozeduraren aplikatzearen inguruko iritzia eman du. Adierazi du aurretiko kontsulta egiteko izapidea burutu behar dela zerga ordenantza berri baten onarpenaz ari garenean; aldiz, aurretik egon den zerga ordenantza baten aldaketan ez da beharrezkoa, erregulazio partzial bat delako.

Gizarte larrialdi egoeretan arreta emateko harrera etxebizitza lagatzeagatiko tasa arautzeko ordenantza berria da, beraz, gardentasunaren printzipioa betetze aldera, aurretiko kontsulta egin behar da ordenantza hori onartu aurretik. Horren barruan, informazio publikoki eman behar da, gardentasunaren orriaren bidez. Horrela dago jasota Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. Artikuluan.

Gizarte larrialdi egoeretan arreta emateko harrera etxebizitzak lagatzeagatiko tasa arautzeko zerga ordenantza bat landu eta onartu beharra adierazita, eta ikusita 2018ko  Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko kontsulta egiteko ezartzen da http://leioazabalik.leioa.net/eu/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Araudia Espediente Web orrian argitaratze data Epe bukaera data
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por cesión de piso de acogida para la atención de situaciones de urgencia social   2018.05.07 2018.05.21

 

LEIOAKO UDALTZAINGOAREN ARAUDIAREN ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA (ITXITA)

Udaltzainburuaren txostenak, honen arrazoibiderako balio duena, honela dio:

"Eusko Jaurlaritzak 58/2015 Dekretua onetsi zuen 2015eko maiatzaren 5ean, zeinak Euskadiko udaltzaingoen antolamenduari eta funtzionamenduari aplikagarri zaizkion esparru-arauak ezartzen dituen.

Dekretu hau, nagusiki, antolamenduaren barruan ofizial maila baino burutza baxuagoak dituzten polizientzako da. Horrela, elementu teorikoak gaituko dira gradu batean igotzeko, 1. agentea izendapena dutenetik hasita, azpiofizial graduko burutzetara iritsi arte.

Azken apartatuan, lehenengo xedapen iragankorraren bigarren apartuan, hauxe jaso da: udaltzaingoari buruzko araudi propiorik ez duten udalek ere hiru urteko epea izango dute beren araudia onartzeko. Aipatutako epea 2018ko maiatzaren 5ean amaituko da.

Udaltzaingoen Koordinazioa eta Euskadiko Udaltzainburuen Elkartea (Ajeple) hori lantzen ibili dira, eta udal bakoitzaren premiei egokitzen den araudi-eredu bat prestatu dute".

Udal Idazkariak emandako udal araudia onartzeko prozedurari buruzko txostena aintzat hartuta eta agerian jarrita aipatutako baliabideak egiteko eta onartzeko araudi bat egiteko beharra, eta ikusita 2018ko  Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko kontsulta egiteko ezartzen da http://leioazabalik.leioa.net/eu/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Arautegia Espediente Wrb orrian argitaratze data Epe bukaera data
Leioako Udaltzaingoaren araudia.

ESP. 2018/AI/11/128

2018.05.03 2018.05.17

 

PREMIAZKO ETA HARRERA-ETXEBIZITZEN ARAUDIAREN ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA (ITXITA)

Gizarte Ekintza Arloko arduradunaren txostenak, honen arrazoibiderako balio duena, honela dio hitzez hitz:

" Urriaren 6ko 185/2015 Dekretuak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak ezartzen du beharrezkoa dela etxeko indarkeria eta gizarte premia/larrialdi egoeretarako premiazko ostatuarekin lotutako bi udal baliabide sortzea.

Arlo honetatik beharrezkotzat jotzen dela aipatutako baliabideak  ezartzea, bat-batean agertu diren egoera desberdinek (natura hondamendiak, ezbeharrak, hondamen-deklarazioak…) edo/eta etxeko indarkeriak eragindako behin-behineko etxebizitza gabezia arintzeko.

Nahitaezkoa dela aipatutako baliabideei araudi bat ematea, beroriek eskuratzeko baldintzak, ordainketa partekatuaren sistema, eskubideak eta betebeharrak, zehapen-araubidea… arautuko dituena. Araudi honen helburua baliabide horiek eskuratzeko herritarrei berdintasuna bermatzea da, eta beste alde batetik, baliabideen funtzionamendu egokia ziurtatzea."

Udal Idazkariak emandako udal ordenantzak eta araudiak onartzeko prozedurari buruzko txostena aintzat hartuta eta agerian jarrita aipatutako baliabideak egiteko eta onartzeko araudi bat egiteko beharra, eta ikusita 2018ko  Urteko Plan Arauemailean sartuta dagoela, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko kontsulta egiteko ezartzen da http://leioazabalik.leioa.net/consulta-previa webgunean argitaratuz, geroko arauak eragina izan dezakeen subjektu eta erakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, berorren beharraz eta onarpenaren egokitasunaz, arauaren helburuez eta balizko konponbide alternatiboez, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

ARAUTEGIA ESPEDIENTE WEB ORRIAN ARGITARATZE DATA EPE BUKAERA DATA
Premiazko eta harrera-etxebizitzen araudia 2018/AI/11/028 2018.02.02 2018.02.16

 

SOINU ATADIA ERAKUNDE AUTONOMOAREN ESTATUTUAK ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA (ITXITA)

Leioako Udalak,  Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren bitartez, esleituta dituen Kontserbatorioko eta Udal Musika Eskolako zerbitzuetako kudeaketa zuzena egiten du, apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 85 bis artikuluan, besteak beste, ezarritakoa betez.

Aipatutako arautegi aplikagarriaren arabera, Leioako Udaleko Osoko Bilkurak eskumena du erakunde hori arautzen duten estatutuak onartzeko eta, beraz, aldatzeko ere bai, estatutuak izatea nahitaezkoa izanik eta horien gutxieneko edukia legez mugatua.

Udaleko Osoko bilkurak onartutako  haien azken aldaketa BAOren 178 zenbakian argitaratu zen 2004ko irailaren 14an. Ordutik indarrean sartu den arautegi desberdinak, hala nola, apirilaren 7ko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legeak eta urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legeak estatutuak aldatzeko beharra sortu dute,  aldaketa hau 2018. urteko Udalaren Plan Arauemailean jasotzen delarik.

Erakundeko lehendakariak agertu duenez, aipatutako araudia aldatzea beharrezkoa da eta aldaketa-proposamena behin betiko idatzi baino lehen, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko galdeketa publikoa egiten da, http://leioazabalik.leioa.net/consulta-previa webgunean argitaratuz eta Soinu Atadiaren organo desberdinei jakinaraziz. Galdeketaren xedea subjektuen eta arau berriak eragina izan lezakeen erakunde adierazgarrienen iritzia jasotzea da ekimenarekin konpontzeko asmoa dagoen arazoei buruz, ekimenaren beharraz eta egokitasunaz, araudiaren helburuez eta balizko irtenbide erregulatzaile eta ez-erregulatzaileez.

ARAUTEGIA ESPEDIENTE WEB ORRIAN ARGITARATZE DATA EPE BUKAERA DATA
Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren Estatutuak 2018/AI/11/018 2018.01.22 2018.02.06

 

ANIMALIAK EDUKITZEA ETA BABESTEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA ALDATZEKO ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA (ITXITA)

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legean jasotzen diren udal-eskumenak erabiliz, eremu publikoko bizikidetza harremanak ordenatu eta kudeatzeari buruz, zerbitzuen, ekipamenduen, azpiegituren eta titulartasun publikoko instalazioen erabilera ordenatu eta kudeatzeari buruz, eta etxeko animaliei eta arriskutsuak izan daitezkeenei buruz ordenatu eta kudeatzeko, beharrezkotzat jotzen da indarrean dagoen animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantza arautzailea aldatzea (2006ko ekainaren 14ko BAOren 113 zenbakian argitaratua), katuei buruzko arazoak konpontzeko, txakurren aisialdirako guneak, bide publikoan animalien kakak uztea eta indarrean dagoen sektoreko araudiarekiko egokitzapena tratatzeko.

Aipatutako ordenantzaren aldaketa-proposamena idazketa prozesuan egonik, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133 zk. artikuluan ezarritakoa betez, aldez aurreko galdeketa publikoa egiten da, geroko arauaren eragina jasan lezaketen subjektuen eta erakunde ordezkagarrienen iritzia biltzeko ekimenarekin konpondu nahi diren arazoez, aldaketaren onarpenaren beharraz eta egokitasunaz, arauaren helburuez eta egon litezkeen soluzio alternatiboez, arauzkoez eta ez-arauzkoez.

ORDENANTZA WEB ORRIAN ARGITARATZE DATA EPE BUKAERA DATA
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantza. 2017.12.19 2018.01.04 (ITXITA)